ORDRE PRE/135/2017, de 27 de juny, de reconeixement d'equivalència entre els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació expedits per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 5398, d'11.6.2009), defineix l'ACTIC com el certificat que acredita la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Els continguts de les competències de l'ACTIC detallats a l'annex 2 d'aquest Decret han estat objecte d'actualització mitjançant les ordres EMO/417/2012, de 27 de novembre (DOGC núm. 6277, de 19.12.2012) i PRE/18/2016, de 8 de febrer (DOGC núm. 7058, de 15.2.2016).

Mitjançant l'Ordre EMO/129/2015, de 28 d'abril, es va establir l'equivalència entre el certificat de l'assignatura “Competències TIC” de la Universitat Oberta de Catalunya i el certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), d'acord amb els continguts aprovats per l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre.

D'acord amb la disposició addicional tercera de l'Ordre EMO/129/2015, de 28 d'abril, s'escau adoptar el reconeixement de l'equivalència un cop la Universitat Oberta de Catalunya ha actualitzat el currículum de l'assignatura “Competències TIC” que imparteix a partir del curs acadèmic 2016-2017, d'acord amb els continguts aprovats per l'Ordre PRE/18/2016, de 8 de febrer. D'altra banda, la Universitat Oberta de Catalunya ha sol·licitat també el reconeixement de l'equivalència del certificat del projecte “Competències Digitals en l'FP” que s'imparteix des del mateix curs acadèmic 2016-2017 en els cicles formatius de grau superior de formació professional.

En compliment del que estableix l'article 11.2c) del Decret 89/2009, de 9 de juny, ambdues sol·licituds han estat informades favorablement per la Comissió Assessora de l'ACTIC en data 6 d'abril de 2017, prèvia proposta del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital de la Direcció General de Societat Digital.

Per tot això, d'acord amb les atribucions que em són conferides per la disposició addicional tercera del Decret 89/2009, de 9 de juny, i a proposta del director general de Societat Digital,

Ordeno:

Article únic

Es consideren equivalents al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) referit als continguts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA