ORDRE ARP/192/2019, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l'incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 26 de juny de 2019, es va iniciar un incendi forestal al municipi de la Torre de l'Espanyol, que es va propagar ràpidament en direcció nord esdevenint un gran incendi forestal i afectant terrenys forestals, agrícoles i urbans de les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. L'incendi va afectar més de 5.000 hectàrees, i va danyar greument infraestructures i béns de titularitat pública i privada.

Les explotacions agrícoles i ramaderes han perdut capacitat productiva pels danys de l'incendi sobre les plantacions, sobre el bestiar i sobre les infraestructures de reg, imprescindibles per assegurar la viabilitat de les explotacions. Igualment, l'incendi ha afectat les infraestructures de reg de les comunitats de regants de la zona afectada.

L'Acord del Govern d'1 d'agost de 2019, pel qual s'impulsen mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià, acorda impulsar un seguit de mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal de 26 de juny de 2019 en els municipis on es fan constar.

Per tot l'exposat, es considera necessari establir un ajut adreçat a pal·liar les pèrdues provocades per l'incendi als productors professionals d'aquest sector, que els permeti continuar amb l'activitat agrària.

El règim d'aquests ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L- 352, de 24.12.2013). Pel que fa a les comunitats de regants, el règim dels ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l'incendi de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià per a la restitució del seu potencial productiu, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l'incendi forestal de 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1 que és obligatori per a totes les persones sol·licitants, el qual consta a l'annex 4 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la General de Catalunya (DOGC).

Barcelona, 23 d'octubre de 2019

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

-1 L'objecte dels ajuts que estableix l'ordre és la recuperació del potencial productiu de les finques de les explotacions agràries per garantir-ne la viabilitat, i la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu i la rehabilitació de les xarxes de reg garantint la continuïtat de les comunitats de regants, afectades per l'incendi forestal de 26 de juny a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià.

-2 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones titulars d'explotacions agràries i les comunitats de regants afectades per l'incendi forestal de 26 de juny a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià i que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.

-3 Condicions generals d'admissibilitat

Les explotacions agràries i comunitats de regants beneficiàries dels ajuts han d'haver estat afectades pels incendis a què fa referència l'article 1, en els termes municipals que figuren a l'annex 2, i han de complir les condicions generals d'admissibilitat següents:

3.1 En el cas de les explotacions agràries:

 1. Han d'haver estat declarades a la Declaració única agrària (DUN) pel sol·licitant de l'ajut.

 2. En el cas d'explotacions agrícoles, a més de l'establert en la lletra a):

  - Les superfícies han d'haver estat declarades a la DUN de l'any 2019. La classificació en secà o regadiu serà la que s'hagi declarat a la DUN 2019.

  - Les superfícies, prèviament a l'incendi, havien de ser productives, no podien estar abandonades ni en condicions deficients de cultiu (com arbres morts, parcel·les sense mantenir, sense constatació de treball del sòl ni podes, etc.).

  - La superfície mínima afectada ha de ser igual o superior a 0,5 hectàrees.

  - Si l'afectació és a la xarxa de reg de la parcel·la, els recintes afectats han d'haver estat declarats de regadiu a la DUN.

  3.2 En el cas de comunitats de regants:

  - Han de tenir instal·lacions o superfície de regadiu dintre de la zona afectada per l'incendi.

  -4 Requisits i incompatibilitats

  4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir des del moment de presentació de la sol·licitud els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 3. El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

 4. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

  En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, que l'ajut global de minimis que hagi rebut no superi els límits establerts.

 5. En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 6. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

 7. No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.07.2014).

 8. En cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

 9. Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

 10. Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

 11. En cas de comptar amb centres laborals, complir amb la normativa de política lingüística fent constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

 12. En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir amb la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

 13. En el cas de línies d'ajuts en què el beneficiaris puguin ser les fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat.

 14. En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació o una fundació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

 15. En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques aquesta no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 16. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

 17. Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 5.

  4.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici del límit quantitatiu que disposen els articles 3 del Reglament (UE) 1407/2013 i del Reglament (UE) 1408/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA