ORDRE PRE/163/2019, d'1 d'agost, per la qual es creen els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 21/1999, de 9 de febrer, va crear el Consell Català de Formació Professional com a òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades en tota la formació professional, adscrit al Departament d'Educació.

Conscients de la importància que té la formació professional per al País es vol reconèixer, valorar i fomentar les bones pràctiques a les trajectòries individuals, les bones pràctiques als centres formatius, així com les bones pràctiques de les empreses i altres entitats. Amb aquesta finalitat es proposa la creació dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional.

Per tot això, a proposta del president del Consell Català de Formació Professional,

Ordeno:

Article 1

Crear els Premis #FPCAT a les bones pràctiques promogudes en el camp de la Formació Professional.

Article 2

Els Premis #FPCAT inclouen les categories següents:

  1. Bones pràctiques a les trajectòries individuals, de reconeixement de les actuacions dutes a terme per persones físiques en l'exercici de les seves professions.

  2. Bones pràctiques als centres formatius, de reconeixement d'experiències notables dutes a terme per centres que imparteixen formació professional inicial o ocupacional.

  3. Bones pràctiques a les empreses i altres entitats, de reconeixement de contribucions significatives a la construcció d'una formació professional de qualitat dutes a terme per entitats públiques i privades.

Article 3

Els premis tenen caràcter honorífic, consisteixen en un diploma i un guardó acreditatiu i no comporten dotació econòmica.

Article 4

Els Premis es concedeixen per Resolució conjunta de les persones titulars dels departaments competents en matèria de política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari i de polítiques d'ocupació.

Article 5

Aprovar les bases reguladores de la concessió dels Premis #FPCAT, que consten a l'Annex.

Disposició final

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 1 d'agost de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA