ORDRE ENS/331/2015, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2015-2016.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer, estableix els Programes de Formació i Inserció.

La Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, estableix l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014).

L’alumnat que no supera l’educació secundària obligatòria requereix d’accions específiques a fi de preservar el seu dret efectiu a la formació i a la inclusió, especialment si es troba en situacions de risc d’exclusió, bé per no disposar d’ocupació ni seguir cap formació, bé per presentar necessitats especials de suport i adaptació educatives, o bé per altres circumstàncies socials o personals.

Els programes de formació i inserció, ofereixen a joves no ocupats i poc qualificats una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional, evitant l’abandonament primerenc, i que alhora els faciliti l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora. Així mateix es preveu el desenvolupament d’aquests programes en el marc de la Garantia juvenil i del Programa operatiu d’ocupació juvenil pel període 2014-2020 del Fons Social Europeu.

La Unió Europea ha proposat l’Estratègia Europa 2020, que planteja una via de superació de la crisi progressant cap a una economia intel·ligent, sostenible i inclusiva, que, entre altres coses, exigeix la reducció de l’abandonament primerenc de l’educació, la millora dels nivells formatius de la població i l’augment de la població ocupada. La Recomanació del Consell de 22 d’abril de 2013 sobre l’establiment de la Garantia Juvenil, proposa fer front a la major vulnerabilitat a l’atur dels joves i indica la conveniència de facilitar-los propostes formatives quan, quatre mesos després d’acabar l’educació formal, no disposin de treball ni segueixin un itinerari formatiu. En les Conclusions sobre el marc financer plurianual del 8 de febrer de 2013, el Consell Europeu va decidir crear una Iniciativa sobre Ocupació Juvenil per a donar suport a les mesures establertes en el Paquet d’Ocupació Juvenil proposat per la Comissió el 5 de desembre de 2012 i, en particular la Garantia Juvenil.

El Pla Nacional d’implantació de la Garantia Juvenil, aprovat pel Govern espanyol és el document que determina el marc en el que es produirà la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya. Per altra banda, i dins del període de implementació de la Garantia Juvenil en Espanya, està prevista l’elaboració del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del nou període de programació 2014-2020 del Fons Social Europeu, que definirà i concretarà les mesures a implantar previstes en el Pla.

El Govern de la Generalitat ha presentat el document Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya, que constitueix el marc de referència de la Garantia Juvenil a Catalunya.

En aquest marc normatiu, el Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu de facilitar l’oferta de Programes de Formació i Inserció per poder atendre les necessitats del col·lectiu de joves de 16 anys a 21 anys que no ha obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, considera oportú concedir subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament d’aquests programes.

La Resolució ENS/2000/2015, de 3 de setembre, dóna publicitat dels centres i els establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2015-2016 (DOGC núm. 6954, de 10.9.2015).

L’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació en matèria de formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (BOE núm. 67, de 18.3.2008).

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix les disposicions comunes relatives als “Fons Estructurals i d’Inversió Europeus” i les disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

El Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, regula el FSE i deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell.

La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, aprova mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència (BOE núm. 252, de 17.10.2014), i estableix al Títol IV el règim d’implantació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Ordeno:

Article 1

Bases

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments autoritzats pel Departament d’Ensenyament per impartir Programes de Formació i Inserció (PFI), que consten a l’annex 1.

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria pública per a la concessió de subvencions corresponents al curs 2015-2016, que es regeix per les bases que es publiquen a l’annex 1.

Article 3

Beneficiaris

Poden participar en aquesta convocatòria els centres educatius privats, els públics que no siguin de titularitat de la Generalitat de Catalunya i els establiments autoritzats pel Departament d’Ensenyament inclosos a la Resolució ENS/2000/2015, de 3 de setembre, que ofereixen Programes de Formació i Inserció el curs 2015-2016.

Article 4

Sol·licituds

4.1 Les sol·licituds s’han de presentar subscrites pel titular o responsable del centre educatiu o l’establiment, adreçades a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d’acord amb els impresos normalitzats que es poden trobar a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (http://ensenyament.gencat.cat), en el termini de set dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

4.2. La sol·licitud pot incloure un màxim de dos PFI per centre o establiment o un màxim de tres, sempre i quan els perfils sol·licitats pertanyin a dues famílies professionals diferents.

Article 5

Crèdit

5.1 Es destina a la concessió d’aquestes subvencions un import total de 3.950.000,00 euros, dels quals 2.962.500,00 euros corresponen a l’anualitat 2015 i 987.500,00 euros corresponen a l’anualitat 2016. L’import per al 2015 anirà a càrrec de les partides del centre gestor EN07 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 que es detallen a continuació: 701.250,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 1.257.000,00 euros a càrrec de la partida D/470000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 472.875,00 euros a càrrec de la partida D/481000100/4210/0000 FIUOCUPJUV i 531.375,00 euros a càrrec de la partida D/482000100/4210/0000 FIUOCUPJUV.

L’import per al 2016 es distribuirà entre les partides pressupostàries següents del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2016: 233.750,00 euros a càrrec de la partida D/460000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 419.000,00 € a càrrec de la partida D/470000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 157.625,00 € a càrrec de la partida D/481000100/4210/0000 FIUOCUPJUV, 177.125,00 € a càrrec de la partida D/482000100/4210/0000 FIUOCUPJUV.

5.2 Aquests imports es poden redistribuir en cas que no hi hagi prou sol·licituds seleccionades d’una o altra tipologia de centres educatius o establiments.

5.3 Les subvencions es concedeixen dins els límits de dotació pressupostària màxima prevista, d’acord amb la puntuació obtinguda per aplicació dels criteris de valoració, fins a exhaurir el crèdit disponible. S’atorga un import fix per alumne i perfil professional, d’acord amb l’annex 2.

5.4 En el cas que s’esgoti l’import destinat, a mesura que es produeixin renúncies o revocacions de subvencions, es poden atorgar noves subvencions als centres o establiments que mantenen una posició immediatament posterior a la de les accions subvencionades, d’acord amb el barem resultant.

5.5 Les actuacions previstes en aquesta Ordre podran ser elegibles a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020, en el marc de l’Eix Prioritari 5 relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball dels joves desocupats, que no participen en activitats d’educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil. La taxa de cofinançament serà del 91,89%.

El Servei d’Ocupació de Catalunya finançarà aquestes actuacions. El mecanisme de pagament d’aquest finançament serà una transferència interdepartamental que efectuarà el Departament d’Empresa i Ocupació a favor del departament d’Ensenyament.

Article 6

Perfils subvencionables dels Programes de Formació i Inserció

Són subvencionables els perfils dels Programes de Formació i Inserció que consten a l’annex 2 d’aquesta Ordre, establerts a la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre.

Article 7

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables i la seva acreditació s’estableixen a les bases reguladores 12 i 14 d’aquesta Ordre.

Article 8

Resolució

El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial resol per delegació aquesta convocatòria en el termini màxim de 2 mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució es fa pública al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA