ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2018-2019, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i fet el tràmit previ de consulta i participació amb els representats del personal al servei de les administracions públiques,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre s'aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat. Totes les referències que en aquesta Ordre es fan als serveis territorials i al seu director o directora, a la ciutat de Barcelona, cal entendre-les referides al Consorci d'Educació i la seva gerent.

Article 2

Calendari

2.1 El curs escolar 2018-2019 comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

2.2 En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, les classes començaran el dia 12 de setembre. En el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, les classes començaran el dia 14 de setembre.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults les classes començaran no més tard del 19 de setembre. Als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes començaran no més tard del 26 de setembre.

En tots els ensenyaments, la preparació del curs i l'aprovació d'horaris s'ha d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de les classes.

2.3 Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

2.4 Amb l'autorització prèvia del director o directora dels serveis territorials, els centres podran programar, per a l'alumnat que inicia el segon cicle d'educació infantil, un inici de les classes gradual que, començant el dia 12 de setembre, no vagi més enllà del 14 de setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre.

2.5 Els directors dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, poden autoritzar l'endarreriment de la data de començament de les classes al centre, o en alguna etapa o règim en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, l'inici del curs d'aquests ensenyaments no superi la data límit de 19 de setembre.

2.6 Els centres de formació professional inicial que disposen d'autorització per aplicar mesures flexibilitzadores de l'oferta, recollides al Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació de la formació professional inicial, han d'ajustar les dates d'inici i d'acabament de les classes al que estableixen les autoritzacions corresponents. Així mateix, els directors dels serveis territorials poden autoritzar calendaris específics per als ensenyaments de règim especial.

2.7 Les activitats d'avaluació dels alumnes del segon curs de batxillerat i del darrer curs dels cicles formatius de grau superior s'han de programar a cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. Les activitats d'avaluació ordinària dels alumnes del darrer curs de cicles formatius de grau mitjà de formació professional s'han de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA