ORDRE ENS/204/2018, de 29 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre ECD/482/2018, de 4 de maig, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va regular els Premis Nacionals de Batxillerat establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 115, de 11.5.2018).

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat són un reconeixement oficial i públic dels mèrits acadèmics dels alumnes que finalitzen aquests ensenyaments i mostren una preparació excel·lent.

Mitjançant l'Ordre ENS/85/2011, de 10 de maig, es va establir el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat a Catalunya.

El desenvolupament de les diverses convocatòries del premi extraordinari i les modificacions derivades del nou currículum del batxillerat aconsellen fer diverses modificacions en la regulació de la seva convocatòria, per la qual cosa cal aprovar una ordre que substitueixi l'anterior.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Establir el procediment de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat a Catalunya.

Article 2

Finalitat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat constitueixen una distinció oficial per als alumnes que demostren una preparació excepcional en aquests ensenyaments.

Article 3

Premis

  1. Es pot concedir un Premi Extraordinari de Batxillerat per cada 1.000 alumnes, o fracció superior a 500, matriculats en el segon curs de batxillerat en l'any acadèmic al qual es refereix la convocatòria. En aquest sentit, es té en compte tot l'alumnat, tant dels centres públics i concertats com dels centres privats, en la modalitat presencial i a distància.

  2. Els premis s'atorguen en funció dels resultats de les proves específiques realitzades a aquest efecte.

Article 4

Requisits dels participants

Per poder optar als Premis Extraordinaris de Batxillerat, els alumnes han de complir els requisits següents:

  1. Haver cursat i haver superat els dos cursos de batxillerat.

  2. Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en l'any acadèmic al qual es refereix la convocatòria.

  3. Haver obtingut una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75. A aquest efecte, la qualificació mitjana del batxillerat serà la qualificació final calculada d'acord amb la normativa que regula aquesta etapa educativa.

  4. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA