ORDRE ARP/59/2018, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d'unes característiques diferencials i de qualitat han estat prioritats del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i per aquest motiu dona suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), els productes ecològics (PAE) i els productes de la producció integrada (PI).

Els distintius d'origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP i IGP possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen principalment, i estan regulats per la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i al Decret 285/2006, de 4 de juliol, de desenvolupament de la llei anterior i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenació vitivinícola.

La producció agrària ecològica (PAE) es pot definir com un conjunt de tècniques agràries que exclouen l'ús de productes químics de síntesi, com fertilitzants, plaguicides o antibiòtics, per tal de preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat dels sòls i proporcionar aliments amb totes les seves propietats naturals, auditat i certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica, d'acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

La producció integrada (PI), segons defineix la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, és un sistema agrari de producció i obtenció d'aliments de qualitat, frescos i/o transformats, i altres productes, que utilitza els recursos i els mecanismes de regulació naturals, amb l'objectiu d'optimitzar els mètodes de producció, evitar les aportacions perjudicials al medi ambient i a assegurar a llarg termini una agricultura i ramaderia sostenibles.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014, i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'Execució C(2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'Execució C(2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'Execució C(2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016 i per la Decisió d'Execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017. El PDR de Catalunya 2014-2020 preveu ajuts destinats a la participació i a la promoció dels programes de qualitat dels productes agrícoles i alimentaris, per potenciar les oportunitats que proporcionen l'existència de gran varietat de productes reconeguts d'origen i qualitat agroalimentària, la posada en valor d'aquests productes i per l'interès creixent que generen al consumidor, a més d'afrontar les debilitats que presenten alguns distintius amb baix reconeixement nacional i, especialment internacional, fora de l'àmbit local i de poca producció i/o valor afegit.

L'article 16 de l'esmentat Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que correspon de la Mesura 3, estableix que es podran concedir ajuts als agricultors/es i agrupacions d'agricultors/es que participin per primer cop en programes de qualitat (operació 03.01.01 del PDR) i per les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat que realitzin les agrupacions de productors/es (operació 03.02.01 del PDR).

El Reglament Delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i hi introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 3 establerta en el Reglament (UE) 1305/2013 “fomentar l'organització de la cadena alimentaria, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari” i el focus àrea A “millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals”.

D'altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 i (CE) n. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als programes de qualitat dels aliments lligats a la producció, mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la participació i a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments que es publiquen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre, el qual consta a l'annex 2.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC 4743, de 19.10.2006).

 

 

Disposició transitòria

La concessió dels ajuts dels apartats 1.1 i 1.2 de l'annex 1 relatius a la producció integrada resten condicionats a la notificació de les normes tècniques de la producció integrada d'acord amb la Directiva 2015/1535.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroguen l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 7192, de 26.8.2016) i l'Ordre ARP/95/2017, de 23 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/225/2016, de 18 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) (DOGC núm. 7378, de 26.5.2017), que només resten aplicables als ajuts convocats al seu empara.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

 

Barcelona, 6 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

--1. Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts és donar suport als productors que gaudeixen d'un distintiu comunitari de denominació d'origen protegida (DOP) i indicació geogràfica protegida (IGP), inscrits en el registre comunitari corresponent i incloses les vitivinícoles, els productors de la producció agrària ecològica (PAE) i els de la producció integrada (PI) mitjançant els ajuts següents:

1.1 A la participació per primer cop dels agricultors/es actiu/s i agrupacions d'agricultors/es en un programa de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 1 (operació 03.01.01 del PDR 2014-2020).

1.2 A l'organització d'activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, d'ara endavant, operació 2 (operació 03.02.01 del PDR 2014-2020).

 

--2. Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

2.1 Per a l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments:

 1. Són persones beneficiàries els/les agricultors/es actius/ves, d'acord amb l'article 8 del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre de 2014, i agrupacions d'agricultors/es que participen per primera vegada en un programa de qualitat dels aliments. Aquestes persones poden sol·licitar l'ajut els cinc anys posteriors a la data d'inscripció en el respectiu programa de qualitat.

 2. Són sol·licitants i perceptores d'aquests ajuts els Consells Reguladors que representen els agricultors/es i ramaders/es inscrits en el programa de qualitat.

  2.2 Per a l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció, poden ser beneficiàries i sol·licitants d'aquest ajuts els consells reguladors i les federacions de consells reguladors dels programes de qualitat dels aliments.

  2.3 Els Consells Reguladors que estableixen els apartat 2.1b) i 2.2 d'aquestes bases reguladores han de ser entitats sense ànim de lucre, que tinguin productors de base inscrits en els seus registres.

  2.4 En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

  2.5 En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

  2.6 En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'establert en l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

  2.7 En el cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

  2.8 En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

   

  --3. Despeses subvencionables

  3.1 En el cas de l'operació 1, ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments, seran subvencionables les despeses següents:

 3. Despeses ocasionades per la inscripció en el programa de qualitat.

 4. Despesa anual de participació.

 5. Despeses dels controls necessaris per comprovar el compliment del plec de condicions del programa.

  3.2 En el cas de l'operació 2, ajuts per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments seran subvencionables les actuacions següents:

 6. L'organització, el patrocini i/o l'assistència a fires, exposicions i concursos, degustacions de producte i visites educatives.

 7. L'organització de jornades tècniques, workshops que tinguin per objecte la informació i/o la promoció.

 8. Les accions de relacions públiques i missions comercials.

 9. L'elaboració del material divulgatiu i de promoció.

 10. La publicitat en els diferents mitjans de comunicació, internet, revistes especialitzades, llibres i/o en els punts de venda.

 11. La identificació del producte amb rètols informatius al lloc de venda i/o producció.

 12. Les accions per a la millora de la imatge i la presentació del producte.

 13. Les despeses d'àpats. Les factures en concepte d'àpats es pagaran d'acord amb el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

  3.3 Actuacions no subvencionables:

 14. Promoció de marques comercials, d'acord amb l'article 4.4 del Reglament Delegat (UE) n. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014.

 15. Promoció i publicitat realitzades fora del mercat interior, d'acord amb l'article 16.2 del Reglament 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  3.4 Llevat els costos de caràcter general descrits en l'article 45.2.c) del Reglament (UE) 1305/2013, únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la presentació de la sol·licitud d'ajut.

   

  --4 Tipus i quantia dels ajuts

  4.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions que preveu l'apartat 3 d'aquestes bases reguladores.

  4.2 En el cas de l'operació 1:

 16. D'acord amb el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, la quantia màxima de les subvencions concedides per explotació és de 3.000,00 euros l'any.

 17. El percentatge d'ajut serà del 100% de l'import de les actuacions previstes a l'apartat 3.1 d'aquestes bases reguladores.

 18. L'import mínim de l'ajut per sol·licitant serà de 400 euros.

  4.3 En el cas de l'operació 2:

 19. L'import màxim de l'ajut serà de 150.000 euros per persona beneficiària.

 20. El percentatge d'ajut serà del 60% de la despesa subvencionable.

  4.4 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar és la que determina l'article corresponent de la convocatòria.

  4.5 La determinació de la quantia dels ajuts per sol·licitud es realitzarà en funció de l'aplicació dels criteris d'admissibilitat de l'apartat 2, i la intensitat d'ajut fixada en els apartats 4.2. b) i 4.3. Un cop determinada la quantia d'ajuts, s'aplicaran els criteris de priorització que estableix l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores, per tal d'ordenar les sol·licituds de major a menor puntuació. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en l'apartat 5.3 i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària, es desestimaran.

  4.6 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

   

  --5 Criteris de priorització

  5.1 Les sol·licituds presentades de l'ajut per a l'operació 1 seran valorades en relació al compliment dels criteris de prioritat següents:

     a) Segons el programa de qualitat al qual s'inscriu el/la nou/nova agricultor/a i agrupacions d'agricultors/es:

     - DOP i IGP agroalimentàries: 10 punts

     - CCPAE: 8 punts

     - CCPI: 5 punts

     - DOP i IGP vitivinícoles: 4 punts

     b) Segons la data de la primera publicació del Reglament del programa de Qualitat en un Diari Oficial:

     - De menys de 5 anys: 10 punts

     - De 6 a 15 anys: 7 punts

     - Més de 15 anys: 4 punts

     c) Percentatge de nous inscrits en relació amb el nombre total d'inscrits del programa de qualitat dels darrers 3 anys:

     - Del 100-70%: 10 punts

     - Del 69-40%: 7 punts

     - Del 39-20 %: 5 punts

     - Del 19-10 %: 3 punts

     - Menys del 10%: 1 punts

     d) Els nombre de productors adherits a la Venda de proximitat el darrer any:

     - Més del 50%: 2 punts

  - Del 50% al 25%: 1 punt

  5.2 Les sol·licituds presentades de l'ajut per a l'operació 2 seran valorades en relació al compliment dels criteris de prioritat següents:

     a) Segons el programa de qualitat al que s'inscriu el/la nou/nova agricultor/a i agrupacions d'agricultors/es:

     - DOP i IGP agroalimentàries: 10 punts

     - CCPAE: 8 punts

     - CCPI: 5 punts

     - DOP i IGP vitivinícoles: 4 punts

     b) Segons la data de la primera publicació del Reglament del programa de Qualitat en un Diari Oficial:

     - De menys de 5 anys: 10 punts

     - De 6 a 15 anys: 7 punts

     - Més de 15 anys: 4 punts

     c) Les persones beneficiàries d'aquest ajut que realitzin accions de promoció en cooperació amb d'altres beneficiàries, en cas de trobar-se en diferents situacions, es puntuarà la més beneficiosa: Cooperació de 5 o més beneficiaris: 5 punts

     - Cooperació entre 3 - 4 beneficiaris: 3 punts

     - Cooperació de 2 beneficiaris: 1 punt

     d) Segons la durada de la campanya de promoció, en cas de trobar-se en diferents situacions, es puntuarà la més beneficiosa:

     - Campanyes de més de 15 dies: 5 punts

     - Campanyes d'entre 5 – 15 dies: 3 punts

     - Campanyes de menys de 4 dies: 1 punt

  5.3. La puntuació màxima serà de 32 punts per a les sol·licituds d'ajut de l'operació 1 i de 30 punts per a les sol·licituds d'ajut de l'operació 2.

  5.4 Les sol·licituds d'aquests ajuts amb puntuació inferior o igual a 9 punts no seran subvencionables per no assolir els criteris de priorització mínims.

  5.5 Les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació, i no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, es prioritzaran les que tinguin major nombre de productors de base inscrits dins el programa de qualitat.

  5.6 En el cas que l'import total de les sol·licituds seleccionades d'acord amb l'apartat 5.3 superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació assignada en els apartats 5.1 i 5.2. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària. En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i que no es disposi de suficient pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà el criteri de desempat que figura en l'apartat 5.5.

  5.7 Se seleccionaran els expedients fins a exhaurir el pressupost de la convocatòria, tenint en compte sol·licituds completes i la quantia d'ajut establerta segons el punt 7 d'aquest annex. En el cas que, després d'aplicar els criteris de selecció i el criteri de desempat, quedi pressupost disponible però l'últim expedient no pugui ser subvencionat en la seva totalitat, es podrà aplicar a aquest expedient la reducció de l'ajut que li correspondria de manera proporcional al pressupost restant disponible. Es tramitarà una proposta de resolució a la persona interessada en què es detallarà la puntuació aconseguida, se li proposarà l'ajut que li resulti i se li oferirà la possibilitat d'acceptar o no l'ajut proposat. La proposta ha d'estar formalment acceptada a fi de procedir a la tramitació de la resolució definitiva. Si la persona interessada no ho accepta, se seleccionarà la sol·licitud següent i es procedirà de la mateixa manera. En el cas que amb posterioritat a la resolució definitiva a aquesta persona beneficiària, i abans del termini per a l'execució i la justificació de les actuacions previstes s'esdevinguin alliberaments de pressupost per desistiments d'altres expedients concedits, es podrà incrementar a aquesta última persona beneficiària l'import d'ajut sense superar l'import total que li correspondria inicialment.

   

  --6 Concurrència amb altres ajuts

  6.1 Els ajuts regulats en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altra instrument financer de la Unió Europea, d'acord amb l'article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013).

  6.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos en el supòsit de l'apartat anterior. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.

  6.3 L'import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat el cost de les actuacions subvencionables.

   

  --7 Sol·licituds i documentació

  7.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat en el canal que correspongui, mitjançant els formularis normalitzats que es faciliten a través de la pàgina Gencat ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ) i s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat/ . Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

  7.2 A les sol·licituds, s'hi ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No caldrà, però, presentar la documentació que ja s'hagi presentat anteriorment a l'administració, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s'iniciï el procediment administratiu en una oficina del DARP diferent d'aquella on es va presentar la documentació caldrà indicar en l'imprès de sol·licitud la data i l'administració i òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a l'entitat beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

 21. Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP o obtenir aquesta informació, d'acord amb l'apartat 7.4.

 22. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.

  No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que l'entitat signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat representada.

 23. Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, Registre de Cooperatives o Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

 24. Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent emès l'any de la convocatòria. En el cas que es tracti d'un registre gestionat pel DARP no serà necessari aportar cap certificació d'inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d'ofici.

 25. Certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per a sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

 26. Memòria de les actuacions de l'operació de subvencions corresponent, incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes i el lloc de realització de les actuacions.

 27. Pressupost complet i detallat de les actuacions en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l'ajut que es sol·licita i el detall de les fonts de finançament, de l'operació de subvencions corresponents. En el cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions.

 28. Descripció dels mitjans humans, tècnics i materials propis o contractats per dur a terme l'actuació.

 29. Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per al contracte menor (40.000 euros quan es tracti de contractes d'obres, i 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis), les persones beneficiaries hauran de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat el nombre suficient d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades, d'acord amb la definició d'empreses vinculades establerta en l'article 3.3 de l'annex I de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).

 30. En el cas de les sol·licituds d'ajuts per a l'operació 1 (ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments) l'entitat sol·licitant ha de presentar una previsió de nous agricultors inscrits.

  Les entitats sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

  7.3 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

 31. Que el compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona sol·licitant en el cas de la línia 1 i de la beneficiària de l'ajut, en cas de la línia 2.

 32. No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 33. No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst en l'apartat 6 d'aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar-ne la quantia, la data de concessió i l'ens concedent.

 34. El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

 35. En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració conformement l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

 36. En el cas d'empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes, d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

 37. En el cas d'associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.”

 38. En el cas que l'ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que es disposa de les certificacions legalment establertes, o que les ha sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l'empresa o entitat que sol·licita l'ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o activitat subvencionada, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

  7.4 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada, mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

   

  --8 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries i sol·licitants

  8.1 Els compromisos i obligacions es poden classificar de la manera següent:

     - Bàsic: el seu incompliment comporta conseqüències rellevants per als objectius de l'ajuda i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar fi amb mitjans acceptables.

     - Principal: el seu incompliment comporta conseqüències importants per als objectius de l'ajuda i aquestes repercussions duren menys d'un any o és possible posar fi amb mitjans acceptables.

     - Secundari: el seu incompliment és de baixa rellevància en l'objectiu de l'ajuda.

  8.2 Sens perjudici dels compromisos establerts per a cada operació d'ajuts, les persones sol·licitants en el cas de l'operació 1 i les beneficiàries en cas de l'operació 2 estan obligades i es comprometen mitjançant la signatura de la sol·licitud de l'ajut a complir les obligacions i els compromisos considerats com a bàsics següents:

  8.2.1 Informar al públic de l'ajut obtingut pel FEADER durant la realització d'una operació i el període de manteniment de compromisos de la manera següent:

     a) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d'haver-n'hi, una breu descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i l'ajut prestat a l'operació, en proporció al nivell d'ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacant l'ajut financer de la Unió Europea.

     b) En el cas d'operacions en el marc del PDR que rebin un ajut públic total superior a 50.000 euros, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o una placa (mida mínima A4) amb informació sobre el projecte, on es destacarà l'ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.

     c) Els panells, plaques, cartells i llocs web duran una descripció del projecte o de l'operació i els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l'annex III del Reglament d'execució (UE) 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) (http://www.gencat.cat/piv).

  8.2.2 Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o altres organismes designats per aquesta Direcció General, tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

  8.2.3 Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER.

  8.2.4 Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar pel DARP, així com altra comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la documentació que els hi sigui requerida (apartat 7 de l'annex 1 de les bases reguladores).

  8.2.5 Conservar tota la documentació original dels documents aportats al DARP per a la justificació de la subvenció fins a 5 anys posteriors a la data de pagament final de l'ajut i facilitar-los a les autoritats nacionals, de la UE i en general als òrgans de control quan aquests la reclamin.

  8.2.6 Comunicar al DARP la sol·licitud/concessió d'altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacionals (apartat 6 de l'annex 1 de les bases reguladores).

  8.2.7 Comunicar al DARP possibles modificacions substancials respecte a la resolució aprovada abans de la seva realització, per tal que s'estudiïn i, si escau, s'aprovin per resolució.

  8.2.8 Fer constar en totes les actuacions subvencionables que disposa l'apartat 3.2 d'aquestes bases reguladores:

 39. Les identificacions audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, sempre vinculades amb l'escut i la frase “amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya”, segons les normes d'harmonització del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web http://www.gencat.cat//piv/descarregues .

 40. Les identificacions audiovisuals de la Unió Europea, sempre vinculades amb la bandera europea i la frase “Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals”, d'acord amb les normes gràfiques establertes a la part 2 de l'Annex 3 del Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

 41. En el cas d'una DOP o una IGP, a més, logotip propi que les identifica i el logotip comunitari de DOP i d'IGP d'acord amb el Reglament (CE) 628/2008 de la Comissió, de 2 de juliol de 2008, que modifica el R(CE) 1898/2006, que estableix les disposicions d'aplicació del R(CE) 510/2006, actualment R(CE) 1151/2012 del Consell sobre la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d'origen dels productes agrícoles i alimentaris. S'exclouen les DOP vitivinícoles.

  8.2.9 Quant a les activitats d'informació i promoció dels vins protegits, sempre s'haurà de fer referència clara als requisits legals i reglamentaris aplicables en relació amb l'ús responsable d'aquestes begudes alcohòliques i el risc de l'abús de l'alcohol.

  8.2.10. Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar pel DARP, així com altra comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la documentació que els sigui requerida (apartat 15 de les bases reguladores).

  8.2.11. Conservar tota la documentació original dels documents aportats al DARP per a la justificació de la subvenció fins a 5 anys posteriors a la data de pagament final de l'ajut i facilitar-los a les autoritats nacionals, de la UE i en general als òrgans de control quan aquests la reclamin.

   

  --9 Tramitació

  9.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

  9.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l'òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

  9.3 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per dictar la resolució són els que fixi la convocatòria corresponent.

  9.4 La Comissió de valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l'elaboració de l'informe d'avaluació.

  9.5 La Comissió de valoració determinarà l'assignació del pressupost, d'acord amb els criteris de priorització establerts en l'apartat 5 d'aquestes bases reguladores.

  9.6 D'acord amb la documentació presentada i l'informe de la Comissió de valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

   

  --10 Inadmissió i desistiment

  10.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

  10.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu l'apartat 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

  10.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i els ha de notificar a les persones interessades.

  10.4 La persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

   

  --11 Resolució

  11.1 En la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, i la procedència dels fons amb què es finança l'ajut i l'import que prové del FEADER (indicant a quina prioritat, mesura i operació del Programa pertany l'ajut), així com la resta de fons. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

  11.2 La notificació s'efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes i indicarà els recursos que procedeixin, l'òrgan davant el qual s'han d'interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

  11.3 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea.

   

  --12 Justificació i pagament

  12.1 Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts en el termini que estableix la convocatòria corresponent.

  12.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

  12.3 La documentació justificativa que cal presentar és la següent:

 42. Sol·licitud de pagament de l'ajut, d'acord amb l'imprès normalitzat, que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DARP o descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat .

 43. Compte justificatiu, d'acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència del DARP. El compte justificatiu ha de contenir:

  1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

  2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

  - Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import i data d'emissió, i data de pagament.

  - Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s'indiquin i, si escau, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

  - Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu , documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

  Aquestes factures i justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d'ajut, i a la de la visita de no-inici d'obres, si s'escau, i anteriors a la data de finalització del termini d'execució i justificació establert a la resolució de concessió.

  - Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes, llevat en el cas que l'import es fixi a tant alçat.

  - Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en el supòsit d'adquisició de béns immobles.

  - Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a d'altres subvencions caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

  - Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicables així com dels interessos que se'n derivin.

 44. Enquesta anual d'indicadors del Programa de Desenvolupament Rural, que s'enviarà a les persones beneficiàries de l'ajut.

 45. Els Consells Reguladors que sol·liciten l'operació 1 (ajuts per a la participació en programes de qualitat dels aliments), han de presentar la relació dels nous agricultors inscrits, juntament amb la declaració responsable de cadascun d'ells de compliment dels requisits establerts en l'apartat 2.1 a) i l'apartat 7.3). Així mateix, han de presentar la documentació que demostri que s'ha fet et retorn de l'ajut de l'any anterior als nous agricultors inscrits.

 46. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries i socials, excepte si s'ha autoritzat al DARP a verificar aquesta informació segons l'apartat 7.4 d'aquest annex 1.

 47. Acreditació del compliment de les obligacions contingudes en l'apartat 8.

 48. En el cas dels ajuts per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments, tot el material pilot publicitari elaborat com a conseqüència de l'aplicació de les actuacions desenvolupades amb l'ajut, s'enviarà al Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària perquè realitzi les comprovacions necessàries d'acord amb la normativa aplicable.

  12.4 S'admetran els pagaments en metàl·lic fins a 300,00 euros per expedient, que es justificaran mitjançant la presentació de la factura corresponent, que inclourà l'expressió Rebut en metàl·lic, i es farà constar a la comptabilitat de l'entitat com una disminució patrimonial pel valor del pagament efectuat.

  12.5 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DARP.

  12.6 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP, segons la qual, l'activitat i la despesa realitzades estan justificades degudament, i s'efectuarà dins l'exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

  12.7 L'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si la persona beneficiària no és un/a consumidor/a final i se'l pot deduir.

  12.8 Les persones beneficiàries, per a rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'administració tributària i la social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 7.4.

  12.9 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

   

  --13 Revocació de la concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

  13.1. L'òrgan condecent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar els interessos corresponents, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i les seves disposicions d'aplicació, així com en el cas de l'incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases reguladores.

  13.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  13.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent en els casos que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Igualment, escaurà el reintegrament en els supòsits establerts en l'article 35 del Reglament delegat (UE) 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, i l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

  13.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel Reglament (UE) 1306/2013 i les normes d'aplicació que el completen i desenvolupen, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament, així com en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, en el Reglament Delegat (UE) 907/20141 de la Comissió i en el Reglament d'Execució (UE) 908/2014 de la Comissió. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions. A aquests efectes, l'òrgan competent per instruir el procediment de revocació i/o reintegrament és el Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària i l'òrgan competent per resoldre la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que podrà acordar la compensació de deutes de naturalesa pública diferents amb els crèdits reconeguts a favor de la persona deutora en virtut d'un acte administratiu, la qual cosa es farà constar a la resolució.

  L'òrgan competent podrà no iniciar el procediment de revocació i reintegrament en un expedient si la quantitat que s'ha de recuperar no excedeix, exclosos els interessos, de 100 euros o, bé quan els interessos no superin els 5 euros.

   

  --14 Incompliments parcials

  En aquest apartat es detallen els diferents tipus d'incompliment en què pot incórrer una persona beneficiària d'ajut i les possibles penalitzacions que es poden aplicar.

  El control dels projectes s'ha d'efectuar, en primer lloc, sobre els aspectes a què es refereix l'apartat 14.1 i, en segon lloc, sobre els aspectes a què es refereix l'apartat 14.2.

  14.1 Penalitzacions després de controls d'admissibilitat en la sol·licitud de pagament.

  D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol, en els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que correspon a la despesa justificada presentada per la persona beneficiària, i l'import de la subvenció que correspon a la despesa justificada després dels controls d'admissibilitat, superi el 10%, s'aplicarà una reducció a la subvenció que correspon a la despesa justificada després dels controls d'admissibilitat igual a la diferència entre tots dos imports de subvenció esmentats.

  Aquesta reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el terreny, i no anirà més enllà de la retirada total de l'ajut. En el cas que l'import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l'import que figura en la resolució de concessió, l'import sol·licitat s'ajustarà a l'import de la resolució.

  No obstant això, no s'aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l'import no subvencionable, o quan l'autoritat competent adquireixi d'altra manera la convicció que la persona beneficiària no n'és la responsable.

  14.2 Penalitzacions per incompliment de criteris/requisits d'admissibilitat i/o compromisos/obligacions de la sol·licitud d'ajut i/o de pagament.

  Aquest apartat inclou totes les penalitzacions detectades en controls administratius i sobre el terreny (excepte les d'admissibilitat de les despeses que es penalitzen d'acord a l'apartat 13.1), controls específics, controls a posteriori i qualsevol altre que es realitzi sobre l'operació.

  El sistema de penalitzacions s'aplicarà sobre l'import que hagi resultat en l'apartat 13.1, sense la penalització derivada de superar el 10%, que s'aplicarà posteriorment, mitjançant l'aplicació de les regles següents:

     1. D'acord amb l'article 35.1 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment si no es compleixen els criteris/requisits d'admissibilitat establerts per a la persona beneficiaria i l'objecte de l'ajut d'acord amb els apartats 1 i 2 de l'Ordre, i per tant, tenen caràcter excloent.

     2. D'acord amb l'article 35.2 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment o parcialment si no es compleixen els compromisos o altres obligacions, recollides a l'apartat 8 d'aquestes bases. Per a compromisos/obligacions de tipus bàsic la penalització per a cada actuació inclosa dins de l'ajut serà del 100%.

     3. D'acord amb l'article 35.3 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, per tal de calcular la penalització parcial d'un ajut es realitzarà una valoració de l'incompliment/s detectat/s d'acord amb els conceptes següents: gravetat de l'incompliment, abast de l'incompliment, durada de l'incompliment, reiteració de l'incompliment, l'acumulació d'incompliments, la falsedat de proves o documents, la intencionalitat i la negligència de la persona beneficiària.

     4. D'acord amb l'article 35.6 del Reglament Delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, quan es determini que el beneficiari ha facilitat proves falses a fi de rebre l'ajuda o que no ha facilitat per negligència la informació necessària, se li denegarà aquella o se li retirarà íntegrament. A més, la persona beneficiària quedarà exclosa de la mateixa mesura o tipus d'operació durant l'any natural en què s'hagi observat la irregularitat i durant l'any natural següent.

   

  --15 Inspecció i control

  Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar les actuacions per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores i el compliment de la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel FEADER. Així mateix, aquests ajuts poden ser objecte d'actuacions d'investigació per part de la Comissió i del Tribunal de Comptes de la Unió Europea.

  Així mateix, l'exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció de frau, d'acord amb els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 1306/2013 i les seves disposicions d'aplicació.

  Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

  D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació dels beneficiaris o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control, es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa i, per tant, causa de revocació, i reintegrament, si s'escau, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre-hi.

   

  -- 16 Infraccions i sancions

  Sens perjudici del que estableixen els apartats 14 i 15, el règim sancionador aplicable a aquesta operació d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

  En relació a les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'expedient sancionador oportú d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

   

  --17 Protecció de dades

  17.1 Les dades personals dels beneficiaris podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, control i auditoria, així com de seguiment i avaluació, d'acord amb l'establert en l'article 117.1 del Reglament(UE) 1306/2013. A aquests efectes, assisteixen als beneficiaris els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, així com la normativa de transposició.

  17.2 D'altra banda, les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores, si s'escau, en el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i aplicant les mesures de seguretat previstes per la normativa europea esmentada en l'apartat anterior i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

   

  -- 18 Publicitat i transparència

  Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ( Aquesta informació s'ha de fer constar en la resolució de concessió).

  Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment d ela Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 i (CE) n. 485/2008 del Consell.

   

   

  Annex 2

  Tramitació telemàtica de sol·licituds

   

  -- 1 Adaptació del procediment

  El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

   

  -- 2 Presentació de sol·licituds

  2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat/ .

  2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

   

  -- 3 Registre

  L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

   

  -- 4 Identificació de l'entitat sol·licitant

  4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import total de la subvenció adjudicada sigui superior a un total de 60.000,00 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

  4.2 En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud serà necessari el seu certificat digital o el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord amb el paràgraf anterior.

   

  -- 5 Còmput de terminis

  5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

  5.2 A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

   

  -- 6 Efectes de la presentació de sol·licituds

  6.1 D'acord amb l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

  6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

   

  -- 7 Programes i aplicacions

  Els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre, estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS