ORDRE EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA
ORDRE EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la
concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials,
econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i ha de prestar a aquestes comunitats
l'assistència necessària.
El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria d'Acció
Exterior i de la Unió Europea, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la
tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes a l'exterior avui dia i de reconeixement al paper
que han dut a terme en determinades etapes de la història.
La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea té atribuïda la competència de suport a les comunitats
catalanes a l'exterior, tal com disposa el Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament
d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
D'acord amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a
l'exterior, els casals catalans han de tenir accés als ajuts i les subvencions per al compliment dels objectius de
la Llei, d'acord amb la legislació aplicable.
Atès el que disposen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions;
A proposta de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, i en exercici de les facultats que m'atribueix
l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
Ordeno:
Article únic
Aprovar les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats
catalanes a l'exterior, que s'inclouen en l'annex 1, així com les bases reguladores específiques, per a cadascuna
de les cinc línies de subvencions que detalla la base reguladora general primera, les quals figuren,
respectivament, als annexos 2, 3, 4, 5 i 6.
Disposició derogatòria
Es deroga l'Ordre EXI/31/2017, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment
per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes de l'exterior (DOGC núm. 7323, de 7.3.2017).
Disposició final
Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7883 - 27.5.20191/25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19143047-2019
Barcelona, 20 de maig de 2019
Alfred Bosch i Pascual
Conseller del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Annex 1
Bases reguladores generals.
1. Objecte
L'objecte d'aquestes subvencions, destinades a les comunitats catalanes a l'exterior, és contribuir al
finançament de les despeses derivades de les actuacions previstes, respectivament, als annexos 2, 3, 4, 5 i 6,
per a cadascuna de les línies de subvenció següents:
Línia 1: Suport al funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l'exterior (annex 2)
Línia 2: Suport a l'organització d'activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua (annex
3)
Línia 3: Suport a l'organització d'activitats d'ensenyament de la llengua catalana (annex 4)
Línia 4: Suport a programes d'ajuts socials a membres de les comunitats catalanes a l'exterior (annex 5)
Línia 5: Suport a la nova emigració (annex 6)
2. Entitats destinatàries
Les entitats beneficiàries de les subvencions poden ser les comunitats catalanes a l'exterior legalment
reconegudes en la data de publicació de la convocatòria corresponent, d'acord amb el que regula la Llei
8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior.
3. Requisits i condicions
3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els
requisits i les condicions generals que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; els establerts a l'apartat 4 de l'Annex de l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, de modificació
de l'Acord de GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, i estar legalment
reconegudes en la data de publicació de la convocatòria corresponent.
3.2 Cal, a més, que compleixin el codi ètic de funcionament següent:
a) Finalitats generals de projecció de Catalunya i foment de la seva cultura i llengua: les comunitats catalanes
a l'exterior persegueixen finalitats vinculades amb Catalunya i la seva projecció internacional, adreçades a una
pluralitat de persones, i assumeixen els principis de conducta reconeguts, com són la Declaració Universal dels
Drets Humans i altres de naturalesa similar.
b) Absència total d'ànim de lucre: les comunitats catalanes a l'exterior apleguen l'esforç de les persones que de
manera voluntària i altruista volen participar en la consecució de les finalitats associatives, sense cap tipus
d'ànim lucratiu.
c) Foment de la participació interna: les comunitats catalanes a l'exterior entenen que la base principal de la
seva força rau en les persones que en formen part i en les que, de manera puntual i voluntària, hi col·laboren,
raó per la qual promouran mitjans, estratègies i tècniques per estimular la participació i la formació del
voluntariat que les conforma.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7883 - 27.5.20192/25 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19143047-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA