ORDRE d'11 d'octubre de 1982, que crea els Premis de Música de la Generalitat de Catalunya i aprova les bases dels d'enguany.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Per tal de fomentar la creació musical, majorment entre els compositors catalans, i de col·laborar a la difusió de llurs obres, el Departament de Cultura convoca els Premis de Música de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, en ús de les atribucions que em confereix el Decret de 18 de setembre de 1978, sobre organització i competències dels òrgans dels Departaments,

Ordeno:

Article primer 1.Es creen els Premis de Música de la Generalitat de Catalunya.
  1. L'objecte d'aquests premis és estimular la creació musical i contribuir posteriorment a l'estrena i difusió de les composicions guanyadores.

Article segon

La quantia dels premis es determinarà anualment d'acord amb les possibilitats pressupostàries del Departament de Cultura.

Article tercer

S'aproven les bases de la convocatòria dels Premis de Música de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 1982, i se'ls dóna publicitat mitjançant la seva inclusió com a l'Annex a la present Ordre.

Barcelona, 11 d'octubre de 1982

Max Cahner

Conseller de Cultura

Bases dels Premis de Música de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'any 1982

I.Premis que es convoquen

Enguany són convocats dos premis:

a)Premi Antoni Soler, per a cor a veus mixtes sobre textos en llengua catalana, i b) Premi Eduard Toldrà, per a composicions per a una veu solista i quartet de corda, estructurades sobre textos originals en llengua catalana.

II.Dotació

Cadascun dels premis convocats enguany tindrà una dotació econòmica de cinc-centes mil pessetes (500.000 ptes).

III.Condicions de les obres

La durada de les obres optants al Premi Antoni Soler ha d'oscil·lar entre vuit i deu minuts. Les obres optants al Premi Eduard Toldrà han de tenir una durada d'entre deu i quinze minuts.

Cal que les obres presentades no hagin estat executades en cap audició pública, ni enregistrades ni editades.

IV.Presentació

Les obres podran ser presentades a les oficines de la Direcció General de Música, Teatre i Cinematografia (carrer Mallorca, 272, 8è, Barcelona-37) o a la seu de qualsevol dels Serveis Territorials del Departament de Cultura.

Les partitures hauran de ser presentades amb un lema dins d'un sobre tancat, identificat externament amb el títol de l'obra i el lema. Al seu interior, hi constaran el nom, cognoms i adreça de l'autor.

V.Termini d'admissió

El termini d'admissió finirà el dia 20 de desembre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA