ORDRE EDU/10/2020, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ORDRE EDU/10/2020, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau
superior de Documentació i Administració Sanitàries.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria
d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi
l'ordenació curricular.
D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les
competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels
horaris escolars.
Segons s'estableix a l'article 53, en concordança amb l'article 62.8 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d'educació, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa
dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret
284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.
L'article 31 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, estableix que la formació
professional té com a finalitats l'adquisició, el millorament i l'actualització de la competència i la qualificació
professional de les persones al llarg de la vida i comprèn, entre d'altres, la formació professional del sistema
educatiu, que facilita l'adquisició de competències professionals i l'obtenció dels títols corresponents. Així
mateix, la disposició final quarta de la Llei habilita el conseller competent perquè estableixi el currículum dels
títols de formació professional, per mitjà d'una ordre. Aquesta iniciativa normativa, al seu torn, ha de donar
compliment als principis de bona regulació i millora de la qualitat normativa d'acord amb el marc normatiu
vigent.
El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del
sistema educatiu, i el Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, ha establert el títol de tècnic o tècnica
superior en Documentació i Administració Sanitàries i n'ha fixat els ensenyaments mínims.
Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.
El currículum dels cicles formatius, en concordança amb els principis de necessitat i eficàcia, s'estableix a partir
de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de
qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit
socioeconòmic dels centres, en virtut del principi de proporcionalitat.
D'acord amb això exposat i amb el principi de seguretat jurídica, l'objecte d'aquesta Ordre és establir el
currículum del cicle formatiu de grau superior de Documentació i Administració Sanitàries, que condueix a
l'obtenció del títol corresponent de tècnic o tècnica superior, que substitueix el currículum del cicle formatiu de
grau superior de documentació sanitària, aprovat pel Decret 180/1998, de 8 de juliol, el qual queda derogat
per l'Ordre que s'aprova.
L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar
actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum
establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals
han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i
socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels
continguts del cicle formatiu.
Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d'acord amb els principis de
millora de la qualitat normativa i de transparència i participació ciutadana establerts a la Llei 19/2014, del 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i disposa del dictamen previ del
Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial,
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8057 - 5.2.2020
1/89
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20034056-2020
d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,
Ordeno:
Article 1
Objecte
L'objecte d'aquesta ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior de Documentació i
Administració Sanitàries que permet obtenir el títol de tècnic o tècnica superior regulat pel Reial decret
768/2014, de 12 de setembre.
Article 2
Identificació del títol i perfil professional
1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.
2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.
3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de
Catalunya que són el referent del perfil professional d'aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de
competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals, s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.
4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.
Article 3
Currículum
1. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.
2. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a
l'apartat 5.2 de l'annex.
3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de
descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes
i actituds.
En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives
corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les
utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit
socioeconòmic del centre.
4. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els
criteris d'avaluació.
Article 4
Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu
1. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en
la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i
aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.
A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de
mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.
2. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna
d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament
d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8057 - 5.2.2020
2/89
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20034056-2020
Article 5
Espais
Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de
l'annex.
Article 6
Professorat
Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.
Article 7
Accés
1. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat,
els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia, o d'humanitats i ciències
socials.
2. El títol de tècnic o tècnica superior en Documentació i Administració Sanitàries permet l'accés directe per
cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.
3. El títol de tècnic o tècnica superior en Documentació i Administració Sanitàries permet l'accés als
ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.
Article 8
Convalidacions
Les convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació professional establerts a l'empara
de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls
professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l'empara de la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableixen a l'apartat 9 de l'annex.
Article 9
Correspondències
1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum
d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 10.1 de l'annex.
2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les
unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 10.2 de l'annex.
Article 10
Crèdits ECTS
A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de
grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.
Article 11
Vinculació amb capacitats professionals
La formació establerta en el currículum del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral capacita per
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 8057 - 5.2.2020
3/89
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-20034056-2020

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA