ORDRE CLT/49/2015, de 24 de febrer, del Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 50.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix com a principi rector de les polítiques públiques la garantia de l’ús de la llengua de signes catalana i insta els poders públics a protegir-la. Aquest precepte ha estat desplegat per la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana. L’article 8.1 de la Llei esmentada disposa que l’Administració de la Generalitat ha de difondre l’existència de la llengua de signes catalana.

L’objecte d’aquesta Ordre és crear el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana, amb tres categories i de caràcter biennal, per reconèixer i guardonar persones físiques o jurídiques que s'hagin distingit en la defensa, la projecció i la promoció de la llengua de signes catalana. Aquest reglament conté les bases reguladores del Premi. El jurat és format per representants de l’Administració de la Generalitat, de l’Institut d’Estudis Catalans i dels col·lectius de persones sordes i sord-cegues. Els membres del jurat poden proposar candidatures i correspon al jurat deliberar sobre aquestes per proposar-ne les persones, les entitats o els projectes guardonats.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura atribueixen al Departament esmentat la competència sobre promoció cultural i sobre política lingüística amb relació a la llengua de signes catalana.

Per tot això, i d'acord amb l'article 12. d de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

ORDENO:

Article 1

Objecte

  1. L’objecte d’aquesta Ordre és crear el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana.

  2. El Premi té la finalitat de reconèixer i guardonar aquelles persones, entitats o iniciatives que s'hagin distingit en el foment o la defensa de la llengua de signes catalana.

Article 2

Categories

El Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana s’atorga en tres categories:

  1. A una persona signant en llengua de signes catalana, per la seva trajectòria en el foment de la llengua de signes catalana.

  2. A una entitat que hagi destacat en el foment de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA