ORDRE ARP/57/2018, de 4 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) aprovades mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost (DOGC núm. 6941, de 24.08.2015), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant DARP, va convocar per primera vegada els ajuts a la cooperació per a la innovació. Mitjançant aquesta Ordre, es van aprovar també les bases reguladores d'aquests ajuts.

Mitjançant l'Ordre ARP/96/2016, de 27 d'abril (DOGC núm. 7115, de 6.05.2016), es van convocar aquests ajuts per segona vegada i se'n van aprovar novament les bases reguladores.

Aquesta línia d'ajuts és un dels instruments destinats a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i forestal, un dels reptes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 en línia amb les prioritats de la Unió Europea.

L'objectiu d'aquest ajut és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i la redacció de projectes d'innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Els Grups Operatius constitueixen un instrument d'innovació a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la cadena) per fer front a problemàtiques reals i concretes del sector.

Mitjançant l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny (DOGC núm. 7399, de 27.06.2017), es van aprovar les darreres bases reguladores d'aquests ajuts. Posteriorment, es van convocar per tercera vegada mitjançant la Resolució ARP/1868/2017, de 20 de juliol (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017). Aquestes bases reguladores van ser modificades per l'Ordre ARP/240/2017, de 9 d'octubre (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017), i per la Correcció d'errades a l'Ordre ARP/240/2017 (DOGC núm. 7489, de 7.11.2017).

Aquesta Ordre modifica les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, aprovades per l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, amb la finalitat d'esmenar diversos apartats del text.

Conseqüentment, valorada la conveniència d'esmenar aquests apartats, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica el primer paràgraf del preàmbul de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C(2016)5998 final de 16 de setembre de 2016 i per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, preveu dins de la mesura 16 l'operació 16.01.01 ajuts destinats a la cooperació per a la innovació: grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.”

Article 2

Es modifica l'article 2 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds, el qual consta a l'annex 3, que serà obligatori per a totes les persones sol·licitants.”

Article 3

Es modifica l'apartat 4.3.a) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“a) Les indústries agroalimentàries i forestals han d'estar inscrites en el Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), quan s'escaigui.”

Article 4

4.1 Es modifica el punt 5.e) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que resta redactat de la següent manera:

“e) Despeses de personal propi referides a les retribucions de sou net. En el cas de les pagues extraordinàries, només es pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de subvenció. En el cas de dedicacions parcials, a les retribucions establertes anteriorment s'hi aplicarà la reducció corresponent de manera proporcional. La quota patronal queda exclosa de la subvenció.

S'entén com a personal propi el que està vinculat amb l'entitat beneficiària perceptora mitjançant una relació laboral i, per tant, figura cotitzant en el règim general de la Seguretat Social com a conseqüència d'aquesta relació.”

4.2 S'afegeix un nou apartat amb la lletra g) a l'apartat 5 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, amb la redacció següent:

“g) Despeses indirectes: despeses que no estan vinculades o no poden vincular-se directament amb una activitat específica de l'entitat en qüestió. En aquestes despeses s'inclouen, per exemple, despeses de telèfon, aigua o electricitat. Aquestes despeses es calcularan a un tipus fix del 15% de les despeses de personal subvencionables recollides a l'apartat 5.e), tal i com s'estableix en l'article 68, apartat 1, lletra b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre.”

Article 5

Es suprimeix l'apartat 6.b) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny.

Article 6

Es modifica l'apartat 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“8.3 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 8.1 d'aquest annex 1 superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en aquest apartat. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

En el cas que quedi pressupost però sigui insuficient per tal d'aplicar l'ajut previst a la convocatòria, a la sol·licitud amb puntuació immediatament inferior (sol·licitud n-1) a la sol·licitud amb puntuació més baixa seleccionada (sol·licitud n) se li podrà reduir l'ajut de forma proporcional al pressupost restant disponible. En aquest cas, es tramitarà una proposta de resolució a la persona interessada en què es detallarà la puntuació aconseguida, se li proposarà l'ajut que li resulti i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no el pressupost proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada per tal de procedir a la tramitació de la resolució definitiva. Si la persona interessada no accepta, es seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera.

Quan en la puntuació n-1 ens trobem amb un grup de sol·licituds, s'aplicarà com a criteri de desempat la puntuació obtinguda en l'apartat 8.1 a) d'aquest annex 1.”

Article 7

7.1 Es modifica l'apartat 10.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“10.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es tramitaran telemàticament d'acord amb el procediment descrit en l'annex 3 d'aquestes bases reguladores dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini o les presentades per un mitjà diferent a l'obligatori no s'admetran a tràmit.”

7.2 Es modifica el punt 10.2.g) de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor (40.000 euros per als contractes d'obra, i 15.000 per als de subministrament i consultoria), les persones beneficiàries hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conformement a criteris d'eficiència i economia, i l'elecció s'haurà de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del codi de comerç.”

Article 8

Es modifica l'apartat 11.1 de l'annex 1 de l'Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, que queda redactat de la manera següent:

“11.1 . Les persones beneficiàries es comprometen, mitjançant la signatura de la sol·licitud de l'ajut, a complir amb els compromisos bàsics detallats a l'apartat 11.1.1. Els compromisos i les obligacions bàsics són aquells l'incompliment dels quals comporta conseqüències rellevants per als objectius de l'ajuda i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar fi amb mitjans acceptables.

11.1.1 Els compromisos i obligacions bàsics són:

11.1.1.1 Informar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA