ORDRE EMC/74/2017, de 4 de maig, de modificació de l'Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016 (DOGC núm. 7157, de 7.7.2016) (ref. BDNS 311532).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016 (DOGC núm. 7157, de 7.7.2016);

Vist que la complexitat a l'hora d'implementar els projectes de la Línia B, i per tal de facilitar l'assoliment dels objectius de les diferents fases del Programa, fan necessari ampliar el període elegible així com el termini màxim de justificació;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989); a proposta de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat; amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament d'Empresa i Coneixement, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'apartat 6 de l'annex 3 de l'Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016 (DOGC núm. 7157, de 7.7.2016), que queda redactat de la manera següent:

“-6 Període elegible i inici d'activitat

”L'activitat s'iniciarà a partir de l'endemà de la data de notificació de la resolució d'atorgament o, com a màxim, fins a 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució d'atorgament.

”El període elegible serà des de la data d'inici fins al 30 de setembre de 2017”.

Article 2

Es modifica l'apartat 12 de l'annex 3 de l'Ordre EMC/181/2016...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA