ORDRE ARP/53/2018, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 118, de 15 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), al Fons Social Europeu (FSE), al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP), i pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca (d'ara endavant, Reglament MEC), defineix les disposicions generals aplicables a les intervencions comunitàries d'aquests fons.

El Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu a l'ajut al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i pel qual es deroguen els Reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 i (CE) 791/2007 del Consell, i el reglament (UE) 1255/2011 del Parlament Europeu i del Consell (d'ara endavant, Reglament FEMP) i el Programa Operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per al període de programació 2014-2020, aprovat per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió de data 13 de novembre de 2015, estableixen les mesures financeres per a l'aplicació de la Política Pesquera Comuna (PPC), de les mesures pertinents relatives al Dret del Mar, del desenvolupament sostenible de les zones pesqueres i aqüícoles i de la pesca interior, i de la Política Marítima Integrada (PMI).

El Reglament Delegat (UE) núm. 2015/288 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al període de temps i les dates en relació amb l'admissibilitat de les sol·licituds.

Aquests ajuts tenen l'objectiu de promoure la innovació, la recerca i la transferència de coneixement entre investigadors i el sector pesquer i aqüícola, i donen resposta a les prioritats:

1 “Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement” i,

2 “Fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement”, establertes en l'article 6 del Reglament FEMP.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, concretament l'article 86, atribueix al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació la gestió de manera integrada de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren en els seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.3 l'exercici de la competència en matèria de polítiques de pesca al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 42/2017, de 2 de maig, de creació de l'òrgan de cooperació Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar estableix en el seu article 2, entre les finalitats d'aquest òrgan, la de proporcionar assessorament científic d'excel·lència a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la pesca i altres activitats que incideixen en la làmina d'aigua sobre l'estat dels recursos marins, els ecosistemes marins i la bioeconomia de les activitats marítimes i, en general, sobre qüestions relacionades amb la recerca marina i marítima, incloent-hi l'oceanogràfica.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, disposa com a funcions de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims en els articles 53.1 c) i e) Planificar les actuacions en matèria d'ajuts al sector pesquer en el marc de la política pesquera europea i la d'impulsar la regulació normativa en matèria d'ordenació pesquera, gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d'altres mesures de protecció dels recursos marins. Així mateix, l'article 53.1 m) estableix que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims exerceix com a Organisme Intermedi de Gestió designat per l'Autoritat de Gestió segons la normativa europea dels Fons Estructurals Marítims i de la Pesca.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector pesquer i aqüícola mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per la innovació en el sector pesquer i en el sector de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors , que es publiquen a l'annex 1, juntament amb les normes específiques per a cada línia d'ajuts que estan establertes a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds i notificació de la resolució que efectua el DARP, que figura a l'annex 3.

 

 

Disposicions addicionals

 

 1. Aquests ajuts cofinançats amb el FEMP es tramiten d'acord amb les funcions com a organisme intermedi de gestió i certificació dels ajuts FEMP, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció de Serveis del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, respectivament.

   

 2. A efectes del no-inici de les actuacions, segons l'apartat 13.1, i de la subvencionalitat dels pagaments realitzats, atenent l'apartat 12 lletra c) d'aquestes bases reguladores, en el cas de sol·licituds denegades per manca pressupostària, en les sol·licituds presentades en la convocatòria immediatament posterior es considerarà la data de la primera sol·licitud.

   

   

  Disposició final

  Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí oficial de l'Estat (BOE).

   

  Madrid, 9 de maig de 2018

   

  De conformitat amb el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre

  Isabel García Tejerina

  Ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

   

   

   

  Annex 1

  Bases reguladores: normes comunes per a totes les línies d'ajut.

   

  —1 Objecte dels ajuts

  Els ajuts tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les operacions d'innovació en el sector pesquer previstes a l'article 26 del Reglament FEMP, les operacions d'innovació en el sector de l'aqüicultura previstes a l'article 47 del Reglament FEMP i les operacions de transferència de coneixements entre investigadors i pescadors previstes a l'article 28 del Reglament FEMP, realitzades en el territori de Catalunya.

   

  —2 Persones beneficiàries

  2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones determinades en l'annex 2 per a cada línia d'ajut que compleixin, des del moment de presentar la seva sol·licitud, els requisits establerts en aquest annex i els específics per a cada línia d'ajut establerts a l'annex 2.

  2.2 Condicions d'admissibilitat:

  No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts, durant el període de temps determinat en el Capítol II del Reglament Delegat (UE) 2015/288 de la Comissió, les persones físiques o jurídiques que:

  1. han comès infracció greu d'acord a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o de l'article 90.1 del Reglament (CE) núm. 1224/2009;

  2. han estat involucrades en l'explotació, gestió o propietat d'embarcacions incloses a la llista de Pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR), d'acord a l'article 40.3 del Reglament CE 1005/2008, o d'embarcacions que enarboren pavelló de països considerats tercers països no cooperants, segons que s'estableix en l'article 33 de l'esmentat Reglament;

  3. han comès infracció greu de la Política Pesquera Comuna (PPC) definida com a tal en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell,

  4. han comès algun dels delictes tipificats en els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i del Consell, en el cas d'ajuts establerts a l'apartat B de l'annex 2 d'aquestes bases reguladores (innovació en el sector de la aqüicultura);

  5. han comès frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

   2.3 Requisits generals:

   Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

  6. No poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques que no estiguin al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i/o tinguin deutes amb la Generalitat de Catalunya. En el cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica aquestes condicions d'admissibilitat s'hauran de complir per a cadascuna de les persones integrants de l'agrupació en qüestió.

  7. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

  8. En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-ho als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

  9. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

  10. En el cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

  11. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

    

   —3 Tipus i quantia dels ajuts

   3.1 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que es determini a la convocatòria corresponent.

   3.2 La fixació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i en el cas que l'import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària disponible, es tindran en compte els criteris de selecció i de valoració establerts en l'apartat 4 d'aquest annex 1 i els criteris de valoració específics establerts a l'annex 2 per a cada línia d'ajut. Així mateix, es tindran en compte els límits màxims de nivell de participació financera establerts en l'apartat 5 d'aquest annex 1. La convocatòria corresponent ha de concretar el percentatge de participació financera del FEMP, d'acord amb l'apartat 5.

   3.3 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

    

   —4 Criteris de selecció i de valoració

   4.1 Les sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits per poder adquirir la condició de beneficiari/ària dels corresponents ajuts es valoraran atenent els criteris de selecció següents i els criteris de selecció i valoració específics establerts en l'annex 2 d'aquestes bases per a cada línia d'ajut.

   4.2 Criteris de selecció:

   - Criteri de selecció a)

   Adequació a l'anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO), a l'estratègia i al compliment de les finalitats de l'objectiu específic establerts al Programa Operatiu FEMP (aprovat per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió de data 13 de novembre de 2015).

   - Criteri de selecció b)

   Aportació de l'operació als indicadors de resultat del Programa Operatiu FEMP, si s'escau en la línia.

   - Criteri de selecció c)

   Aportació de l'operació a altres prioritats del Programa Operatiu FEMP i/o plans estratègics (igualtat efectiva d'homes i dones, aqüicultura, directiva marina).

   4.3 La valoració dels criteris de selecció atendrà a la puntuació màxima establerta a l'annex 2 per a cada línia d'ajut i es classificarà com a:

   - Alt ›= 75% de la puntuació màxima dels criteris de selecció establerta per a cada línia d'ajut.

   - Mitjà ›= 25% i ‹75% de la puntuació màxima dels criteris de selecció establerta per a cada línia d'ajut.

   - Baix ›=10% i ‹25% de la puntuació màxima dels criteris de selecció establerta per a cada línia d'ajut.

   - Exclòs ‹10% de la puntuació màxima dels criteris de selecció establerta per a cada línia d'ajut.

   4.4 Ponderació de la valoració conjunta:

   - El criteri de selecció a) suposarà el 50% de la valoració total.

   - El criteri de selecció b) suposarà el 25% de la valoració total.

   - El criteri de selecció c) suposarà el 25% de la valoració total.

   En les línies que no s'escau valorar el criteri b), d'acord a l'establert en l'annex 2 per cada línia d'ajut, els criteris de selecció a) i c) representaran el 50% cada un.

   4.5. Fórmules per al càlcul de cada un dels criteris de selecció:

   Criteri a)

   Va= (Po a x Pmax / Pmax a) x 2

   Criteri b)

   Vb= (Po b x Pmax / Pmax b)

   Criteri c)

   Vc= (Po c x Pmax / Pmax c)

   On,

   Va, b, c és el valor del criteri a), b) o c), respectivament.

   Po a, b, c és la puntuació obtinguda de l'operació subvencionable del criteri a), b) o c), respectivament.

   Pmax a, b, c és la puntuació màxima del criteri a), b) o c), respectivament. Aquestes puntuacions màximes s'estableixen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

   Pmax és la puntuació més gran entre Pmax a, Pmax b i Pmax c.

   En el cas del criteri a) es multiplica per 2 per tenir en compte la ponderació d'aquest criteri al 50%, tal com s'estableix a l'apartat 4.4.

   En les línies que no s'escau valorar el criteri b), d'acord amb l'annex 2, per cada línia d'ajut caldrà també multiplicar per 2 el criteri c) per tal que tant el criteri a) i el c) tinguin una ponderació del 50%.

   4.6 A l'acta de selecció es classificaran els expedients d'acord amb la puntuació total obtinguda dels criteris de selecció, d'acord a la ponderació establerta a l'apartat 4.4 i als criteris de selecció i valoració específics establerts a l'annex 2 per a cada línia d'ajut.

   4.7 En el cas que l'import total de les sol·licituds presentades de cada línia superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació total obtinguda en la suma dels criteris de selecció i dels criteris de selecció i valoració específics per a cada línia d'ajut.

   4.8 En cas d'empat, es tindrà en compte en primer lloc les sol·licituds que hagin obtingut major puntuació en els criteris de selecció i valoració específics de cada línia.

   4.9 Un cop exhaurit el pressupost disponible, les sol·licituds amb menor puntuació seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

    

   —5 Nivell de participació financera

   5.1 D'acord amb el que disposa l'article 95.1 del Reglament FEMP, les actuacions regulades en aquestes bases reguladores, podran gaudir d'un nivell de participació financera pública del 50% de les despeses subvencionables.

   5.2 El nivell de participació financera establert en l'apartat 5.1 es podrà incrementar o reduir d'acord al Reglament d'execució (UE) 772/2014 de la Comissió en funció de la persona beneficiària o la naturalesa del projecte, amb els límits següents:

  12. En operacions vinculades a la pesca costanera artesanal, fins a un màxim del 80%.

  13. Confraries de pescadors, federacions de confraries de pescadors, altres organitzacions de pescadors i altres persones beneficiàries col·lectius, fins a un màxim de 60%.

  14. Organitzacions de productors i associacions d'organitzacions de productors, fins a un màxim del 75%.

  15. Entitats de dret públic, fins a un màxim del 100%.

  16. En el cas d'operacions realitzades per empreses no-PIME, fins un màxim del 30%.

    

   —6 Concurrència amb altres ajuts

   6.1 Una operació podrà rebre ajut d'un o diversos fons estructurals i d'inversió europeus (Fons EIE), o d'un o diversos programes i d'altres instruments de la Unió, a condició que la partida de despesa inclosa en una sol·licitud de pagament per al reemborsament per un dels Fons EIE no estigui subvencionada per un altre fons o instrument de la Unió, ni pel mateix fons conformement a un programa diferent.

   6.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l'import dels ajuts no superi en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, el cost de les actuacions subvencionables.

    

   —7 Sol·licituds i documentació

   7.1 Les sol·licituds per acollir-se als ajuts s'hauran de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquesta Ordre.

   7.2 Cal adjuntar a les sol·licituds la documentació que es relaciona a continuació. No obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja s'hagués presentat anteriorment al DARP i les dades que s'hi continguin no haguessin variat i continuïn essent vigents.

  17. Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant, o de qui la representi, corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb l'apartat 7.4.

  18. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

  19. En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible en el Registre d'Entitats Jurídiques, en el Registre de Cooperatives o en el Registre de Confraries de Pescadors, el DARP ho verificarà d'ofici.

  20. Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb l'apartat 7.4.

  21. En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

  22. Documentació descriptiva de les inversions a realitzar: memòria o projecte tècnic de les actuacions per a les quals es sol·licita l'ajut. Aquesta documentació ha d'incloure una descripció detallada de les inversions i actuacions i un pressupost detallat i desglossat. Quan es tracti d'operacions plurianuals, s'hauran d'indicar les inversions i actuacions que es preveu executar en cada anualitat i el seu pressupost parcial. Quan la documentació descriptiva presenti dificultat per fer-ne còpies a causa del seu format, es podrà requerir a la persona sol·licitant que en presenti una còpia en format digital.

  23. Declaració signada que la persona sol·licitant no ha comès infracció greu de la PPC, ni cap de les infraccions tipificades a l'article 42 del Reglament (CE) núm. 1005/2008, o a l'article 90 del Reglament (CE) núm. 1224/2009, no està inclosa en la Llista INDNR (pesca il·legal, no declarada i no reglamentada), no ha comès cap dels delictes tipificats als articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE, i no han comès cap frau en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o el FEMP, d'acord amb el model normalitzat annex a la sol·licitud.

  24. Acreditació del sistema de Registres Administratius de suport a l'Administració de Justícia (SIRAJ) de complir l'establert en el punt 2.2.d) de l'annex 1 d'aquestes bases reguladores o autorització expressa a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims per a la seva consulta.

  25. En cas que hi hagi titularitat compartida sense constituir-se en persona jurídica, poder suficient a favor de la persona sol·licitant perquè sol·liciti l'ajut i realitzi les actuacions objecte de l'ajut.

  26. En cas que es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, cadascun dels integrants de l'agrupació ha de fer constar en la sol·licitud els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació.

   7.3 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es relacionen a continuació, que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

  27. Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

  28. No estar sotmesa a les causes que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  29. En el cas que l'entitat sol·licitant hagués obtingut subvencions i/o ajuts per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar-ne la quantia, la data de concessió i l'ens concedent.

  30. En el supòsit de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

  31. El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

  32. En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

  33. En el cas de fundacions i associacions, tenir adaptats els estatuts a la Llei 5/2011, de 19 e juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

  34. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

  35. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, si canvia alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

  36. En el cas d'empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

  37. En cas que l'entitat sol·licitant sigui una petita o mitjana empresa, que es troba dins de l'àmbit d'aplicació de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

  38. Que no s'han iniciat les actuacions per a les quals es sol·licita l'ajut.

  39. Que tota la informació tècnica i el material audiovisual derivats de les actuacions objecte d'ajut podrà ser emprada per la Generalitat de Catalunya per ser difosa a través dels seus canals (pàgina web, xarxes socials, altres) i en aquells altres usos que es determinin, a fi de garantir-ne la difusió, el general coneixement i la posada en valor. I que l'entitat beneficiària ha de garantir que la totalitat d'informació remesa no vulnera de cap manera els drets de propietat industrial o intel·lectual, o de qualsevol altra índole, de tercers, exonerant expressament la Generalitat de Catalunya respecte de qualsevol reclamació relacionada amb aquest àmbit efectuada per qualsevol tercer, i assumint íntegrament la responsabilitat per aquests fets, d'acord amb l'apartat 16.4 d'aquestes bases reguladores.

   7.4 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

    

   —8 Tramitació i resolució

   8.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

   8.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

   8.3 L'òrgan instructor, l'òrgan competent per dictar la resolució i la composició de la comissió de valoració es fixaran en la convocatòria corresponent. La comissió de valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació. Podrà formar part d'aquesta comissió de valoració l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, en conformitat amb l'article 2 del Decret 42/2017, de 2 de maig.

   8.4 Per a l'esmena i/o millora de la sol·licitud d'ajut, i un cop requerida a aquest efecte, la persona sol·licitant disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per lliurar la documentació requerida. Aquest termini comptarà des de l'endemà de rebre la notificació del requeriment. En cas que no s'atengui el requeriment, es considerarà que la persona interessada desisteix de la sol·licitud i se n'arxivaran les actuacions.

   8.5 Presentada la documentació establerta per a cadascuna de les actuacions, la DGPAM podrà, si s'escau, realitzar les inspeccions que acreditin que no s'han iniciat les actuacions.

   8.6 Quan les sol·licituds subvencionables superin la disponibilitat pressupostària, la comissió de valoració determinarà l'assignació del pressupost tenint en compte la quantitat màxima destinada a aquests ajuts que estableixi la convocatòria corresponent, d'acord amb els criteris de selecció de l'apartat 4 d'aquest annex i els criteris de selecció i valoració específics de l'annex 2 per a cada línia d'ajut.

   8.7 D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

    

   —9 Inadmissió i desistiment

   9.1 L'incompliment dels requisits no esmenables establerts a l'apartat 2 d'aquest annex o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les convocatòries corresponents comporta la inadmissió de la sol·licitud.

   9.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu l'apartat 7 d'aquest annex o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins del termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

   9.3 Prèviament a la concessió de subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta aplicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

   9.4 La persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

    

   —10 Resolució

   10.1 En la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i l'import que prové del FEMP (indicant a quina prioritat i operació del Programa Operatiu pertany l'ajut). Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

   10.2 La resolució de concessió es notificarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ) en el termini que fixi la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes i indicarà els recursos que procedeixin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

   10.3 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració. Són causa de modificació de la Resolució les modificacions de la normativa reguladora dels ajuts o noves interpretacions de la normativa procedents d'òrgans de la Comissió Europea, o les reprogramacions financeres del programa operatiu. També les subrogacions, sempre que s'aporti tota la documentació necessària per a l'expedient de concessió de l'ajut i la persona que subroga reuneixi els requisits exigits a les persones beneficiàries.

   10.4 Requereix l'autorització prèvia de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims qualsevol modificació significativa que es vulgui realitzar de les condicions d'execució de les inversions respecte de la documentació del projecte d'inversió que es va aprovar. A aquests efectes, els canvis de proveïdors de béns i serveis sobre les ofertes comercials aprovades es consideren modificacions significatives. La Direcció General de Pesca i Afers Marítims en cap cas no autoritzarà modificacions que canviïn la finalitat del projecte aprovat.

    

   —11 Despeses subvencionables

   11.1 S'admeten com a despeses subvencionables els conceptes de despesa establerts en aquest apartat que siguin efectivament assumides per la persona beneficiària i s'ajustin a tots els criteris següents:

  40. S'han realitzat en el termini d'execució de l'acció o del programa de treball.

  41. S'han indicat en el pressupost o en el programa de treball de l'acció (documentació descriptiva establerta en l'apartat 7.2, lletra f) d'aquest annex).

  42. Són necessaris per a l'execució de l'acció.

  43. Són identificables i verificables i consten en la comptabilitat de la persona beneficiària.

  44. Donen compliment a la legislació fiscal i social.

  45. Són raonables i justificades.

  46. No s'han iniciat abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

   11.2 Despeses de personal:

  47. S'acceptaran com a despeses subvencionables les despeses del personal contractat per a l'execució de les activitats del projecte. El contracte laboral farà menció expressa al projecte i a la seva dedicació.

  48. En el cas de les administracions públiques, s'acceptaran com a subvencionables, a més de les despeses previstes en l'apartat a), les despeses de personal propi en la mesura que aquestes despeses derivin d'activitats que l'Administració no hagués realitzat de no haver-se executat el projecte objecte de la subvenció.

  49. A efecte del càlcul dels costos de personal, es tindrà en compte només el temps efectiu dedicat al projecte. La justificació de les despeses de personal es farà en base al càlcul del cost mitjà d'una hora de treball en l'anualitat de què es tracti. La tarifa per hora aplicable es calcularà de la manera següent:

   Cost hora = SB + SS / 1.720 hores anuals

   On:

   - SB és el salari brut anual segons contracte, conveni, acord o norma.

   - SS és la Seguretat Social que dona suport l'entitat.

   11.3 Costos indirectes: Les despeses indirectes del projecte seran calculades en base a la metodologia de costos simplificats establerta en l'article 68.1.b) del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. D'aquesta manera, aquest tipus de despeses es calcularan en base un tipus fix del 15% dels costos directes de personal imputats al projecte del beneficiari i considerats com a subvencionables.

   Si durant el procés de revisió del projecte es produís una minoració de les despeses de personal imputades al projecte per l'entitat beneficiària, aquesta minoració s'aplicarà de manera proporcional a les despeses indirectes presentades a justificar per l'entitat beneficiària.

   11.4 S'accepten com a despeses subvencionables les dietes i indemnitzacions per desplaçament directament relacionades amb el projecte en les condicions següents. Aquestes despeses s'abonaran atenent el que es disposa per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any en curs.

  50. En cas que hi hagi despeses executades de personal de l'entitat beneficiària en el desenvolupament de les activitats del projecte, i que els justificants d'aquestes despeses no estiguin emesos a nom de l'entitat, ni els imports estiguin inclosos en la nòmina de la persona que realitza la despesa, aquests hauran de ser justificats a través d'un full de despeses, en què es reflecteixi explícitament que el treballador ha rebut l'import d'aquesta despesa.

   El full de despeses haurà d'estar signat per la persona que realitza la despesa i signat i segellat per l'entitat beneficiària.

  51. En cas que hi hagi despeses executades i emeses a nom de l'entitat, els documents justificatius hauran d'anar estampillats degudament.

  52. Si el treballador rep en nòmina una dieta que cobreixi les despeses derivades de la seva jornada laboral, s'haurà de presentar un informe signat pel director del projecte on es justifiqui aquesta dieta. L'abonament de la dieta es justificarà mitjançant la nòmina i el seu corresponent justificant de pagament, llevat que aquest import s'aboni a part; en aquest cas, s'ha de presentar un document acreditatiu del pagament de la dieta.

   11.5 Els subministraments i els serveis externs.

  53. S'acceptaran com a despeses subvencionables els subministraments i els serveis externs directament relacionats amb l'operació.

  54. En el cas de despeses materials inventariables, només serà subvencionable el cost d'amortització durant l'execució del projecte sempre que el bé objecte d'amortització no s'hagi subvencionat anteriorment en part o en la seva totalitat. Seran d'aplicació les taules del Ministeri d'Hisenda i Fons Públic vigents en el moment de la sol·licitud.

   11.6 Les despeses generals (honoraris, enginyeries i altres) lligades exclusivament a l'operació finançada, fins a un màxim del 12% del total de les despeses subvencionables del projecte.

    

   —12 Despeses no subvencionables

   No seran subvencionables els conceptes següents:

  55. L'IVA, excepte quan no sigui recuperable.

  56. Els interessos de deute (excepte bonificacions d'interessos o subvencions de comissions de garantia).

  57. Les operacions que s'hagin executat o pagat abans que la persona beneficiària sol·liciti l'ajut.

  58. La pesca exploratòria.

  59. La repoblació directa (excepte que estigui previst com a mesura de conservació en un acte jurídic de la UE o en el cas de repoblació experimental).

  60. Les compres de materials i equips utilitzats.

  61. La part del cost dels elements de transport que no estiguin directament relacionats amb l'operació.

  62. Les despeses de constitució i primer establiment d'una societat.

  63. Els impostos, les taxes i qualsevol altra despesa financera no relacionada amb l'execució material del projecte.

    

   —13 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries:

   Sense perjudici dels compromisos establerts per a cada línia d'ajut les persones beneficiàries, mitjançant la signatura de la sol·licitud de l'ajut, es comprometen i resulten obligades a:

   13.1 No haver iniciat les actuacions abans de la presentació de la sol·licitud d'ajut.

   13.2 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social en el moment de presentació de la sol·licitud. El DARP realitzarà les comprovacions corresponents amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i també comprovarà que la persona beneficiària no té deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 7.4.

   13.3 Portar la comptabilitat del negoci subvencionat d'acord amb la normativa vigent. La persona beneficiària haurà de mantenir un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb el projecte subvencionat.

   13.4 La persona beneficiària ha de continuar complint les condicions d'admissibilitat de les sol·licituds establertes al punt 2.2 d'aquest annex després de presentar la sol·licitud, durant el termini d'execució de l'operació subvencionada i durant el termini de 5 anys després de l'últim pagament d'ajut realitzat a la persona beneficiària.

   13.5 Proporcionar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, als avaluadors designats o a altres organismes designats per aquesta Direcció General, tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

   13.6 Facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

   13.7 Complimentar i actualitzar els indicadors relatius al projecte emplenant un annex en la sol·licitud de l'ajut i posteriorment en la sol·licitud de pagament.

   13.8 Manteniment i disponibilitat de la documentació durant 3 anys (si la despesa total subvencionable és inferior a 1M€) o 2 anys (si la despesa total subvencionable és superior a 1M€) a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguin incloses les despeses de l'operació.

   Manteniment i disponibilitat de la documentació dins els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions .

   13.9 Compromís que, en el supòsit de percebre un altre ajut per la mateixa finalitat després d'haver estat presentada la sol·licitud, es comunicarà immediatament aquest fet a l'òrgan gestor.

   13.10 Compromís de no iniciar les obres o les actuacions per a les quals ha sol·licitat l'ajut, sense tenir tots els permisos i autoritzacions pertinents.

   13.11 Donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament FEMP de l'operació, en la informació emesa en l'activitat, abans, durant i després de la seva finalització i en el període de manteniment de compromisos. A tal efecte, la persona beneficiària està obligada a esmentar el Finançament de la Generalitat de Catalunya i el FEMP, en tota la informació, verbal o escrita, emesa en ocasió de l'activitat, abans, durant i després de la seva finalització. En tots els materials, publicacions i altres documents i mitjans relatius al projecte, inclosa la comunicació mitjançant pàgines web, s'han d'incloure: el logotip de la Generalitat de Catalunya, el logotip del FEMP i la Indicació "operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca”.

    

   —14 Justificació i pagament

   14.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte d'ajut i justificar-les a la DGPAM, amb la informació de les actuacions dutes a terme, abans de la data que estableixi la resolució de concessió i, com a màxim, la data prevista en la convocatòria corresponent.

   En el cas d'operacions plurianuals, en la primera anualitat es justificaran les despeses desenvolupades i pagades entre la data de sol·licitud i el 30 de setembre de l'any en curs. En les anualitats següents es justificaran les despeses desenvolupades i pagades entre l'1 d'octubre de l'anualitat anterior i el 30 de setembre de l'anualitat en curs. En la darrera anualitat es justificaran les despeses desenvolupades i pagades entre l'1 d'octubre de l'anualitat anterior i la data de finalització de les actuacions previstes a la resolució de concessió.

   14.2 Transcorregut el termini establert sense que aquesta justificació hagi estat presentada a la DGPAM, es requerirà a la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable de 15 dies hàbils presenti la justificació. La falta de presentació en el termini establert en aquest apartat comporta la revocació i, si s'escau, l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions.

   14.3 En el cas que les activitats hagin estat finançades amb altres subvencions o recursos públics, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació a l'activitat subvencionada.

   14.4 La documentació justificativa de les actuacions a presentar és la següent:

   1. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, caldrà presentar:

 3. Sol·licitud de pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat/

 4. Compte justificatiu, que ha de contenir:

  · Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

  - Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

  - Una relació del personal imputat al projecte.

  - Un full de despeses amb l'acreditació dels pagaments corresponents a les dietes i indemnitzacions per desplaçament, indicant: data, horari, itinerari, quilòmetres, persona i motiu del desplaçament i programa de la jornada on ha assistit.

  · Memòria explicativa sobre l'execució final del projecte, que contindrà, com a mínim, els aspectes següents:

  - Introducció.

  - Descripció de l'activitat prevista.

  - Detall del desenvolupament d'aquesta activitat executada (especificant la metodologia de treball).

  - Avaluació de l'activitat executada.

  - Resultats obtinguts en l'activitat executada.

  - Conclusions obtingudes de l'activitat.

  - Obstacles trobats durant l'execució de l'activitat.

  - Conclusions generals i valoració del projecte.

  - Obstacles trobats en l'execució del projecte.

 5. Pla de Publicitat del projecte. En aquest document es recolliran les activitats de publicitat dutes a terme per l'entitat beneficiària i els socis, així com els esments, articles, entrevistes, etc., publicats en els mitjans com a resultat del projecte.

 6. Dossier fotogràfic de l'execució de les activitats, en format digital i amb un mínim de 10 fotografies. Aquestes imatges es lliuraran en RAW o JPG, una resolució de 300 ppp i una grandària no inferior a 2480x4981 píxels. Les fotografies, igual que la resta de materials audiovisuals que es generin en el projecte, seguiran sent propietat del seu autor, si bé tindran uns drets d'ús compartits. Aquest material podrà ser utilitzat, citant-ne l'autoria, per la Generalitat en les seves memòries, activitats de difusió, xarxes socials, etc. Els materials audiovisuals es lliuraran en suport digital. Els materials divulgatius editats, així com qualsevol altre tipus de producte desenvolupat en el marc del projecte (informes, annexos, memòries, etc.), es lliurarà en format físic.

 7. Si es tracta de persones beneficiàries que es dediquin a activitats alimentàries i no estiguin excloses de registre, cal l'acreditació de la inscripció en el Registre Sanitari d'Indústries i de Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC), en cas de no haver autoritzat al DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb l'apartat 7.4.

 8. Si es tracta d'un establiment industrial amb obligatorietat d'inscripció al Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), d'acord amb l'article 5 del decret 302/2004, de 25 de maig, cal l'acreditació de la inscripció al registre, en cas de no haver autoritzat al DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 7.4.

  1. Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, caldrà presentar:

 9. Dos exemplars originals de tots els materials divulgatius editats, en format físic (paper o altres) o digital, segons que s'hagin realitzat.

 10. Factures proforma de les empreses proveïdores. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per als contractes menors (valor estimat inferior a 40.000 euros quan es tracti de contractes d'obres, i 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis), el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç.

 11. Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en certificació del banc o extracte bancari del compte des del qual s'han emès els pagaments i els rebuts bancaris de les transferències o dels càrrecs bancaris efectuats, les lletres vençudes, els xecs, els pagarés i els rebuts dels proveïdors o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. Els justificants han d'indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost es refereixen.

  Les factures originals seran segellades per l'òrgan gestor amb la indicació de la subvenció atorgada una vegada se n'hagi donat la conformitat.

 12. En el cas de despeses de personal:

  - En el cas de personal contractat exclusivament per al desenvolupament del projecte, caldrà la presentació del contracte de treball signat entre el treballador i l'entitat.

  - En cas d'altre tipus de personal: conveni, normativa o acord de l'entitat que regeixi les condicions laborals de prestació de serveis de les persones treballadores i estableixi els imports a percebre pel treballador per a cada concepte.

  - Documents justificatius del pagament de les càrregues socials: Model TC1 i TC2 de la Seguretat Social. Els TC2 han d'anar estampillats degudament amb el segell d'imputació en què s'indiqui el percentatge i l'import d'imputació.

 13. Documents probatoris del pagament de l'IRPF:

  - Model 110 o 111 de retencions i ingressos a compte de l'IRPF del període en el qual es desenvolupa el projecte. El model 110 és trimestral. Hauran de figurar tots els trimestres que engloben el projecte. En el cas del model 111, es tracta d'un document mensual i hi hauran de figurar tots els mesos que englobin el projecte.

  - Model 190 de resum de retencions. Si el volum de treballadors no permet remetre la totalitat del document, l'entitat ha de remetre com a mínim aquelles pàgines en les quals figurin els treballadors imputats en la subvenció.

 14. En el cas de béns inventariables, a més de la factura del bé que s'amortitza, s'haurà de presentar un certificat pel càlcul de l'import d'amortització

  14.5 En el cas d'operacions plurianuals, es poden fer pagaments parcials prèvia certificació de les despeses. En aquests casos, la totalitat de la documentació prevista en l'apartat 14.4 només es presentarà amb la darrera sol·licitud de pagament parcial. Les sol·licituds de pagament parcials de les anualitats prèvies a aquesta darrera sol·licitud aniran acompanyades únicament de la documentació següent:

  1. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, caldrà presentar el compte justificatiu que inclourà:

 15. Informe de seguiment i evolució del projecte i resultats preliminars, si escau.

 16. Memòria econòmica amb el contingut previst en l'apartat 14.4 lletra, A), punt 2

  Per altra banda, en els casos previstos en els punts 5 i 6 de l'apartat 14.4, lletra A), s'hauran de presentar les acreditacions pertinents únicament amb la primera sol·licitud de pagament parcial, i amb la sol·licitud de pagament final, en cas de no haver autoritzat al DARP a obtenir aquesta informació d'acord amb el que estableix l'apartat 7.4.

  1. Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

 17. Factures proforma de les empreses proveïdores, d'acord amb l'apartat 14.4, lletra B), punt 2.

 18. Factures originals o els documents probatoris equivalents, d'acord amb l'apartat 14.4, lletra B), punt 3.

 19. Justificació de les despeses de personal, d'acord amb l'apartat 14.4, lletra B), punt 4.

 20. Justificació del pagament de l'IRPF, d'acord amb l'apartat 14.4, lletra B), punt 5.

  14.6 Tota la documentació de l'expedient, així com les factures i els justificants acreditatius del pagament, ha d'anar a nom de la persona beneficiària de l'ajut.

  14.7 Les factures i els justificants acreditatius de pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d'ajut i anteriors al termini d'execució establert a la resolució de concessió, amb excepció de les despeses previstes a l'apartat 11.6, que podran ser anteriors. Els justificants han d'indicar, amb tota claredat, a quins conceptes del pressupost previst, presentat en la sol·licitud, es refereixen. La persona beneficiària haurà de fer el pagament directament al proveïdor del bé o servei.

  14.8 Els òrgans competents del DARP revisaran la documentació i comprovaran l'execució de les actuacions mitjançant la memòria explicativa prevista en l'apartat 14.4, lletra A), punt 2. A aquests efectes, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida.

  14.9 Si no es justifica satisfactòriament una despesa del total del cost subvencionable aprovat del projecte, es reduirà proporcionalment l'import de la subvenció concedida, sempre que la Direcció General de Pesca i Afers Marítims consideri que s'ha arribat a la finalitat per a la qual es va concedir l'ajut.

  14.10 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà, un cop verificades les inversions, amb la certificació prèvia pels òrgans competents de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan justificades degudament, i la comprovació de la resta de requisits establerts a l'Ordre.

  En el cas d'operacions plurianuals, prèviament a la proposta de pagament final, s'emetran propostes de pagament parcials, atenent la valoració de les justificacions parcials previstes a l'apartat 14.5.

  14.11 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, abans del pagament han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 7.4.

  14.12 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents en el marc del control de les operacions establert en el Reglament (UE) 508/2014, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  14.13 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

   

  —15 Revocació de la concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

  15.1 L'òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent en els supòsits previstos en el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el cas d'incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores.

  15.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  15.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament en els supòsits que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  15.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament i per l'establert específicament en els supòsits que es relacionen a continuació. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

  Així mateix:

  - Es reintegrarà totalment l'ajut més l'interès de demora corresponent en el cas d'incompliment de les obligacions establertes en el punt 13.4.

   

  —16 Publicitat i transparència

  16.1. Els projectes incorporaran actuacions de publicitat per tal de garantir la concurrència dels destinataris i la visibilitat del cofinançament del projecte per part del FEMP.

  Les actuacions de publicitat que es realitzin podran consistir, entre d'altres, en l'organització de jornades informatives, l'elaboració i la difusió de material informatiu i divulgatiu, el desenvolupament d'un apartat explicatiu del projecte a la web, la difusió en mitjans de comunicació, l'organització d'actes públics, la difusió en xarxes socials i l'elaboració d'una memòria o un resum executiu a la finalització del projecte.

  16.2. El beneficiari ha de comunicar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims qualsevol tipus d'esdeveniment de caràcter públic que vagi a realitzar en el marc del projecte.

  16.3. Tota la informació tècnica i el material audiovisual derivats dels projectes cofinançats en el marc de les presents bases reguladores podrà ser emprada per la Generalitat de Catalunya per ser difosa a través dels seus canals (pàgina web, xarxes socials, altres) i en aquells altres usos que es determinin a fi de garantir-ne la difusió, el general coneixement i la posada en valor. L'entitat beneficiària ha de garantir que la totalitat d'informació remesa no vulnera de cap manera els drets de propietat industrial o intel·lectual, o de qualsevol altra índole, de tercers, exonerant expressament la Generalitat de Catalunya respecte de qualsevol reclamació relacionada amb aquest àmbit efectuada per qualsevol tercer, i assumint íntegrament la responsabilitat per aquests fets.

  16.4 Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http:/seu.gencat.cat i al web http:/agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

   

  —17 Inspecció i control

  17.1 Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquin l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les actuacions per comprovar que es compleixin la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores i la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel FEMP. Així mateix, els funcionaris dels òrgans competents per a l'exercici de la funció fiscalitzadora dels comptes de la Generalitat de Catalunya, l'Administració General de l'Estat i de la Comissió i del Tribunal de Comptes de la Unió Europea estan facultats per efectuar en qualsevol moment les auditories sobre el terreny de les operacions finançades amb el FEMP, en el marc de l'establert en l'article 122 del Reglament (UE) 508/2014.

  17.2 L'exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció de frau, d'acord amb l'establert en els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 508/2014.

  17.3 Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

  17.4 D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa a complir l'obligació de les persones beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament si és el cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

   

  —18 Infraccions i sancions

  18.1 El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, d'aprovació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  18.2 Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

   

  —19 Protecció de dades

  19.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir la subvenció sol·licitada s'inclouen al fitxer de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims Gestió d'ajuts pesquers de l'apartat 8.1 de l'annex de l'Ordre AAM/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Pesca, av. Diagonal, 523-525, 08028 Barcelona.

  19.2 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, el control i l'auditoria, i al seguiment i l'avaluació. A aquests efectes, assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, i també la normativa de transposició.

  19.3 D'altra banda, les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores, si s'escau, en el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, han de complir la normativa corresponent, i adoptar i aplicar les mesures de seguretat previstes per la normativa europea i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

   

   

  Annex 2

  Bases reguladores: Normes específiques de cada línia d'ajut

   

  A.- Mesures de foment per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA