ORDRE SLT/147/2019, de 15 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2019 els preus unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ORDRE SLT/147/2019, de 15 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2019 els preus unitaris de
l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.
El Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei
Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), ha derogat el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de
regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm.
5764, de 26.11.2010), llevat dels articles 3 i 5, en tot el que fa referència a la regulació del sistema de
pagament de l'assistència psiquiàtrica i de salut mental.
L'article 5 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris
en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010), estableix que, mitjançant una
ordre de la persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell de Direcció
del Servei Català de la Salut, s'han de determinar els preus unitaris corresponents a l'atenció psiquiàtrica i de
salut mental. D'acord amb això, s'ha d'aprovar el preu unitari per a cada tipologia d'hospitalització i el preu
unitari de cada una de les categories de casos considerats com a procediments específics.
L'Ordre SLT/58/2019, de 29 de març, ha determinat els preus unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut
mental per a l'any 2019. No obstant això, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en la sessió del
14 de juny de 2019, ha proposat un increment d'aquests preus unitaris.
Per això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i d'acord amb l'article 10.j) de la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,
Ordeno:
Article únic
Els preus unitaris per al 2019 pel que fa a l'atenció psiquiàtrica i de salut mental són els establerts en l'annex
d'aquesta Ordre.
Disposició addicional única
L'any 2019, els preus dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació
dels serveis d'atenció psiquiàtrica i de salut mental que eren d'aplicació el 31 de desembre de 2018 s'han
d'actualitzar en el mateix percentatge de variació que hi ha entre els preus unitaris vigents el 31 de desembre
de 2018 i els preus unitaris aprovats en aquesta Ordre.
Disposició derogatòria única
Es deroga l'Ordre SLT/58/2019, de 29 de març, per la qual es determinen per a l'any 2019 els preus unitaris de
l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.
Disposicions finals
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7920 - 18.7.20191/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19197038-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA