ORDRE SLT/30/2013, de 20 de febrer, per la qual s'aproven els preus públics del Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 83 de la Llei general de sanitat estableix que no s’ha de finançar amb càrrec a fons públics del Sistema Nacional de Salut l’assistència sanitària en els supòsits d’assegurances obligatòries especials i en tots els supòsits, assegurats o no, en el quals hi aparegui un tercer obligat al pagament, i afegeix que les administracions que hagin atès sanitàriament aquest usuaris tindran dret a reclamar al tercer responsable el cost dels serveis prestats. D’acord amb això, l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització, regula l’assistència sanitària el pagament de la qual s’ha de reclamar als tercers obligats al pagament.

En la majoria dels supòsits previstos a l’annex lX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, esmentat anteriorment, el mateix centre sanitari que ha prestat l’assistència sanitària és el que la factura directament al tercer obligat al pagament. No obstant això, en alguns supòsits, com és el cas dels previstos als apartats 3, pel que fa a les assistències prestades per compte de l’Institut Nacional de la Seguretat Social; a l’apartat 6, pel que fa als ciutadans i ciutadanes estrangers, o a l’apartat 7.c), en alguns altres supòsits, l’assistència és finançada directament pel Servei Català de la Salut, el qual n’ha de reclamar el cost al tercer obligat al pagament.

D’altra banda, la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients a l’assistència sanitària transfronterera, estableix que els estats membres han de garantir l’assistència sanitària dels ciutadans i ciutadanes en altres estats membres i, a aquests efectes, cal establir unes tarifes de reemborsament d’aquests supòsits d’acord amb les previsions de la Directiva.

Per tot el que s’ha exposat, cal determinar els preus públics que el Servei Català de la Salut aplicarà quan reclami del tercer responsable el cost dels serveis prestats, de conformitat amb el que preveuen l’article 83 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general, de sanitat, i l’annex IX del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Aquests preus tenen la consideració de preus públics, d’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

Per tot això, d’acord amb el procediment que estableixen el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Es fixen els imports dels preus públics que aplicarà el Servei Català de la Salut pels serveis sanitaris prestats als usuaris en els supòsits previstos a l’article 2 d’aquesta Ordre i que es recullen a l’annex.

Article 2

Els preus públics establerts en aquesta Ordre són aplicables a:

a) L’assistència sanitària prestada als assegurats o beneficiaris d’un estat membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa no residents a Espanya en els supòsits i amb les condicions que estableixen els reglaments comunitaris en matèria de seguretat social; així com als assegurats o beneficiaris d’altres països estrangers no residents a Espanya en els supòsits i amb les condicions que estableixen els convenis bilaterals en matèria de seguretat social subscrits per Espanya.

b) L’assistència prestada a l’empara del que preveu la disposició addicional 59 de la Llei 30/2006, de 29 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2006, per accidents de treball i malalties professionals als afiliats amb cobertura per les esmentades contingències a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i a l’Institut Social de la Marina.

c) Qualsevol altre assistència respecte a la qual el Servei Català de la Salut hagi assumit el finançament.

Article 3

Els preus públics que estableix aquesta Ordre tenen la consideració de tarifes de reemborsament als efectes de l’aplicació d’instruments comunitaris en matèria de rescabalament de despeses d’assistència sanitària transfronterera.

Article 4

Els preus públics que estableix aquesta Ordre podran ser revisats anualment per resolució de la persona titular de la direcció del Servei Català de la Salut.

Disposicions addicionals

—1 Les previsions d’aquesta Ordre no són aplicables en els supòsits que el Servei Català de la Salut, per raons d’operativitat o per la conveniència d’establir relacions més àmplies a diferents nivells, subscrigui convenis de col·laboració que englobin en el seu objecte la prestació de serveis sanitaris.

Els convenis a què fa referència l’apartat anterior s’han de regir pel que expressament s’hi prevegi, sens perjudici que en els supòsits en què es consideri adequat es puguin emprar com a referència els preus públics que estableix aquesta Ordre.

—2 Els centres integrats en el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) que siguin propis de la Generalitat o tinguin la consideració de mitjans propis de l’Administració de la Generalitat i els ens que en depenen poden acordar la seva adhesió als preus públics que estableix aquesta Ordre, i l’han de comunicar al Servei Català de la Salut.

En tot cas, aquesta adhesió no impedeix l’establiment de pactes generals o individuals amb determinats tercers obligats al pagament.

Disposició final

Única

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Boi Ruiz i García

Conseller de Salut

Annex

Preus públics dels serveis que presta el Servei Català de la Salut

I. Conceptes facturables

II. Classificació dels centres hospitalaris

III. Prestacions d’atenció primària

A) Equips d’atenció primària i atenció continuada i d’urgències

B) Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

C) Altres prestacions d’atenció primària

IV. Prestacions d’atenció especialitzada, assistència hospitalària

A) Relació de grups relacionats pel diagnòstic, segons el grup de complexitat

B) Prestacions bàsiques

C) Preu per estada d’hospitalització convencional

D) Implants quirúrgics

V. Altres prestacions d’atenció hospitalària i extrahospitalària

A) Atenció especialitzada: altres prestacions

B) Rehabilitació ambulatòria i domiciliària

C) Transport sanitari no urgent

D) Transport sanitari urgent

E) Teràpies respiratòries a domicili

VI. Proves de suport diagnòstic

A) Proves de medicina nuclear

B) Proves de diagnòstic per la imatge

C) Proves de laboratoris clínics

VII. Altres prestacions

I. Conceptes facturables

 1.  Equips d’atenció primària i atenció continuada i d’urgències

  Activitat no urgent en el centre de salut

  Acte assistencial dut a terme, prèvia programació, en el centre de salut, per personal sanitari, en l’horari ordinari de funcionament de l’equip d’atenció primària (EAP). Inclou visites mèdiques (realitzades per professionals de medicina familiar i comunitària, pediatria, odontologia o altres especialitats) i visites i tècniques d’infermeria. Els preus s’especifiquen a l’apartat III.

  Activitat no urgent a domicili

  Acte assistencial dut a terme per un professional sanitari en el domicili del pacient durant l’horari ordinari de l’EAP. Exclou els actes assistencials realitzats durant l’horari d’atenció continuada i els que requereixin atenció immediata o urgent. Inclou visites mèdiques (fetes per professionals de medicina familiar i comunitària, pediatria o altres especialitats) i visites i tècniques d’infermeria. Els preus s’especifiquen a l’apartat III.

  Tècniques d’infermeria

  Activitats que requereixen l’aplicació d’una tècnica o la utilització d’un aparell específic i que es fan independentment de la visita. Els preus s’especifiquen a l’apartat III.

  Activitat urgent en el centre de salut

  Acte assistencial no programat dut a terme en el centre de salut que es fa a demanda del pacient mateix o d’altres instàncies i que està motivat per la percepció de la necessitat d’atenció immediata. Inclou visites mèdiques (realitzades per professionals de medicina familiar i comunitària, pediatria o altres especialitats) i visites d’infermeria. Els preus s’especifiquen a l’apartat II.

  Activitat urgent a domicili

  Inclou els actes assistencials realitzats per un professional sanitari en el domicili del pacient, tant durant l’horari d’atenció continuada, com durant l’horari d’atenció ordinària del centre quan requereix atenció immediata o urgent. Els preus s’especifiquen a l’apartat III.

  Intervenció de petita cirurgia

  Acte assistencial que implica l’aplicació de tècniques mèdiques, com ara la col·locació de fèrules, sutures, infiltracions, etc., que pot comportar la utilització d’anestèsia local, que es du a terme en la consulta o en un espai destinat a aquest efecte en el centre de salut i que és independent de la visita mèdica. Els preus s’especifiquen a l’apartat III.

  Visita en un centre d’atenció continuada i urgències amb estada d’observació

  Acte assistencial consistent en una visita mèdica en un centre d’atenció continuada i d’urgències d’atenció primària, que va seguit de la permanència en observació a l’àrea específica destinada a aquest fi en el centre, per tal de resoldre el problema de salut que ha motivat l’atenció. Els preus s’especifiquen a l’apartat III.

  Control del tractament anticoagulant oral

  Es pot fer mitjançant punxada i obtenció de sang capil·lar, impregnació del paper reactiu i lectura del resultat, o per extracció de sang i anàlisi d’aquesta en laboratori. La prestació inclou la comprovació dels resultats i l’ajustament de les dosis d’anticoagulant oral, si escau, per un professional de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA