ORDRE JUS/12/2020, de 10 de febrer, per la qual es determina la data d'entrada en funcionament de la Unitat Processal de Suport Directe del partit judicial de Vielha e Mijaran.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya estableix el model d'oficina judicial que hi ha d'haver en cada partit judicial en funció de la seva dimensió. En el cas de partits judicials amb un sol jutjat, com és el cas de Vielha e Mijaran, l'oficina judicial s'estructura en una sola unitat: la unitat processal de suport directe.

Mitjançant una Resolució de la consellera de Justícia de 24 de gener de 2020 s'ha aprovat inicialment la relació de llocs de treball dels cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa i auxili judicial de l'oficina judicial de Vielha e Mijaran.

Atès que s'han dut a terme totes les actuacions preparatòries per a la implantació de l'oficina judicial en aquest partit judicial i està previst finalitzar en breu el procés d'acoblament del personal als nous llocs de treball definits a la relació de llocs de treball, mitjançant la seva confirmació als llocs que ja ocupaven;

Per tot això, i en ús de les facultats que em són conferides,

Ordeno:

Article únic

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA