ORDRE TES/256/2017, de 30 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 24 de novembre de 2017, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós (Ordre de 30 de novembre, publicada en el BOE núm. 295, de 5 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 24 de novembre de 2017, a proposta del ministre de Foment, ha aprovat l'Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'Acord esmentat, escau la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del contingut d'aquest, que figura com a annex d'aquesta resolució.

Madrid, 30 de novembre de 2017

Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz

Ministre de Foment

Annex

Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós.

Mitjançant l'Acord GOV/79/2010, de 4 de maig, es va autoritzar l'Institut Català del Sòl perquè constituís, amb l'Ajuntament de Badalona, el Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i se'n van aprovar els Estatuts.

En data 29 de desembre de 2014, el Consell General del Consorci va aprovar una proposta de modificació dels seus Estatuts per tal d'adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovació que finalment no va reeixir, ateses les successives modificacions legislatives que van afectar el règim jurídic del Consorci.

D'altra banda, el Consell General del Consorci, en sessió d'11 de gener de 2017, va aprovar, per unanimitat, la modificació dels Estatuts per tal d'adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i que a hores d'ara es contenen a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, s'ha aprofitat la necessitat de modificar els Estatuts per incorporar les darreres modificacions del Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès, pel que fa a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, així com diversos canvis a nivell d'actualització legal i organitzativa que permetin un funcionament més àgil i acord amb la realitat de l'entitat.

D'acord amb el que preveuen l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, l'article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i el capítol III del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'octubre, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

De conformitat amb l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

Per tot això, a proposta del ministre de Foment, el Govern

Acorda:

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, i el seu text refós, que s'annexa a aquest Acord.

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Annex

Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona.

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Constitució, adscripció i naturalesa jurídica

1.1 El Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, es constitueix com a entitat pública consorciada entre:

 1. L'Institut Català del Sòl.

 2. L'Ajuntament de Badalona.

Aquestes actuacions estan definides com a àrees residencials estratègiques (ARE), d'acord amb el Pla director urbanístic de delimitació i ordenació de les mateixes, en aplicació de les previsions contingudes a l'article 157 i concordants del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

1.2 El Consorci és una entitat de dret públic, de caràcter associatiu, amb personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats, i té naturalesa autonòmica i voluntària.

1.3 El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Institut Català del Sòl. El seu règim orgànic, funcional i financer serà regulat per aquests Estatuts.

1.4 El Consorci es constitueix com una entitat urbanística especial i opera com a administració actuant, de conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article 157 del Text refós de la Llei d'urbanisme, en virtut del qual s'estableix que la condició d'administració actuant de les ARE recaurà en un Consorci format per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament corresponent, i en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del mateix text normatiu.

Article 2

Objecte

2.1 El Consorci té com a objecte dur a terme el desenvolupament i execució urbanístics de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, segons queda definida aquesta figura a l'apartat 1 de l'article 157 del Text refós de la Llei d'urbanisme, consistent en una actuació urbanística de promoció de sòl per a usos predominantment residencials, i promoure la construcció dels equipaments previstos en el marc del Pla director urbanístic que les ordena.

2.2 Per les seves condicions d'ARE, aquestes actuacions, en l'assoliment dels seus objectius, han de complir amb els paràmetres i condicions previstos a la legislació urbanística i amb les determinacions del Pla director urbanístic corresponent, en el qual es concreten alguns d'aquells paràmetres i es justifica la viabilitat econòmica tant del sector com de les obligacions de l'administració actuant.

Article 3

Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del Consorci és el dels sectors l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona, resultant de l'aprovació definitiva del Pla director urbanístic que ordena aquestes àrees residencials estratègiques. Excepcionalment i únicament amb l'objectiu de facilitar o agilitzar el compliment del seu objecte, podrà actuar fora d'aquest àmbit, sempre que així s'acordi.

Article 4

Funcions

4.1 Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les funcions següents:

 1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.

 2. Ser l'Administració urbanística actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.

 3. Impulsar, i si escau, executar, directament o a través del procediment que s'estableixi, les determinacions establertes pel Pla director urbanístic, tant pel que fa a l'ordenació com a les obres d'urbanització necessàries per al desenvolupament dels sectors.

 4. Redactar, tramitar, aprovar i executar els projectes d'urbanització complementaris, sempre que s'escaigui.

 5. Encarregar-se, sempre que s'escaigui i així s'acordi, de la construcció dels equipaments previstos en el Pla director urbanístic corresponent, que s'haurà de dur a terme simultàniament amb la urbanització de les àrees.

 6. Fixar per a l'execució urbanística d'aquestes ARE el sistema d'actuació i la modalitat d'aquest que, per raó de les circumstàncies concurrents, permeti emprendre amb celeritat l'actuació urbanitzadora, en cas que es tracti d'una determinació no inclosa al Pla director corresponent, així com, si s'escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del Text refós de la Llei d'urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i executar els instruments de gestió que correspongui.

 7. Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes d'infraestructures o de serveis.

 8. Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió dels sectors, si s'escau.

 9. Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d'administració actuant dels sectors i aquelles que siguin necessàries per al compliment de l'objecte del Consorci.

4.2 Si es decideix desenvolupar alguna de les actuacions mitjançant la concessió de la seva execució urbanística integrada, d'acord amb el que disposa l'article 141 del Text refós de la Llei d'urbanisme, la persona concessionària podrà assumir les funcions relacionades als apartats c) i h) anteriors, així com l'execució de la construcció dels equipaments esmentats a l'apartat e) que siguin acordats, i la redacció i execució dels instruments que es relacionen als apartats d) i f).

4.3 En el cas que el desenvolupament d'alguna de les actuacions es dugui a terme mitjançant el règim de concessió abans esmentat o pel sistema d'actuació de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica o per concertació, per al compliment de les funcions que el present article atribueix al Consorci s'hauran d'utilitzar preferentment els mitjans personals i materials dels ens consorciats i, a aquest efecte, s'haurà d'adaptar l'estructura del Consorci per tal de complir amb aquest requeriment.

Article 5

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA