ORDRE SLT/43/2019, de 4 de març, per la qual s'estableix per a l'any 2019 la tarifa màxima dels serveis de litotrípsia extracorpòria que contracti el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius per a la prestació dels serveis de litotrípsia extracorpòria actualment vigents estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

La tarifa màxima dels serveis de litotrípsia extracorpòria que contracti el Servei Català de la Salut per a l'any 2019 és de 1.186,56 euros per tractament.

Disposició addicional única

L'any 2019, la tarifa dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis de litotrípsia que era d'aplicació a 31 de desembre de 2018 s'ha d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre la tarifa màxima vigent a 31 de desembre de 2018 i la tarifa màxima aprovada en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació de la tarifa...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA