ORDRE TSF/10/2017, de 25 de gener, per la qual es garanteixen els serveis essencials de neteja que presta l'empresa Kluh Linaer España, SL, a les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i als parcs de bombers de la província de Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat CCOO a l'empresa Kluh Linaer España, SL (amb registre d'entrada de 5 de gener de 2017 als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona), la qual, prevista inicialment a partir de les 08.00 hores del dia 25 de gener de 2017, amb caràcter indefinit, s'ha ajornat el seu inici a la mateixa hora del dia 6 de febrer de 2017 (escrit amb registre d'entrada de 24 de gener de 2017 als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona), i que afecta tota la plantilla que efectua el servei de neteja a les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i als parcs de bombers de la província de Tarragona;

Vist que l'empresa efectua el servei de neteja d'edificis singulars com són les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i els parcs de bombers, on es presten serveis d'emergència i de seguretat destinats a la ciutadania de manera ininterrompuda, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, d'acord amb l'informe emès pel Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, i es fa imprescindible fer la neteja d'aquestes dependències per garantir les màximes condicions higienicosanitàries i, d'aquesta manera, evitar qualsevol risc de contaminació per a les persones, valorant que el dret a protegir és el de la salut, dret fonamental que estableix l'article 43 de la Constitució;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries a fi de mantenir el servei essencial i garantir els drets constitucionals, tal com assenyalen els articles 28 i 37 de la Constitució, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que en el cas de les comissaries el servei de neteja s'efectua, amb una freqüència diària, a les zones de menjador, les zones de lavabos i vestidors, a més de les oficines d'atenció al ciutadà i la zona de custòdia de detinguts, mentre que en altres zones s'efectua amb una freqüència inferior, i que el risc de contaminació és més alt en uns espais que en d'altres en funció del grau de contacte físic i de la intensitat de l'ús que se'n fa, s'estima adient fixar uns serveis mínims consistents en el 50% del servei de neteja dels lavabos i vàters, dutxes i vestidors i zona de menjador. Pel que fa a les àrees de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA