ORDRE INT/41/2018, de 10 d'abril, per la qual s'encarreguen les funcions de la Direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès que la direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha quedat vacant;

D'acord amb l'article 13 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en concordança amb el que estableix l'article 45.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els titulars dels òrgans unipersonals inferiors a conseller són suplerts en cas de vacant, absència o malaltia per qui designi expressament el conseller.

Les funcions a què fa referència l'article 12 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, relatives al seu director, ho són en funció de les diferents àrees competencials que l'esmentat Institut té legalment atribuïdes.

En virtut d'això, en aplicació de l'habilitació conferida per l'article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució,

Ordeno:

  1. Encarregar, amb caràcter temporal, al senyor Juli Gendrau Farguell, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, les funcions corresponents a la direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en l'àmbit de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, de la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic i del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment.

  2. Encarregar, amb caràcter temporal, al senyor Jordi Jardí Pinyol, director general d'Administració de Seguretat, les funcions corresponents a la direcció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en l'àmbit de l'Escola de Policia de Catalunya i de la Subdirecció General de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement.

  3. Les funcions corresponents a la direcció de l'Institut que són de caràcter transversal a les diferents àrees funcionals en què s'estructura, i en particular les contingudes als apartats f) i g) de l'article 12 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA