ORDRE ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Complex Educatiu de Tarragona acull cada curs escolar en règim de residència alumnat matriculat que resideix habitualment allunyat del Complex.

L'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona es va crear mitjançant el Decret 188/2015, de 25 d'agost, i té com a finalitats bàsiques optimitzar la gestió dels espais, de les instal·lacions i de les dependències comuns de què disposa, obtenir els millors rendiments en l'explotació econòmica dels recursos, i donar suport als centres i serveis educatius ubicats en el recinte.

L'article 13 del Decret 188/2015, de 25 d'agost, preveu que els diferents recursos del Complex Educatiu de Tarragona, destinats fonamentalment a la prestació del servei públic de l'educació i altres serveis complementaris, també poden ser objecte d'explotació econòmica i d'ús social.

Mitjançant l'Ordre ENS/217/2012, de 16 de juliol, es va crear el preu públic per la utilització del servei d'allotjament prestat a la residència del Complex Educatiu de Tarragona, i se'n va fixar l'import per al curs escolar 2012-2013, i mitjançant l'Ordre ENS/184/2013, de 24 de juliol es va fixar l'import d'aquest preu públic a partir del curs escolar 2013-2014.

Atès que és necessari modificar aquest preu públic i crear nous preus públics per la utilització de diversos serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona.

Per tot això, de comformitat amb el que estableix el capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

A proposta de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona i de la Direcció General de Centres Públics, d'acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificar el preu públic per la utilització del servei d'allotjament prestat a les residències del Complex Educatiu de Tarragona per a l'alumnat matriculat als dos instituts del Complex Educatiu i a centres docents públics d'educació secundària de la demarcació de Tarragona.

1.1 Es fixa el preu públic en l'import que tot seguit s'indica per a cada servei:

 1. Pel servei d'allotjament i manutenció en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic: 3.070,00 euros (IVA exclòs). Aquest servei inclou des del dinar del dilluns, fins al dinar del divendres.

 2. Pel complement d'allotjament, durant tots els caps de setmana del curs acadèmic: 800,00 euros (IVA exclòs). Aquest servei només inclou dormir de divendres a diumenge, i l'esmorzar del dilluns. Només hi podrà optar l'alumnat major d'edat.

 3. Pel complement d'allotjament de cap de setmana esporàdic: 35,00 euros (IVA exclòs). Aquest servei només inclou dormir de divendres a diumenge, i l'esmorzar del dilluns.

 4. Pel complement per habitació individual: 400,00 euros (IVA exclòs).

 5. Pel complement d'incorporació dels diumenges al vespre durant tot el curs acadèmic: 400,00 euros (IVA exclòs). Aquest servei inclou el dormir del diumenge i l'esmorzar del dilluns.

 6. Pel complement d'incorporació dels diumenges al vespre de forma esporàdica: 15,00 euros (IVA exclòs). Aquest servei inclou el dormir del diumenge i l'esmorzar del dilluns.

  1.2 Exigibilitat

  El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei, sens perjudici que es pugui exigir l'anticipació o dipòsit previ de l'import total o parcial.

  Les persones interessades poden optar entre satisfer l'import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

  El pagament fraccionat només serà aplicable al preu públic per allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic, i es podrà dur a terme de la següent manera:

  20% de l'import en el moment de la formalització del contracte.

  40 % de l'import abans del 5 d'octubre de l'any acadèmic.

  40 % de l'import abans del 5 de gener de l'any acadèmic

  Els complements per habitació individual, per caps de setmana i per incorporació en diumenges al vespre s'hauran d'abonar en la seva totalitat a l'inici de la prestació del servei.

  Per poder gaudir de la prestació del servei, la persona interessada ha d'estar al corrent de cadascun dels pagaments.

  En cas que es produeixi una baixa abans de la fi del curs escolar, no es retornaran les quantitats ja abonades, tret que existeixi algun motiu que ho justifiqui i que caldrà acreditar davant la Gerència de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

  Les baixes voluntàries no donaran dret a la devolució de les quantitats ja abonades.

  1.3 Exempcions i bonificacions:

  Al servei d'allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic, i amb la justificació documental prèvia, se li aplicaran els supòsits d'exempcions i bonificacions previstos en aquesta ordre de preus públics.

  Les exempcions i bonificacions no seran d'aplicació sobre els complements, ja que són serveis addicionals, subjectes a disponibilitat i voluntaris.

  1.3.1 Supòsits d'exempcions

  Poden optar a les exempcions:

 7. Les persones membres de famílies...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA