ORDRE PRE/69/2015, de 9 d'abril, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret legislatiu 3/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, estableix en els seus títols VII, XI, XVI i XIX les taxes que gestiona el Departament de la Presidència i el seu sector públic.

La disposició addicional tercera de l’esmentat Decret legislatiu, disposa que, dins el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al D iari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre de conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'aquestes i la quota corresponent.

La Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, modifica l’article 24 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

L’article 44 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, modifica el tipus de les taxes de quantia fixa vigents.

Per tot això, d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Donar publicitat a les taxes vigents per a l'exercici 2015 que gestiona el Departament de la Presidència i els organismes i les entitats que en depenen, i que s'especifiquen a l'annex d’aquesta Ordre.

Article 2

D'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 1.2-7 del capítol II del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan la presentació de la sol·licitud corresponent es pugui fer de manera presencial o per mitjans electrònics, s’aplica una bonificació del 10% de la quota de la taxa que correspongui en cada cas per la prestació del servei o la realització d'activitats, si se'n fa la sol·licitud per mitjans electrònics. No s'aplica aquesta bonificació en el cas que la regulació de la taxa corresponent estableixi una bonificació específica per aquest mateix concepte.

Disposició derogatòria

Queden derogades les anteriors ordres que donin publicitat a les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA