ORDRE ARP/59/2018, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat han estat prioritats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i per aquest motiu dona suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), els productes ecològics (PAE) i els productes de la producció integrada (PI).

Els distintius d'origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP i IGP possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen principalment, i estan regulats per la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, de desenvolupament de la llei anterior i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

La producció agrària ecològica (PAE) es pot definir com un conjunt de tècniques agràries que exclouen l'ús de productes químics de síntesi, com fertilitzants, plaguicides o antibiòtics, per tal de preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat dels sòls i proporcionar aliments amb totes les seves propietats naturals, auditat i certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica, d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

La producció integrada (PI), segons defineix la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, és un sistema agrari de producció i obtenció d'aliments de qualitat, frescos i/o transformats, i altres productes, que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació naturals, amb l'objectiu d'optimitzar els mètodes de producció, evitar les aportacions perjudicials al medi ambient i a assegurar a llarg termini una agricultura i ramaderia sostenibles.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C(2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C(2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016 i per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017. El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a la participació i a la promoció dels programes de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, per potenciar les oportunitats que proporcionen l'existència de gran varietat de productes reconeguts d'origen i qualitat agroalimentària, la posada en valor d'aquests productes i per l'interès creixent que generen al consumidor, a més d'afrontar les debilitats que presenten alguns distintius amb baix reconeixement nacional i, especialment internacional, fora de l'àmbit local i de poca producció i/o valor afegit.

L'article 16 de l'esmentat Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que correspon de la Mesura 3, estableix que es podran concedir ajuts als agricultors/es i agrupacions d'agricultors/es que participin per primer cop en programes de qualitat (operació 03.01.01 del PDR) i per les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat que realitzin les agrupacions de productors/es (operació 03.02.01 del PDR).

El Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 3 establerta en el Reglament (UE) 1305/2013 “fomentar l'organització de la cadena alimentaria, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari” i el focus àrea A “millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals”.

D'altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 i (CE) n. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als programes de qualitat dels aliments lligats a la producció, mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la participació i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre, el qual consta a l'annex 2.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC 4743, de 19.10.2006).

Disposició transitòria

La concessió dels ajuts dels apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 1 relatius a la producció integrada resten condicionats a la notificació de les normes tècniques de la producció integrada d'acord amb la Directiva 2015/1535.

Disposició derogatòria

Es deroguen l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 7192, de 26.8.2016) i l'Ordre ARP/95/2017, de 23 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 7378, de 26.5.2017), que només resten aplicables als ajuts convocats al seu empara.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Barcelona, 6 de juny de 2018

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex 1

Bases reguladores

--1. Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent i incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

1.1 A la participació per primer cop dels agricultors/es actiu/s i agrupacions d'agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 1 (operació 03.01.01 del PDR 2014-2020).

1.2 A l'organització d'activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 2 (operació 03.02.01 del PDR 2014-2020).

--2. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

2.1 Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments:

  1. Són persones beneficiàries els/les agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre de 2014, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el respectiu programa de qualitat.

  2. Són sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els Consells Reguladors que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.

    2.2 Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA