ORDRE EXI/221/2017, de 26 de setembre, per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents que gestiona el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Emissor:Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Rang de Llei:Ordre
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

La disposició addicional tercera del Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, en el termini de dos mesos a comptar de l'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en la qual identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent. L'ordre ha d'incloure les taxes que gestionen directament els departaments i també les que gestionen els organismes i entitats que en depenen.

L'import de les taxes s'ha incrementat d'acord amb el coeficient d'actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa que estableix l'article 42 de la llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquest article també aclareix que són tipus de quantia fixa aquells que no es determinen en un percentatge sobre la base i estableix els criteris relatius a l'arrodoniment d'aquests coeficients.

Per tant, atès el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i d'acord amb l'article 39.3 de la llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Donar publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència per a l'exercici 2017, i que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

Barcelona, 26 de setembre de 2017

 

Raül Romeva i Rueda

Conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 

 

Annex

Relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

 

  1. Taxa per la realització d'activitats que són competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Fet imposable: la tramitació i resolució dels recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat que siguin competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic següents:

  1. Recurs especial en matèria de contractació.

  2. Reclamacions per a l'adopció de mesures...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS