ORDRE ARP/307/2015, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l’organització comuna de mercats de productes agraris i pel qual es deroguen els reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007, regula en el capítol III del títol I de la part II el règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya que serà aplicable a partir de l’1 de gener del 2016. La nova regulació continguda en l’esmentat Reglament (UE) 1308/2013 substitueix el règim de concessió de drets de plantació per un règim d’autoritzacions.

El Reglament delegat (UE) 2015/560 de la Comissió, de 15 de desembre de 2014, i el Reglament d’execució (UE) 2015/561 de la Comissió, de 7 d’abril de 2015, completen i estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1308/2013, respectivament, pel que fa al règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya.

L’article 68 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 estableix un règim transitori mitjançant el qual els drets de plantació concedits de conformitat amb els articles 85 nonies , 85 decies o 85 duodecies del Reglament (CE) núm. 1234/2007, de 22 d’octubre del 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), hauran de convertir-se en autoritzacions.

D’altra banda, la publicació del Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, incorpora els canvis que suposa l’entrada en vigor del nou règim d’autoritzacions a partir de l’1 de gener de 2016.

Tots aquests canvis normatius fan necessària una modificació de l’Ordre AAM/7/2014, de 16 de gener, per la qual es regulen l’aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per al període 2014-2018, i es convoquen els ajuts corresponents, per tal d’adaptar-la al nou règim d’autoritzacions.

Conseqüentment, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text legislatiu de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i la Direcció General de Desenvolupament Rural...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA