ORDRE ARP/57/2018, de 4 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost (DOGC núm. 6941, de 24.08.2015), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant DARP, va convocar per primera vegada els ajuts a la cooperació per a la innovació. Mitjançant aquesta Ordre, es van aprovar també les bases reguladores d'aquests ajuts.

Mitjançant l'Ordre ARP/96/2016, de 27 d'abril (DOGC núm. 7115, de 6.05.2016), es van convocar aquests ajuts per segona vegada i se'n van aprovar novament les bases reguladores.

Aquesta línia d'ajuts és un dels instruments destinats a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i forestal, un dels reptes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 en línia amb les prioritats de la Unió Europea.

L'objectiu d'aquest ajut és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i la redacció de projectes d'innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Els Grups Operatius constitueixen un instrument d'innovació a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la cadena) per fer front a problemàtiques reals i concretes del sector.

Mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny (DOGC núm. 7399, de 27.06.2017), es van aprovar les darreres bases reguladores d'aquests ajuts. Posteriorment, es van convocar per tercera vegada mitjançant la Resolució ARP/1868/2017, de 20 de juliol (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017). Aquestes bases reguladores van ser modificades per l'Ordre ARP/240/2017, de 9 d'octubre (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017), i per la Correcció d'errades a l'Ordre ARP/240/2017 (DOGC núm. 7489, de 7.11.2017).

Aquesta Ordre modifica les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, aprovades per l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, amb la finalitat d'esmenar diversos apartats del text.

Conseqüentment, valorada la conveniència d'esmenar aquests apartats, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Es modifica el primer paràgraf del preàmbul de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C(2016)5998 final de 16 de setembre de 2016 i per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, preveu dins de la mesura 16 l'operació 16.01.01 ajuts destinats a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.”

 

Article 2

Es modifica l'article 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds, el qual consta a l'annex 3, que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants.”

 

Article 3

Es modifica l'apartat 4.3.a) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“a) Les indústries agroalimentàries i forestals han d'estar inscrites en el Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), quan s'escaigui.”

 

Article 4

4.1 Es modifica el punt 5.e) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que resta redactat de la següent manera:

“e) Despeses de personal propi referides a les retribucions de sou net. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s'hi aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional. La quota patronal queda exclosa de la subvenció.

S'entén com a personal propi el que està vinculat amb l'entitat beneficiària perceptora mitjançant una relació laboral i, per tant, figura cotitzant en el règim general de la Seguretat Social com a conseqüència d'aquesta relació.”

4.2 S'afegeix un nou apartat amb la lletra g) a l'apartat 5 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, amb la redacció següent:

“g) Despeses indirectes: despeses que no estan vinculades o no poden vincular-se directament amb una activitat específica de l'entitat en qüestió. En aquestes despeses s'inclouen, per exemple, despeses de telèfon, aigua o electricitat. Aquestes despeses es calcularan a un tipus fix del 15% de les despeses de personal subvencionables recollides a l'apartat 5.e), tal i com s'estableix en l'article 68, apartat 1, lletra b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre.”

 

Article 5

Es suprimeix l'apartat 6.b) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

 

Article 6

Es modifica l'apartat 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“8.3 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 8.1 d'aquest annex 1 superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en aquest apartat. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

En el cas que quedi pressupost però sigui insuficient per tal d'aplicar l'ajut previst a la convocatòria, a la sol·licitud amb puntuació immediatament inferior (sol·licitud n-1) a la sol·licitud amb puntuació més baixa seleccionada (sol·licitud n) se li podrà reduir l'ajut de forma proporcional al pressupost restant disponible. En aquest cas, es tramitarà una proposta de resolució a la persona interessada en què es detallarà la puntuació aconseguida, se li proposarà l'ajut que li resulti i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no el pressupost proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal de procedir a la tramitació de la resolució definitiva. Si la persona interessada no accepta, es seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera.

Quan en la puntuació n-1 ens trobem amb un grup de sol·licituds, s'aplicarà com a criteri de desempat la puntuació obtinguda en l'apartat 8.1 a) d'aquest annex 1.”

 

Article 7

7.1 Es modifica l'apartat 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“10.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es tramitaran telemàticament d'acord amb el procediment descrit en l'annex 3 d'aquestes bases reguladores dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini o les presentades per un mitjà diferent a l'obligatori no s'admetran a tràmit.”

7.2 Es modifica el punt 10.2.g) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor (40.000 euros per als contractes d'obra, i 15.000 per als de subministrament i consultoria), les persones beneficiàries hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'haurà de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.”

 

Article 8

Es modifica l'apartat 11.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“11.1 . Les persones beneficiàries es comprometen, mitjançant la signatura de la sol·licitud de l'ajut, a complir amb els compromisos bàsics detallats a l'apartat 11.1.1. Els compromisos i les obligacions bàsics són aquells l'incompliment dels quals comporta conseqüències rellevants per als objectius de l'ajuda i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar fi amb mitjans acceptables.

11.1.1 Els compromisos i obligacions bàsics són:

11.1.1.1 Informar el públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació de la manera següent:

 1. Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d'haver-n'hi, una breu descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació, en proporció al nivell d'ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacar-hi l'ajut financer de la Unió Europea.

 2. Els panells, plaques, cartells i llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació i els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l'Annex III del Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) ( http://identitatcorporativa.gencat.cat/ ).

  11.1.1.2 Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o altres organismes designats per aquesta Direcció General, tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

  11.1.1.3 Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER. En el cas de les persones físiques subjectes al règim d'estimació objectiva que tributen amb el sistema de mòduls, l'obligació fiscal consisteix a conservar les factures emeses i les rebudes, així com els justificants dels mòduls aplicats, i, si s'escau, el llibre registre de béns d'inversió, però no estan obligades a portar comptabilitat. Pel que fa a les obligacions comptables, en activitats el rendiment net de les quals es calcula en funció del volum d'operacions (agrícoles, forestals i de transformació de productes naturals) s'haurà de portar llibre registre de vendes o ingressos.

  11.1.1.4 Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar pel DARP, així com altra comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la documentació que els hi sigui requerida.

  11.1.1.5. Conservar tota la documentació original dels documents aportats al DARP per a la justificació de la subvenció fins a 5 anys posteriors a la data de pagament final de l'ajut i facilitar-los a les autoritats nacionals, de la UE i en general als òrgans de control, quan aquests la reclamin.

  11.1.1.6. Comunicar al DARP la sol·licitud/concessió d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional.

  11.1.1.7. Comunicar al DARP possibles modificacions substancials respecte a la resolució aprovada abans de la seva realització, per tal que s'estudiïn i, si s'escau, s'aprovin per resolució .”

   

  Article 9

  S'afegeix un subapartat 6 a l'apartat 13 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, amb la redacció següent:

  “13.6 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.”

   

  Article 10

  Es suprimeix l'apartat 16.2 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

   

  Article 11

  11.1 Es modifica l'apartat 17.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “17.1 La documentació justificativa a presentar és la següent:

 3. Sol·licitud de pagament de l'ajut, que s'ha de formalitzar telemàticament des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquestes bases reguladores.

 4. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquestes bases reguladores, caldrà presentar el compte justificatiu que inclourà:

  1. La memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts a què fa referència l'apartat 17.2.a) següent.

  2. Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

  - Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si s'escau, la data de pagament.

 5. Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

  - Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. Aquestes factures i justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d'ajut, i tindran com a data màxima la data de finalització del termini d'execució i justificació establert a la resolució de concessió.

  - Nòmines originals del personal que es justifica.

  Cada nòmina anirà acompanyada de documents o extractes bancaris o comptables que provin l'efectivitat del pagament.

  En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu o similar, caldrà aportar còpia del document i extracte bancari que acrediti el càrrec.

  No s'admetran pagaments de nòmines en metàl·lic.

  Tant les nòmines com llur pagament han de ser posteriors a la data de sol·licitud de l'ajut.

 6. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquestes bases reguladores:

  - Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, en cas de no haver autoritzat el DARP perquè obtingui aquesta informació.

  - Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas de no haver autoritzat el DARP perquè obtingui aquesta informació.

  - Informe de vida laboral d'un compte de cotització, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb l'apartat 10.4.

  - Relació de persones de les quals s'han presentat nòmines, amb les activitats que han desenvolupat i el nombre d'hores que han destinat al projecte, signat per la persona representant legal de l'empresa beneficiària.

  - Relació detallada de les tasques d'assessoria i coordinació desenvolupades, si s'escau.

  - Justificant d'exempció d'IVA emès per l'AEAT, en el cas que sigui suportat per la persona beneficiària.

  - Quan s'escaigui, models trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF o model de resum anual de retencions i ingressos a compte.”

  11.2 Es modifica l'apartat 17.3 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “17.3 Les factures i nòmines i els comprovants de pagament corresponents tindran com a data màxima la data de finalització del termini de justificació. Els justificants han d'indicar amb tota claredat a quins conceptes es refereixen. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.”

   

  Article 12

  Es modifica l'apartat 19 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “–19 Incompliments i penalitzacions

  19.1. Penalitzacions després de controls d'admissibilitat en la sol·licitud de pagament.

  D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada presentada per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament i l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat superi el 10%, s'aplicarà una penalització a la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. En el cas que l'import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l'import que figura en la resolució de concessió, l'import sol·licitat s'ajustarà a l'import de la resolució.

  Aquesta reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l'ajut. No obstant això, no s'aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l'import no subvencionable, o quan l'autoritat competent adquireixi d'altra manera la convicció que el beneficiari no n'és el responsable.

  19.2 Penalitzacions per incompliment de criteris/requisits d'admissibilitat i/o compromisos/obligacions de la sol·licitud d'ajut i/o de pagament.

  El sistema de penalitzacions s'aplicarà sobre l'import que hagi resultat en l'apartat 19.1, sense la penalització derivada de superar el 10%, que s'aplicarà posteriorment, mitjançant l'aplicació de les següents regles:

  1. D'acord amb l'article 35.1 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment si no es compleixen els criteris/requisits d'admissibilitat establerts per a la persona beneficiaria i l'objecte de l'ajut, i per tant, tenen caràcter excloent.

  2. D'acord amb l'article 35.2 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment o parcialment si no es compleixen els compromisos o altres obligacions, recollides a l'apartat 11 d'aquestes bases.

   En funció del tipus de compromís/obligació en el qual es detecti l'incompliment/s, la penalització de l'ajut serà del 100% per a compromisos/obligacions de tipus bàsic.

  3. D'acord amb l'article 35.6 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, quan es determini que el beneficiari ha facilitat proves falses a fi de rebre l'ajuda o que no ha facilitat per negligència la informació necessària, se li denegarà aquella o se li retirarà íntegrament. A més, el beneficiari quedarà exclòs de la mateixa mesura o tipus d'operació durant l'any natural en què s'hagi observat la irregularitat i durant l'any natural següent.”

    

   Article 13

   Es modifica el punt 4.4.a) de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

   “ a) Les indústries agroalimentàries i forestals han d'estar inscrites en el Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), quan s'escaigui .”

    

   Article 14

   Es modifica l'apartat 5 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

   “–5 Despeses subvencionables

   Per a aquesta línia d'ajut, són susceptibles de subvenció les despeses següents, efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l'ajut:

 7. Despeses derivades de la contractació tecnològica.

 8. Despeses derivades del desenvolupament de prototipus en el marc d'un projecte de cooperació tecnològica.

 9. Despeses derivades de realització de proves pilot.

 10. Despeses d'adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es malmetin en la realització del projecte.

 11. Despeses de tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés.

 12. Lloguer d'equips, instal·lacions i finques i contractació de serveis necessaris per a la realització del projecte.

 13. Despeses de coordinació i dinamització del projecte, en el cas de Grups Operatius de més de dues persones beneficiàries d'acord amb l'apartat 13.4 d'aquest annex.

 14. Despeses de consultoria tecnològica i d'assessoria.

 15. Despeses de divulgació i comunicació dels resultats del projecte.

 16. Despeses de personal propi referides a les retribucions de sou net. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s'aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional. La quota patronal queda exclosa de la subvenció.

  S'entén com a personal propi el que està vinculat amb l'entitat beneficiària perceptora mitjançant una relació laboral i, per tant, figura cotitzant en el règim general de la Seguretat Social com a conseqüència d'aquesta relació.”

 17. Despeses de traducció de les fitxes de difusió del projecte a què fa referència l'apartat 18.2 de l'annex 2.”

   

  Article 15

  Es suprimeix l'apartat 6.c) de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

   

  Article 16

  Es modifica el punt 7.6 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “7.6 Com a mínim, el 20% de la despesa total elegible es destinarà a la contractació d'una universitat, centre de recerca, centre tecnològic i/o centre de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat vinculada a una universitat, que tingui com objecte la recerca.”

   

  Article 17

  Es modifica l'apartat 8.3 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la següent manera:

  “8.3 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 8.1 d'aquest annex 2 superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en aquest apartat. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

  En el cas que quedi pressupost, però que aquest sigui insuficient per tal d'aplicar l'ajut previst a la convocatòria, a la sol·licitud amb puntuació immediatament inferior (sol·licitud n-1) a la sol·licitud amb puntuació més baixa seleccionada (sol·licitud n) se li podrà reduir l'ajut de forma proporcional al pressupost restant disponible. En aquest cas, es tramitarà una proposta de resolució a la persona interessada en què es detallarà la puntuació aconseguida, se li proposarà l'ajut que li resulti i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no el pressupost proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal de procedir a la tramitació de la resolució definitiva. Si la persona interessada no ho accepta, es seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera.

  Quan en la puntuació n-1 ens trobem amb un grup de sol·licituds, s'aplicarà com a criteri de desempat la puntuació obtinguda en l'apartat 8.1 a) d'aquest annex 2. Si encara hi ha sol·licituds amb la mateixa puntuació, s'aplicarà com a criteri de desempat la puntuació obtinguda en l'apartat 8.1 b) d'aquest annex 2.”

   

  Article 18

  18.1 Es modifica l'apartat 10.1 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “10.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es tramitaran telemàticament d'acord amb el procediment descrit en l'annex 3 d'aquestes bases reguladores dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.”

  18.2 Es modifica el punt 10.2.c) de l'apartat 10 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “c) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor 40.000 euros en el contracte d'obra i 15.000 en el contracte de subministrament i el de consultoria), la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'haurà de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.”

   

  Article 19

  Es modifica l'apartat 11.1 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “11.1 . Les persones beneficiàries es comprometen mitjançant la signatura de la sol·licitud de l'ajut a complir amb els compromisos bàsics detallats a l'apartat 11.1.1. Els compromisos i les obligacions bàsics són aquells l'incompliment dels quals comporta conseqüències rellevants per als objectius de l'ajuda i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar fi amb mitjans acceptables.

  11.1.1 Els compromisos i obligacions bàsics són:

  11.1.1.1 Informar el públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació de la manera següent:

 18. Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d'haver-n'hi, una breu descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació, en proporció al nivell d'ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacar-hi l'ajut financer de la Unió Europea.

 19. Els panells, plaques, cartells i llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació i els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l'Annex III del Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) ( http://identitatcorporativa.gencat.cat/ ).

  11.1.1.2 Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o altres organismes designats per aquesta Direcció General, tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

  11.1.1.3 Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER. En el cas de les persones físiques subjectes al règim d'estimació objectiva que tributen amb el sistema de mòduls, l'obligació fiscal consisteix a conservar les factures emeses i les rebudes, així com els justificants dels mòduls aplicats, i, si s'escau, el llibre registre de béns d'inversió, però no estan obligades a portar comptabilitat. Pel que fa a les obligacions comptables, en activitats el rendiment net de les quals es calcula en funció del volum d'operacions (agrícoles, forestals i de transformació de productes naturals), s'haurà de portar llibre registre de vendes o ingressos.

  11.1.1.4 Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar pel DARP, així com altra comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com a comunitaris, aportant tota la documentació que els hi sigui requerida.

  11.1.1.5. Conservar tota la documentació original dels documents aportats al DARP per a la justificació de la subvenció fins a 5 anys posteriors a la data de pagament final de l'ajut i facilitar-los a les autoritats nacionals, de la UE i en general als òrgans de control, quan aquests la reclamin.

  11.11..6. Comunicar al DARP la sol·licitud/concessió d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional.

  11.1.1.7. Comunicar al DARP possibles modificacions substancials respecte a la resolució aprovada abans de la seva realització, per tal que s'estudiïn i, si s'escau, s'aprovin per resolució .”

   

  Article 20

  S'afegeix a l'apartat 14 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, un nou apartat 14.7:

  “14.7 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya ( http://tauler.seu.cat ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.”

   

  Article 21

  Es suprimeix l'apartat 17.2 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

   

  Article 22

  22.1 Es modifica l'apartat 18.1 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “18.1 La documentació justificativa a presentar és la següent:

 20. Sol·licitud de pagament de l'ajut, que s'ha de formalitzar telemàticament des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquestes bases reguladores.

 21. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquestes bases reguladores, caldrà presentar el compte justificatiu que inclourà:

  1. La memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts a què fa referència l'apartat 18.2.a) següent.

  2. Memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

  - Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

 22. Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

  - Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor. Aquestes factures i justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d'ajut, i tindran com a data màxima la data de finalització del termini d'execució i justificació establert en la resolució de concessió.

  - Nòmines originals del personal que es justifica.

  Cada nòmina anirà acompanyada de documents o extractes bancaris o comptables que provin l'efectivitat del pagament.

  En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu o similar, caldrà aportar còpia del document i extracte bancari que acrediti el càrrec.

  No s'admetran pagaments de nòmines en metàl·lic.

  Tant les nòmines com llur pagament han de ser posteriors a la data de sol·licitud de l'ajut.

 23. Per mitjans exclusivament telemàtics, des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/ i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 d'aquestes bases reguladores:

  - Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, en cas de no haver autoritzat el DARP perquè obtingui aquesta informació.

  - Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, en cas de no haver autoritzat el DARP perquè obtingui aquesta informació.

  - Informe de vida laboral d'un compte de cotització, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació, d'acord amb l'apartat 10.5.

  - Relació de persones de les quals s'han presentat nòmines, amb les activitats que han desenvolupat i el nombre d'hores que han destinat al projecte, signat per la persona representant legal de l'empresa beneficiària.

  - Relació detallada de les tasques d'assessoria i coordinació desenvolupades.

  - Justificant d'exempció d'IVA emès per l'AEAT, en el cas que sigui suportat per la persona beneficiària.

  - Contractes de lloguer, si s'escau.

  - Quan s'escaigui, models trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF o model de resum anual de retencions i ingressos a compte.”

  22.2 Es modifica l'apartat 18.3 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “18.3 Les factures i nòmines i els comprovants de pagament corresponents tindran com a data màxima la data de finalització del termini de justificació. Els justificants han d'indicar amb tota claredat a quins conceptes es refereixen. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.”

   

  Article 23

  Es modifica l'apartat 20 de l'annex 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

  “–20 Incompliments i penalitzacions

  20.1. Penalitzacions després de controls d'admissibilitat en la sol·licitud de pagament.

  D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada presentada per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament i l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat superi el 10%, s'aplicarà una penalització a la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. En el cas que l'import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l'import que figura en la resolució de concessió, l'import sol·licitat s'ajustarà a l'import de la resolució.

  Aquesta reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l'ajut. No obstant això, no s'aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l'import no subvencionable, o quan l'autoritat competent adquireixi d'altra manera la convicció de què el beneficiari no n'és el responsable.

  20.2 Penalitzacions per incompliment de criteris/requisits d'admissibilitat i/o compromisos/obligacions de la sol·licitud d'ajut i/o de pagament.

  El sistema de penalitzacions s'aplicarà sobre l'import que hagi resultat en l'apartat 19.1, sense la penalització derivada de superar el 10%, que s'aplicarà posteriorment, mitjançant l'aplicació de les regles següents:

  1a. D'acord amb l'article 35.1 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment si no es compleixen els criteris/requisits d'admissibilitat establerts per a la persona beneficiària i l'objecte de l'ajut, i per tant, tenen caràcter excloent.

  2a. D'acord amb l'article 35.2 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment o parcialment si no es compleixen els compromisos o altres obligacions, recollides a l'apartat 11 d'aquestes bases.

  En funció del tipus de compromís/obligació en el qual es detecti l'/els incompliment/s, la penalització de l'ajut serà del 100% per a compromisos/obligacions de tipus bàsic.

  1. D'acord amb l'article 35.6 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, quan es determini que el beneficiari ha facilitat proves falses a fi de rebre l'ajuda o que no ha facilitat per negligència la informació necessària, se li denegarà aquella o se li retirarà íntegrament. A més, el beneficiari quedarà exclòs de la mateixa mesura o tipus d'operació durant l'any natural en què s'hagi observat la irregularitat i durant l'any natural següent.”

   

   

  Disposició final

  Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

   

  Barcelona, 4 de juny de 2018

   

  Teresa Jordà i Roura

  Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA