ORDRE SLT/40/2019, de 4 de març, per la qual s'estableixen les tarifes màximes per a l'any 2019 dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen per a l'any 2019 les tarifes màximes corresponents als serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement que contracti el Servei Català de la Salut, en la forma i la quantia que es determinen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició addicional única

L'any 2019, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis d'atenció integral a l'acondroplàsia, altres displàsies i trastorns del creixement que eren d'aplicació a 31 de desembre de 2018 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre les tarifes vigents a 31 de desembre de 2018 i les tarifes aprovades en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació de les tarifes màximes establertes en aquesta Ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2019.

Tercera

L'actualització de les tarifes a què fa referència la disposició addicional única és d'aplicació a partir de la data en què, d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Barcelona, 4 de març de 2019

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Annex

Consulta externa: 145,37 € per consulta

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA