ORDRE EXI/54/2020, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques del procediment per a la concessió de subvencions de suport a les despeses derivades de les relacions de les entitats catalanes amb organismes i xarxes europeus i internacionals, de les seves actuacions com a entitats membres d'aquestes, o del desenvolupament d'activitats de promoció de l'entitat o de la xarxa amb la qual es relaciona organitzades fora de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el capítol III del títol V de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, referent a l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, s'estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, i l'art. 200, referent a la projecció internacional de les organitzacions de Catalunya, estableix que la Generalitat ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si escau, l'afiliació a les entitats afins d'àmbit internacional, en el marc del compliment dels seus objectius.

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de promoció i projecció exterior que fan les entitats catalanes en la seva projecció internacional i en el marc de relacions que hi puguin establir. També fomenta la col·laboració entre la Generalitat i els actors de la societat civil rellevants en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la promoció de la pau i els drets humans en l'àmbit internacional, i impulsa la formació i la conscienciació en aquests àmbits, tant del personal de les administracions públiques com de tota la societat catalana en general.

D'altra banda, la política del Departament és coherent amb l'Acord nacional per a l'Agenda 2030 a Catalunya i l'Aliança Catalunya 2030, en el sentit de generar sinergies entre tots els actors públics i privats per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb una visió transversal, una voluntat transformadora i des de la comprensió de la complexitat que comporta implantar-los.

La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea té atribuïda la competència en aquest àmbit, tal com disposa l'article 21.1 del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

El Pla estratègic de subvencions del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya preveu, entre els seus objectius, l'increment de la projecció i visibilitat de Catalunya a l'escena internacional i refermar la posició i la participació de Catalunya a la Unió Europea.

La normativa aplicable a l'àmbit subvencional està regulada al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Aquestes subvencions es regulen també per les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior i per a la internacionalització de les entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya.

A proposta de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, i en exercici de les facultats que m'atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic
 1. L'objecte d'aquesta ordre és aprovar les bases reguladores específiques del procediment per a la concessió de subvencions de suport a les despeses derivades de les relacions de les entitats catalanes amb organismes i xarxes europeus i internacionals, de les seves actuacions com a entitats membres d'aquestes, o del desenvolupament d'activitats de promoció de l'entitat o de la xarxa amb la qual es relaciona organitzades fora de Catalunya.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 11 de maig de 2020

  Bernat Solé i Barril

  Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

  Annex

  Bases reguladores específiques de la línia de suport a les despeses derivades de les relacions de les entitats catalanes amb organismes i xarxes europeus i internacionals, de les seves actuacions com a entitats membres d'aquestes, o del desenvolupament d'activitats de promoció de l'entitat o de la xarxa amb la qual es relaciona organitzades fora de Catalunya.

 2. Objecte

  L'objecte d'aquesta línia de subvenció és finançar les despeses de la internacionalització de les entitats catalanes, el manteniment de la seva condició de membre d'organismes i xarxes europeus i internacionals formalment constituïts, la promoció d'activitats organitzades per les entitats catalanes amb projecció internacional que difonguin la seva activitat o la de les xarxes i organismes amb les quals es relacionen i en les quals l'entitat catalana participi activament, en especial aquelles que tinguin una incidència o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA