ORDRE TES/8/2017, de 16 de gener, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, aprovades per l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 14 de maig de 2015, es va publicar l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015).

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014) estableix que les bases de convocatòria de subvencions han d'incloure els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar l'activitat.

El Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015), va derogar el Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 5864, de 21.4.2011).

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015), determina que les empreses i les entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.12.205) estableix els col·lectius que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració Pública per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Atès que cal adaptar les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental d'acord amb les normes esmentades i incloure noves actuacions subvencionables;

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

S'aprova la modificació de les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015).

Les bases que es modifiquen consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 16 de gener de 2017

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

—1 Es modifica la base 2, que queda redactada de la manera següent:

“2 Actuacions subvencionables

“2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

“a) La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant, Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.

“b) La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat, en establiments situats dins del territori de Catalunya.

“c) La renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS.

“Les actuacions subvencionables han d'haver estat verificades o certificades des del dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l'anterior convocatòria fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.”

2.2 No són subvencionables les actuacions següents:

“a) L'actualització de dades de la declaració ambiental, d'acord amb l'article 6.2 del Reglament EMAS.

“b) L'ampliació de l'abast d'un certificat amb la incorporació de nous centres o noves empreses que no formen part de la primera certificació.

“c) La renovació del certificat ISO 14001.”

—2 Es modifiquen les lletres a), h) i p) de la base 4.1, que queden redactades de la manera següent:

“a) Haver dut a terme les actuacions subvencionables dins del termini que fixa la base 2.1.

“h) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb discapacitat en un percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA