ORDRE SLT/199/2020, d'11 de novembre, per la qual s'aprova el Programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període 2020-2021.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Servei Català de la Salut té com a finalitats, entre d'altres, la coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública i una millor utilització dels recursos disponibles.

En aquest sentit, mitjançant l'Ordre de 25 de novembre de 1999 (DOGC núm. 3038, de 20.12.1999), es va establir el Pla integral d'urgències de Catalunya, com a instrument d'informació, estudi i proposta per a la planificació, l'ordenació, la programació, l'avaluació i el control de les activitats relatives a l'atenció sanitària de les urgències i emergències mèdiques en l'àmbit del sistema sanitari públic i de cobertura pública de Catalunya, com també de coordinació dels serveis i dispositius sanitaris implicats en la provisió d'aquesta atenció.

Alguns col·lectius de ciutadans, per la seva edat o pel fet de patir una malaltia llarga o una malaltia en fase avançada incurable, generen en determinades èpoques de l'any una demanda sanitària especial, que requereix una resposta específica i coordinada amb els dispositius assistencials que presten serveis d'atenció sociosanitària per compte del Servei Català de la Salut, integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), creat pel Decret 196/2010, de 14 de desembre (DOGC núm. 5776, de 16.12.2010).

Aquesta situació ha motivat que el Departament de Salut, en el marc del Pla integral d'urgències de Catalunya, hagi aprovat cada any un determinat conjunt d'actuacions del Servei Català de la Salut, aplicables durant l'hivern, amb l'objectiu d'ampliar els horaris dels dies laborables dels programes d'atenció domiciliària i equips de suport (PADES), d'obrir-los durant els caps de setmana i els festius, i d'establir un pla d'altes sociosanitàries i un pla de valoració i tractament de persones grans en situació de complexitat.

D'altra banda, l'Ordre del Departament de la Presidència de 15 de maig de 1991 (DOGC núm. 1452, de 7.6.1991) enumera i defineix les activitats incloses en l'àmbit de l'assistència sociosanitària que poden ser objecte de contractes o convenis amb les entitats titulars dels centres, serveis i establiments sociosanitaris, per la qual cosa és necessària una norma que permeti la contractació de l'activitat de suport esmentada.

Per tot això, en ús de les facultats que em confereix l'article 10 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Orde...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA