ORDRE ENS/95/2018, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

A Catalunya hi ha entitats que tenen entre els seus objectius la formació permanent del professorat d'ensenyament no universitari. Aquestes entitats, al final del curs escolar, organitzen activitats de formació que són d'interès per a l'actualització de coneixements i la millora de la pràctica docent del professorat de nivells educatius no universitaris, i complementen l'oferta formativa del Departament d'Ensenyament.

L'Escola d'Estiu és una institució pedagògica catalana amb una tradició centenària. En el decurs de la seva història s'ha adaptat a formes organitzatives diverses, i avui constitueix una xarxa present en moltes comarques de Catalunya i en les diferents etapes educatives.

L'Escola d'Estiu ha contribuït a una millora en la qualitat de l'ensenyament i al desenvolupament de la pràctica professional dels docents. Ha donat als docents la possibilitat de perfeccionar els seus coneixements i difondre els últims avenços pedagògics i s'ha constituït en un centre de relació i un nucli capaç de potenciar i estimular la tasca d'actualització i de formació del professorat.

El Departament d'Ensenyament vol promoure la realització de les escoles d'estiu, per tal de facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent.

Per això, i de conformitat amb el que preveu el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a proposta de la Direcció General d'Educació Infantil i Primària.

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores, que consten a l'annex d'aquesta Ordre, del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre ENS/87/2017, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions organitzacions professionals d'ensenyants, i col·legis professionals destinades a la realització de les escoles d'estiu adreçades al professorat de nivell no universitari.

Disposició final

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 27 de juny de 2018

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

Annex

Bases reguladores

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, a associacions i organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, per contribuir al sosteniment de les despeses ocasionades per la realització de les escoles d'estiu a Catalunya.

-2 Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les associacions i organitzacions professionals d'ensenyants sense ànim de lucre, legalment constituïdes, així com col·legis professionals, que hagin organitzat activitats de formació permanent únicament per al professorat d'àmbit no universitari durant els mesos de juliol i agost de l'any de la convocatòria, i que compleixin els requisits de les bases 3 i 4.

En queden excloses les entitats titulars de centres educatius.

-3 Requisits i condicions de les entitats sol·licitants

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents:

 1. Els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que inclou, entre d'altres, l'obligació d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

 2. Estar legalment constituïdes i, si escau, inscrites en el registre corresponent.

 3. Estar domiciliades a Catalunya.

 4. Tenir entre els seus objectius estatutaris la realització d'activitats de formació permanent adreçades a professorat d'àmbit no universitari.

 5. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 6. Donar compliment a la normativa sobre política lingüística, i en concret als articles 32, 33 i 36 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 7. En el cas d'associacions i fundacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

 8. En el cas d'associacions, haver elaborat els comptes anuals, i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322-15 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 9. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el Protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 10. Respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 11. En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 12. Les empreses de plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 13. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 14. Adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta següents:

  -1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

  -2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

 15. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

 16. No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

 17. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

  -3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

 18. Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

 19. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

 20. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

 21. Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

 22. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA