ORDRE ARP/53/2018, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 118, de 15 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara endavant, Reglament MEC), defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries d'aquests fons.

El Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 i (CE) 791/2007 del Consell, i el reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa Operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió de data 13 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), de les mesures pertinents relatives al Dret del Mar, del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior, i de la Política Marítima Integrada (PMI).

El Reglament Delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període de temps i les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

Aquests ajuts tenen l'objectiu de promoure la innovació, la recerca i la transferència de coneixement entre investigadors i el sector pesquer i aqüícola, i donen resposta a les prioritats:

1 “Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement” i,

2 “Fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement”, establertes en l'article 6 del Reglament FEMP.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 42/2017, de 2 de maig, de creació de l'òrgan de cooperació Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar estableix en el seu article 2, entre les finalitats d'aquest òrgan, la de proporcionar assessorament científic d'excel·lència a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la pesca i altres activitats que incideixen en la làmina d'aigua sobre l'estat dels recursos marins, els ecosistemes marins i la bioeconomia de les activitats marítimes i, en general, sobre qüestions relacionades amb la recerca marina i marítima, incloent-hi l'oceanogràfica.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims en els articles 53.1 c) i e) Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i la d'impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins. Així mateix, l'article 53.1 m) estableix que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims exerceix com a Organisme Intermedi de Gestió designat per l'Autoritat de Gestió segons la normativa europea dels Fons Estructurals Marítims i de la Pesca.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector pesquer i aqüícola mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per la innovació en el sector pesquer i en el sector de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors , que es publiquen a l'annex 1, juntament amb les normes específiques per a cada línia d'ajuts que estan establertes a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds i notificació de la resolució que efectua el DARP, que figura a l'annex 3.

Disposicions addicionals

 1. Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

 2. A efectes del no-inici de les actuacions, segons l'apartat 13.1, i de la subvencionalitat dels pagaments realitzats, atenent l'apartat 12 lletra c) d'aquestes bases reguladores, en el cas de sol·licituds denegades per manca pressupostària, en les sol·licituds presentades en la convocatòria immediatament posterior es considerarà la data de la primera sol·licitud.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí oficial de l'Estat (BOE).

  Madrid, 9 de maig de 2018

  De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre

  Isabel García Tejerina

  Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

  Annex 1

  Bases reguladores: normes comunes per a totes les línies d'ajut.

  —1 Objecte dels ajuts

  Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les operacions d'innovació en el sector pesquer previstes a l'article 26 del Reglament FEMP, les operacions d'innovació en el sector de l'aqüicultura previstes a l'article 47 del Reglament FEMP i les operacions de transferència de coneixements entre investigadors i pescadors previstes a l'article 28 del Reglament FEMP, realitzades en el territori de Catalunya.

  —2 Persones beneficiàries

  2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones determinades en l'annex 2 per a cada línia d'ajut que compleixin, des del moment de presentar la seva sol·licitud, els requisits establerts en aquest annex i els específics per a cada línia d'ajut establerts a l'annex 2.

  2.2 Condicions d'admissibilitat:

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant el període de temps determinat en el Capítol II del Reglament Delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

  1. han comès infracció greu d'acord a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

  2. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la llista de Pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), d'acord a l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants, segons que s'estableix en l'article 33 de l'esmentat Reglament;

  3. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definida com a tal en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell,

  4. han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, en el cas d'ajuts establerts a l'apartat B de l'annex 2 d'aquestes bases reguladores (innovació en el sector de la aqüicultura);

  5. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

   2.3 Requisits generals:

   Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

  6. No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i/o tinguin deutes amb la Generalitat de Catalunya. En el cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica aquestes condicions d'admissibilitat s'hauran de complir per a cadascuna de les persones integrants de l'agrupació en qüestió.

  7. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

  8. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA