ORDRE ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 114, atribueix a la Generalitat l’exercici de l’activitat de foment en les matèries de la seva competència i, amb aquesta finalitat, pot regular les condicions d’atorgament i la gestió de subvencions, incloent-hi la tramitació i la concessió, segons l’establert en l’article esmentat. Així mateix, d’acord amb l’article 159 del propi Estatut, correspon a la Generalitat, en matèria de règim jurídic i procediment administratiu, la competència per regular les normes de procediment que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de l’organització de la Generalitat.

L’Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (publicada al DOGC núm. 2500 de 21.10.1997) va ser dictada pel conseller d’Economia i Finances en virtut de l’autorització establerta a l’article 12.8 de la Llei 19/1996, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 1997, i de desplegament dels seus articles 11 i 12.

Aquesta Ordre s’ajustava a la necessitat de desplegar els preceptes de la Llei de finances que regulaven les subvencions per establir criteris homogenis en la seva tramitació, justificació i control, i per tal d'unificar el requeriments sobre la presentació dels justificants acreditatius d'haver realitzat l'activitat o inversió per part dels beneficiaris de subvencions i, al mateix temps, per tal de facilitar la tasca de comprovació del compliment de la finalitat de la subvenció per part dels òrgans gestors i per part de la Intervenció General en les seves funcions de fiscalització i control.

D’ençà que es va dictar aquella Ordre, s’ha publicat el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

L’article 98.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, preveu que les formes de justificació que acrediten i permeten el reconeixement de l’obligació de pagament posterior de les subvencions s’han d’establir per ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’economia i finances. Amb aquesta finalitat és objecte de la present ordre regular les diferents modalitats de justificació de subvencions en l’àmbit l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves entitats autònomes i la resta de les entitats del Sector Públic de l’Administració de la Generalitat, amb la pretensió de compatibilitzar la simplificació en la justificació de les subvencions amb l’eficàcia en la seva gestió i control.

D’acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora.

Ordeno:

Capítol I. Objecte i modalitats de justificació

Article 1 Objecte

1.1 Aquesta Ordre és d'aplicació a la justificació de les subvencions que concedeix l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les seves entitats autònomes i la resta de les entitats del Sector Públic de l’Administració de la Generalitat.

1.2 La justificació de les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea es regirà per la seva normativa específica, essent aquesta Ordre d’aplicació supletòria.

1.3 L’obligació de justificar recau sobre qui percebi la subvenció ja sigui com a beneficiari o com a entitat col·laboradora.

Article 2. Modalitats de justificació

 1. Les bases reguladores de la subvenció han d’establir la modalitat de justificació de la subvenció, entre les següents:

  1) Compte justificatiu

  2) Acreditació per mòduls

  3) Presentació d'estats comptables

 2. Als efectes del que es disposa en aquesta Ordre, l’acte o conveni de concessió de subvencions directes tindrà el caràcter de bases reguladores.

  Capítol II. Compte justificatiu

Article 3 Formes del compte justificatiu

El compte justificatiu és el mètode ordinari de justificació i pot adoptar una de les tres formes següents:

 1. Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa

 2. Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor

 3. Compte justificatiu simplificat

  El contingut del compte justificatiu ha de tenir relació amb l’objecte i naturalesa de la subvenció.

  Article 4. Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa

  El compte justificatiu ha de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:

  1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

  2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on hi consti:

 4. Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

  Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació on s’indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

 5. La relació ha d’anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i si s'escau, la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor.

  Es considera efectivament pagada la despesa als efectes de la seva consideració com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa realitzada o amb el lliurament a aquests d’un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d’assegurances.

  Les bases reguladores han de determinar la forma de presentació dels justificants, i pot ser documentació original, fotocòpia compulsada, o emesa amb mitjans electrònics.

 6. Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes, excepte en els casos que les bases reguladores de la subvenció hagin previst la seva imputació mitjançant un import alçat sense necessitat de justificació.

 7. Certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en el supòsit d’adquisició de béns immobles.

 8. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

 9. Els pressupostos que, en aplicació de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d’haver sol·licitat el beneficiari.

 10. Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l’objecte específic de la subvenció que requereixin les bases.

 11. En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se’n derivin.

  1. Quan per raó de l’objecte o de la naturalesa de la subvenció, no sigui necessari presentar la documentació prevista a l’apartat anterior, les bases reguladores han de determinar el contingut del compte justificatiu.

   Article 5. Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor

  2. Les bases reguladores de la subvenció poden preveure com a forma de justificació, la presentació d’un compte justificatiu amb aportació d'informe d'un auditor. En aquest cas, cal:

 12. Que un auditor de comptes, inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes (ROAC) dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), sens perjudici del que s’estableix en l’apartat 4 d’aquest article, porti a terme la revisió del compte justificatiu amb l'abast que es determini en les bases reguladores de la subvenció i amb subjecció a les normes d'actuació de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya.

 13. Que l’informe de l’auditor vagi acompanyat d’un compte justificatiu que contingui:

  b.1) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

  b.2) Una memòria econòmica...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA