ORDRE TES/98/2016, de 25 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d'estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis, aprovades per l'Ordre TES/164/2015, de 21 de maig.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d'estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis van ser aprovades mitjançant l'Ordre TES/164/2015, de 21 de maig (DOGC núm. 6887, de 8.6.2015).

La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17.9.2014), que modifica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), ja està plenament en vigor.

El Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015), va derogar el Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 5864, de 21.4.2011).

L'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015), va establir que les bases reguladores de les subvencions que fossin vigents en la data de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, s'hi havien d'adaptar.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015), determina que les empreses i entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

Atès que cal adaptar les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d'estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis d'acord amb les normes esmentades;

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno

Article únic

S'aprova la modificació de les bases reguladores de les subvencions a associacions empresarials de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA