ORDRE ARP/236/2017, de 17 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, va aprovar les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01). Aquesta ordre es va publicar al DOGC núm. 7192, de 26 d'agost de 2016.

El 2 d'octubre de 2015 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a una correcta tramitació dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels GAL de Catalunya, operació 19.03.01 del PDR de Catalunya 2014-2020, és necessari adaptar les bases reguladores d'aquests ajuts als requisits d'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, atès que els beneficiaris d'aquests ajuts són entitats de dret públic vinculades a les administracions locals o bé exerceixen potestats públiques, en virtut del conveni de delegació de funcions signat amb el DARP, i per tant, es troben compresos dins l'àmbit subjectiu de la nova Llei de procediment administratiu.

En conseqüència, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar l'article únic de l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats als projectes de cooperació dels GAL Leader de Catalunya i als projectes estratègics d'un GAL amb col·laboració dels agents socials i econòmics del seu àmbit territorial que es publiquen a l'annex 1, i també l'estructura i el contingut mínims dels projectes, els criteris de valoració i el contingut mínim dels convenis de col·laboració, que es relacionen en els annexos 2, 3 i 4, respectivament, d'aquesta Ordre.”

Article 2

Afegir un segon article a l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, relatiu al procediment de participació per mitjans telemàtics, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics que consta en l'annex 5 de les bases reguladores aprovades en l'article 1 que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants.”

Article 3

Modificar l'apartat 12 de l'Annex 1 de l'Ordre ARP/224/2016, de 18 d'agost, relatiu a les sol·licituds i la documentació.

3.1 Es modifica el punt 12.1, relatiu a la presentació de les sol·licituds d'ajut, el qual queda redactat de la manera següent:

“12.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( https://seu.gencat.cat ), sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, dins el termini que estableix la convocatòria. Les sol·licituds presentades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA