ORDRE ARP/246/2017, de 27 d'octubre, per la qual s'aprova el reconeixement transitori i el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès, i es reconeix el seu Consell Regulador provisional.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 128 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, respectant l'article 149.1.13 de la Constitució, la competència exclusiva sobre denominacions d'origen i altres mencions de qualitat, la qual inclou el règim jurídic de creació i funcionament. Així mateix, l'apartat segon d'aquest article preveu que la competència anterior inclou el reconeixement de les denominacions o les indicacions, l'aprovació de llurs normes reguladores i totes les facultats administratives de gestió i control sobre l'actuació de les denominacions o les indicacions, especialment les que deriven de l'eventual tutela administrativa sobre els òrgans de la denominació i de l'exercici de la potestat sancionadora per infraccions del règim de la denominació.

Així mateix, l'article 116.1b) de l'Estatut determina que correspon a la Generalitat, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les competències que li atribueix l'article 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, competència que inclou entre d'altres la regulació i l'execució sobre la qualitat, la traçabilitat i les condicions dels productes agrícoles i ramaders, i també la lluita contra els fraus en l'àmbit de la producció i la comercialització agroalimentàries. Igualment, segons l'article 189 de l'Estatut, la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències.

El Reglament (CE) núm. 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, relatiu a la definició, designació, presentació, etiquetatge i protecció de la indicació geogràfica de begudes espirituoses i pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 1576/89 del Consell, estableix la normativa aplicable en matèria de la protecció de les indicacions geogràfiques protegides de begudes espirituoses i, en l'annex III estableix la llista de les registrades entre les quals figura el Brandy del Penedès. D'acord amb l'article 20 del Reglament (CE) núm. 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, es va presentar a la Comissió Europea l'expedient tècnic de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès amb el contingut que determina l'article 17.

La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, estableix el marc normatiu aplicable a les indicacions geogràfiques protegides a Catalunya. L'article 6.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, preveu que un cop tramès l'expedient a la Comissió Europea, s'ha d'aprovar el reconeixement transitori de la Indicació Geogràfica Protegida, el seu reglament i el consell regulador provisional, mitjançant Ordre del conseller/a d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual es publicarà al DOGC i al BOE. Amb caràcter previ, el Projecte d'ordre ha estat sotmès a informació pública, mitjançant edicte de 28 d'abril de 2017 (DOGC núm. 7363 de 5 de maig de 2017).

Aquest marc legal determina que concorrin raons imperioses d'interès general que motiven que aquesta norma sigui l'instrument més adient per a la consecució dels seus objectius.

Aquesta Ordre consta de 3 articles i 2 annexos. L'article 1 aprova el reconeixement transitori de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès; l'article 2 aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida amb caràcter transitori i l'article 3 reconeix el Consell Regulador provisional. L'annex 1 conté el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès on es regula el producte protegit, l'extensió de la protecció, el manual de gestió de qualitat, la zona geogràfica d'elaboració, els requisits d'elaboració, l'envelliment i envasat dels brandis emparats, les característiques del producte, el registre obligatori que ha de tenir el Consell Regulador, amb la vigència d'inscripcions i cessament de l'activitat, els drets i les obligacions de les persones inscrites, el control la verificació de les especificacions de l'expedient tècnic i certificació del producte emparat i dels elaboradors inscrits, el funcionament i l'organització del Consell Regulador, el procediment electoral, el sistema de finançament, el règim sancionador i una disposició addicional en la qual es promou la representació equilibrada d'homes i dones en la composició dels òrgans de govern i en les candidatures que es presentin a les eleccions d'aquests òrgans. Finalment, l'annex 2 conté la relació de municipis corresponents a la zona geogràfica d'elaboració i envelliment de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès.

Per tant, aquesta disposició resulta del tot necessària, tal com s'exposa en els paràgrafs anteriors, i eficaç i proporcionada als seus objectius, així com proporciona seguretat jurídica als seus destinataris i compleix amb els principis de transparència i eficiència, responent el seu contingut als principis de bona regulació.

A proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,

Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Aprovació del reconeixement transitori de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès

Aprovar el reconeixement transitori de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès fins al seu registre definitiu en l'annex III del Reglament (CE) núm. 110/2008.

Article 2

Aprovació amb caràcter transitori del Reglament i de la zona geogràfica de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès

2.1 Aprovar amb caràcter transitori, el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida, el text del qual figura a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

2.2 Aprovar la relació de municipis corresponent a la zona geogràfica de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès que figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 3

Reconeixement del Consell Regulador provisional

Reconèixer el Consell Regulador provisional de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès.

Barcelona, 27 d'octubre de 2017

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Producte protegit

Queda protegit amb la Indicació Geogràfica Protegida Brandy del Penedès (d'ara en endavant, IGP), el brandi que reuneixi les característiques definides en aquest Reglament i que compleixi tots els requisits que exigeix l'expedient tècnic que es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Article 2

Extensió de la protecció de la IGP

2.1 La protecció atorgada s'estén al nom Brandy del Penedès.

2.2 L'extensió i el règim jurídic de la protecció són els assenyalats en l'article 22 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i l'article 16 del Reglament (CE) núm. 110/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008.

Article 3

Manual de gestió de qualitat

3.1 El Consell Regulador ha de disposar d'un manual de gestió de qualitat, on es recolliran les actuacions i els procediments que realitza el Consell Regulador en matèria de certificació i verificació de les especificacions de l'expedient tècnic de la manera que determina el capítol 5 d'aquest Reglament.

3.2 El manual de gestió de qualitat ha de ser aprovat pel Consell Regulador i ha de ser presentat a la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per a la seva homologació.

3.3 El manual de gestió de qualitat no té eficàcia mentre no hagi obtingut aquesta homologació.

3.4 Qualsevol modificació del manual de gestió de qualitat aprovada pel Consell Regulador s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de qualitat agroalimentària per a la seva homologació.

3.5 Si, presentat el manual o les possibles modificacions, no es dicta una resolució expressa d'homologació en un termini de quatre mesos, es consideraran homologades.

Capítol 2

Elaboració i envasat del brandi protegit

Article 4

Zona geogràfica de la IGP

La zona d'elaboració i envelliment del brandi emparat per la IGP està constituïda exclusivament pels municipis de les comarques de l'Alt Penedès i el Baix Penedès, i el municipi de Constantí de la comarca del Tarragonès, on tradicionalment s'ha elaborat. En l'annex 2 d'aquesta disposició es mostra la relació de municipis completa.

Article 5

Els brandis protegits amb aquesta indicació geogràfica protegida són elaborats exclusivament per les persones inscrites al Registre d'elaboradors d'acord amb l'article 9 d'aquest annex i en els termes que estableix l'article 50.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, amb aiguardents obtinguts per destil·lació d'acord amb allò establert en el mètode d'obtenció de l'expedient tècnic.

Article 6

Instal·lacions

6.1 Les instal·lacions inscrites al Registre de persones elaboradores als quals fa referència l'article 9 han de reunir els requisits de caràcter tècnic i sanitari que estableix la legislació vigent.

6.2 Les instal·lacions poden ser inspeccionades pel personal tècnic que el Consell Regulador designi, amb la finalitat de comprovar-ne les característiques i si reuneixen o no les condicions tècniques mínimes requerides per a la correcta elaboració, envelliment i/o envasament del brandi emparat per la IGP.

6.3 A les instal·lacions inscrites al Registre de persones elaboradores es permeten altres línies de producció no incloses a la IGP, sempre que es pugui garantir la traçabilitat, l'origen i la qualitat del brandi emparat.

Article 7

Mètode d'obtenció

Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA