ORDRE TSF/100/2020, de 25 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019);

Vist que, amb posterioritat a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l'Ordre esmentada, l'Ajuntament de Barberà del Vallès ha efectuat una modificació sobre la proposta formulada inicialment;

Fent ús de les atribucions que em són concedides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'Ordre TSF/229/2019, de 17 de desembre, pel que fa a les dates de les festes de caràcter local per a l'any 2020 del municipi que es detalla a continuació:

A la comarca del Vallès Occidental, on diu:

“Barberà del Vallès, 1 de juny i 6 de juliol”,

ha de dir:

“Barberà del Vallès, 1 de juny i 2 de novembre”.

Barcelona, 25 de juny...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA