ORDRE SLT/168/2016, de 25 de maig, de modificació de l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 20.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, la modificació o la supressió de fitxers de les administracions públiques només es pot fer mitjançant una disposició general publicada al Boletín Oficial del Estado o en el diari oficial corresponent.

Mitjançant l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen, es va actualitzar la relació dels fitxers en l'àmbit de l'Administració sanitària, tenint en compte les necessitats sorgides pel temps transcorregut des de la publicació de les disposicions reglamentàries que antecedien aquesta disposició i pels canvis organitzatius que s'havien produït, i amb la finalitat d'unificar en una sola norma la regulació dels fitxers que contenien dades de caràcter personal i garantir, d'aquesta manera, la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal. Posteriorment, aquesta Ordre ha estat actualitzada per l'Ordre SLT/23/2015, de 22 de gener, de modificació de l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les seves entitats vinculades o que en depenen, i d'actualització de l'annex, i per l'Ordre SLT/371/2015, de 23 de desembre, de modificació de l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen.

D'ençà de la publicació de les disposicions esmentades, han sorgit noves necessitats que fan que escaigui una nova actualització en la regulació dels fitxers de dades personals de les entitats vinculades o dependents del Departament de Salut, per incorporar-hi fitxers de nova creació i modificar-ne d'altres, com a instruments de la competència compartida de la Generalitat en l'àmbit de l'ordenació, la planificació, la determinació, la regulació i l'execució de les prestacions i els serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental de caràcter públic en tots els nivells i per a tots els ciutadans (article 162.3.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya) i en exercici de la competència exclusiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal (article 156.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya).

Pel que fa a la modificació dels fitxers, escau esmentar que per l'Acord del Govern GOV/111/2015, de 14 de juliol, pel qual s'autoritza la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona i se n'aproven els Estatuts, i a l'empara de la disposició addicional quarta de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va autoritzar el Servei Català de la Salut a constituir el Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB), que passa a exercir les funcions del dissolt Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, la qual cosa comporta la modificació de l'òrgan responsable en tots els seus fitxers preexistents.

Així doncs, es creen cinc nou fitxers del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (fitxers de Reclamacions, queixes i suggeriments; Salut laboral; Mostres biològiques per a investigació, Voluntaris i col·laboradors, i Licitacions) i es modifiquen els altres fitxers existents de l'Hospital, i també es creen tres nous fitxers del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample (fitxers de Reclamacions i suggeriments; Investigació i assaigs clínics, i Usuaris de la pàgina web www.ais-bcn.cat) i se'n modifiquen altres d'existents del Consorci. Finalment, se suprimeixen dos fitxers del Consorci Hospital Clínic de Barcelona, que passen a integrar-se dins del seu Fitxer de pacients.

La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, habilita els consellers de la Generalitat, dins l'àmbit de les competències respectives, per a la creació, la modificació i la supressió, mitjançant ordre, dels fitxers que siguin pertinents.

D'acord amb l'informe emès per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades;

De conformitat amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte la creació de vuit nous fitxers que contenen dades de caràcter personal de l'àmbit del Departament de Salut, la modificació de nou d'aquests fitxers i la supressió de dos d'aquests fitxers, mitjançant la modificació de l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les seves entitats vinculades o que en depenen, d'acord amb el que estableix l'annex de la present Ordre.

Article 2

Creació de fitxers

Es creen els fitxers de dades de caràcter personal el contingut dels quals es recull a l'annex de la present Ordre, amb la numeració i denominació següents:

En l'àmbit de les entitats públiques i consorcis:

Amb la numeració 4.25.7, el Fitxer de reclamacions, queixes i suggeriments de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Amb la numeració 4.25.8, el Fitxer de salut laboral de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Amb la numeració 4.25.9, el Fitxer de mostres biològiques per a investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Amb la numeració 4.25.10, el Fitxer de voluntaris i col·laboradors de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Amb la numeració 4.25.11, el Fitxer de licitacions de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Amb la numeració 4.26.4, el Fitxer de reclamacions i suggeriments del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample.

Amb la numeració 4.26.5, el Fitxer d'investigació i assaigs clínics del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample.

Amb la numeració 4.26.6, el Fitxer d'usuaris de la pàgina web www.ais-bcn.cat del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample.

Article 3

Modificació de fitxers

3.1 Es modifiquen els fitxers següents del dissolt Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, per tal de reflectir que el nou òrgan responsable és el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, així com per reflectir el seu canvi de denominació i la modificació dels apartats intitulats “Finalitats”, “Usos previstos”, “Persones i col·lectius afectats”, “Procediment de recollida de les dades”, “Procedència de les dades”, “Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal”, “Sistema de tractament”, “Cessions de dades previstes”, “Transferències internacionals”, “Òrgan davant del qual es poden exercir els drets d'accés rectificació, oposició i cancel·lació” i “Mesures de seguretat”, de la manera següent:

 1. El fitxer denominat “Pacients informatitzat” passa a denominar-se “Fitxer de pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona”, amb la numeració 4.25.1, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 2. El fitxer denominat “Personal” passa a denominar-se “Fitxer de recursos humans de l'Hospital Clínic de Barcelona”, amb la numeració 4.25.2, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 3. El fitxer denominat “Voluntaris assaigs clínics” passa a denominar-se “Fitxer d'investigacions de l'Hospital Clínic de Barcelona”, amb la numeració 4.25.3, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 4. El fitxer denominat “Donants de cèl·lules, teixits i mostres” passa a denominar-se “Fitxer de mostres biològiques per a assistència i transplantaments de l'Hospital Clínic de Barcelona”, amb la numeració 4.25.4, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 5. El fitxer denominat “Personal discent i docent” passa a denominar-se “Fitxer de docència de l'Hospital Clínic de Barcelona”, amb la numeració 4.25.5, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 6. El fitxer denominat “Administració” passa a denominar-se “Fitxer d'administració de l'Hospital Clínic de Barcelona”, amb la numeració 4.25.6, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

  3.2 Es modifiquen els fitxers següents del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample:

 7. El fitxer denominat “Pacientes” passa a denominar-se “Fitxer de pacients del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample”, amb la numeració 4.26.1, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 8. El fitxer denominat “Personal” passa a denominar-se “Fitxer de recursos humans del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample”, amb la numeració 4.26.2, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

 9. El fitxer denominat “Administración” passa a denominar-se “Fitxer d'administració del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample”, amb la numeració 4.26.3, i passa a tenir el contingut que recull l'annex d'aquesta Ordre.

Article 4

Supressió de fitxers

Se suprimeixen els fitxers de dades de caràcter personal anomenats “Història clínica” i “Banc de sang i hemoteràpia” de l'àmbit de l'Hospital Clínic de Barcelona. Les dades que contenen els fitxers que se suprimeixen passen a integrar-se dins del Fitxer de pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Article 5

Mesures que cal adoptar quant als fitxers

Les mesures que cal adoptar són les següents:

 1. Les persones titulars dels òrgans administratius responsables dels fitxers regulats a l'empara d'aquesta Ordre han d'adoptar les mesures tècniques, de gestió i organitzatives que calguin per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com totes les mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades reconeguts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al Reial decret 1720/2007, de 21 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA