ORDRE SLT/89/2020, de 17 de juny, per la qual s'aproven les tarifes màximes dels serveis de transport sanitari no urgent que convingui o contracti el Servei Català de la Salut per a l'any 2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius adjudicats per a la gestió dels serveis de transport sanitari no urgent determinen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden renovar segons l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Les tarifes màximes per a l'any 2020 dels serveis de transport sanitari no urgent individual són:

Grup 1: 42,06 euros/servei.

Grup 2: 46,30 euros/servei.

Grup 3: 49,09 euros/servei

Grup 4: 50,53 euros/servei.

Grup 5: 66,65 euros/servei.

Grup 6: 91,16 euros/servei.

Grup 7: 133,20 euros/servei.

Estructura de zona aïllada: 1.577.526,48 euros/any.

Disposició addicional única

L'any 2020, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis de transport sanitari no urgent que s'aplicaven el 31 de desembre de 2019, s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació que hi ha entre les tarifes vigents el 31 de desembre de 2019 i les tarifes aprovades en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA