ORDRE ARP/18/2019, de 12 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, per la qual es regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023.

El Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris i es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, preveu en l'article 41 que cada estat membre productor presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola.

El Reglament delegat (UE) núm. 1149/2016 de la Comissió, de 15 d'abril, completa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola i modifica el Reglament (CE) 555/2008 pel que fa a la presentació de programes de suport al sector vitivinícola per al període 2014-2018 i el Reglament d'execució (UE) núm. 1150/2016 de la Comissió, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als programes estatals de suport al sector vitivinícola.

En el marc normatiu esmentat, la Comissió Europea va aprovar el Programa de suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2019-2023, les mesures contingudes en el qual es van regular en el Reial decret 5/2018, de 12 de gener, derogat pel Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre. Aquesta norma constitueix la normativa bàsica aplicable i estableix les característiques de l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya.

Entre les mesures de l'esmentat Programa de suport, hi ha les actuacions previstes a l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per reforçar una estructura vitivinícola competitiva i per afavorir la modernització de les explotacions vitícoles i l'adequació varietal a les noves tendències del mercat. Per tant, cal adequar la regulació d'aquest ajut al marc del Programa de reestructuració i reconversió de la vinya per al període 2019-2023 d'acord amb les modificacions del nou marc normatiu esmentat.

En aquest marc normatiu, i sense perjudici de l'aplicació directa dels reglaments europeus que estableixen l'ajut esmentat, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d'ara endavant, DARP) considera necessari modificar l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, que regula l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per al període 2019-2023, amb la finalitat d'efectuar algunes precisions en base a l'experiència adquirida en aplicació de l'esmentada Ordre.

Així, l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març, es modifica per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA