ORDRE ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2018 (Ordre de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7 de febrer).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

A Catalunya, la declaració única agrària (DUN) es va instaurar l'any 2001 en el marc de la normativa europea reguladora dels ajuts de la política agrícola comuna i cada any s'actualitza mitjançant la publicació de l'ordre corresponent.

La DUN constitueix un sistema de transmissió unificat de dades per part dels titulars d'explotacions agràries al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), que facilita la presentació de les sol·licituds d'ajut a les persones interessades, així com altres tràmits i/o comunicacions que pot o ha de fer l'administrat. Recull la situació real de les unitats de producció de les explotacions agràries que són susceptibles de rebre els ajuts, facilitant la gestió dels controls i la concessió posterior dels ajuts.

D'altra banda, la DUN facilita el compliment del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. En aquest sentit, permet una reducció de les càrregues administratives als/les titulars de les explotacions, sense eximir-los de la responsabilitat de complir la normativa. La DUN incorpora, a més, nous tràmits i sol·licituds cada campanya, quan venen regulats per la normativa específica.

Pel que fa als ajuts, la DUN constitueix el sistema de formalització de les sol·licituds dels ajuts que venen regulats pels Reglaments de la Unió Europea que es detallen en els quatre paràgrafs següents.

El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu als ajuts al desenvolupament rural mitjançant el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i que deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell. En el mateix àmbit, el Reglament (CE) núm. 1698/2005 seguirà essent aplicable a les operacions realitzades de conformitat amb els programes aprovats per la comissió en virtut d'aquest Reglament abans de l'1 de gener de 2014. A l'empara d'aquest marc europeu, s'integren els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) d'acord amb les mesures del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya per al període 2014-2020.

El Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/178, (CE), núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005, i (CE) núm. 485/2008 del Consell, regula en el Capítol II del Títol V el sistema integrat de gestió i control, que s'aplica als règims d'ajut de l'annex I del Reglament (UE) 1307/2013, relatiu als pagament directes de la PAC, i determinats ajuts del Reglament (UE) 1305/2013, relatiu als ajuts al desenvolupament rural. Aquest Reglament estableix que el beneficiari ha de presentar anualment una sol·licitud en la qual ha d'indicar totes les parcel·les agràries de l'explotació, els drets de pagament declarats i qualsevol altra dada prevista per aquest Reglament o la normativa europea sectorial, així com la corresponent de l'Estat membre.

El Reglament (UE) núm. 1307/2013, de 17 de desembre de 2013, del Parlament i del Consell, estableix les normes aplicables als pagaments directes en virtut dels règims d'ajut inclosos al marc de la Política Agrícola Comuna i deroga els Reglaments (CE) núm. 637/2008 i (CE) núm. 73/2009 del Consell.

El Reglament (EU) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, crea l'OCM dels productes agraris i deroga els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007. A l'Estat, la regulació del potencial de producció vitícola es conté en el Reial Decret 772/2017, de 28 de juliol.

D'altra banda, a la DUN s'integren altres dades requerides en procediments que afecten les explotacions agràries que no són sol·licituds d'ajut en el marc de les normes a les quals es fa referència tot seguit.

El Reglament (UE) 1307/2013 ha estat desenvolupat a l'Estat mitjançant, entre d'altres, el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i altres règims d'ajut, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, i el Reial Decret 1076/2014, de 19 de desembre, sobre l'assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna. Aquestes dues normes regulen, entre d'altres, la comunicació de cessions de drets de pagament bàsic, tràmit que a Catalunya es gestiona mitjançant la DUN.

El Decret 264/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regula el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), té per objecte la inscripció de totes les plantacions de vinya de Catalunya, els cellers i les plantes embotelladores i envasadores de productes vinícoles de Catalunya, i obliga els seus titulars a comunicar qualsevol modificació de les dades inscrites en el registre. Aquest Decret permet donar compliment a la normativa sectorial de la Unió Europea, especialment pel que fa al control del potencial vitícola (Reglament (CEE) 2392/86 del Consell, de 24 de juliol de 1986, relatiu a l'establiment del registre vitícola comunitari).

L'Ordre AAM/139/2011, de 21 de juny, per la qual es regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola, a partir de la campanya 2011-2012 permet l'entrega de la producció de raïm als productors amb parcel·les inscrites al RVC, per la qual cosa s'exigeix acreditar aquesta titularitat.

Per acreditar aquesta titularitat i per tal d'incorporar les dades del Registre Vitivinícola de Catalunya al Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya i poder disposar d'una eina comuna de gestió, serà necessari que totes les parcel·les vitícoles es declarin a la DUN amb referència SIGPAC.

El Reial Decret 5/2018, de 12 de gener, estableix les mesures subvencionables del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol. Pel que fa als ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, els interessats hauran de presentar la seva sol·licitud d'ajut mitjançant la DUN 2018.

La Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, té per objecte promoure i afavorir la igualtat real i efectiva entre dones i homes al medi rural, mitjançant el reconeixement jurídic i econòmic derivat de la seva participació a l'activitat agrària.

El Decret 37/2012, de 10 d'abril, sobre el Registre de plantacions fruiteres de Catalunya, estableix que totes les parcel·les de fruiters (pomera, perera, codonyer, nashi, presseguer, nectariner, albercoquer, prunera, cirerer, llimoner dolç, llimoner, mandariner, taronger i aranger) de Catalunya han d'estar inscrites al Registre.

El Decret 44/2012, de 24 d'abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya, desplega les directrius de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària pel que fa a la seva disposició addicional segona, i regula les explotacions agràries prioritàries establint-ne els requisits necessaris per la seva qualificació.

El Decret 131/2012, de 23 d'octubre, regula el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal i n'estableix les normes d'autorització, inscripció i funcionament, regula activitats de producció i comercialització de material vegetal i crea el Catàleg de varietats locals d'interès agrari de Catalunya.

El Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, estableix el marc d'actuació per tal d'aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

En relació al compromís de compliment de la condicionalitat, l'article quart del Reial Decret 980/2017, modifica el Reial Decret 1078/2014, relatiu a la condicionalitat i, concretament, pel que fa a la BCAM 6 de l'apartat 2 de l'annex II del Reial Decret 1078/2014, s'habilita a les Comunitats Autònomes a establir excepcions en les modalitats d'aplicació de purins que s'hi recullen. En aquesta ordre s'estableixen les excepcions, per a determinats conreus, a l'obligació d'incorporar al sòl els fems sòlids i excepcions temporals a la prohibició d'aplicacions de purí amb vano o ventall.

El Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, regula la venda de proximitat de productes agroalimentaris i esdevé una iniciativa de foment de la transformació agroindustrial amb més participació dels productors en els valors afegits dels productes. D'aquesta manera, els productors o agrupacions de productors agraris fan la venda de la seva producció o els seus productes d'elaboració pròpia, directament als consumidors o bé a establiments minoristes i de restauració. La DUN és el mitjà pel qual els productors que realitzen venda de proximitat comuniquen al DARP l'adhesió al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris.

El Reial Decret 9/2015, de 16 de gener, que regula les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola, té per objecte regular les condicions d'aplicació de la normativa en matèria de higiene dels productes alimentaris en la producció primària agrícola.

El Reial Decret 578/2017, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola, el Reial Decret 379/2014, de 30 de maig, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'autorització d'establiments, higiene i traçabilitat, en el sector dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots, i el Reial Decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s'estableixen els límits màxims de residus...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA