ORDRE ECO/383/2015, de 16 de desembre, d'implantació i supressió de diversos estudis oficials de màster universitari a les universitats públiques i privades de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Programació universitària de Catalunya, aprovada per la Resolució de 23 d'abril de 2014 per al curs 2014-2015, preveu la implantació i el reconeixement de la implantació dels estudis oficials de màster universitari a les universitats públiques i privades de Catalunya.

Atès que s'han produït canvis substancials que afecten la naturalesa i els objectius de diversos màsters universitaris, implantats en cursos acadèmics anteriors, s'han verificat de nou aquests estudis. En conseqüència, cal dur a terme la implantació dels nous estudis verificats, la qual cosa comporta la supressió dels estudis implantats anteriorment.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments; els Estatuts de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat de Lleida i de la Universitat de Girona i les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Ramón Llull i de la Universitat Abat Oliba CEU, a proposta del Consell de Govern i amb l'informe favorable del Consell Social de les universitats públiques indicades, i amb l'acord dels òrgans de govern de les universitats privades esmentades, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

S'implanten i es reconeix la implantació de diversos estudis oficials de màster universitari, per als cursos 2013-2014 i 2014-2015, als centres corresponents de les diferents universitats públiques i privades catalanes, que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Se suprimeixen i es reconeix la supressió de diversos estudis oficials de màster universitari, implantats en cursos acadèmics anteriors de les diferents universitats públiques i privades catalanes, que s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial dels títols a què fa referència l'article 1, el rector o la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA