ORDRE TSF/103/2019, de 20 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal dels centres privats d'assistència i educació infantil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat CCOO en els centres privats d'assistència i educació infantil (amb registre d'entrada d'11 de maig de 2019), que està prevista per al dia 21 de maig de 2019, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, i que afecta tot el personal que presta serveis en els centres docents i no docents d'assistència i educació infantil (etapa preescolar de 0 a 3 anys);

Vist que en situació de vaga s'ha de valorar si afecta serveis que puguin ser considerats essencials, és a dir, si afecta drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, ja que en aquests supòsits l'article 28.2 de la Constitució espanyola assenyala que s'ha d'assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat; i també ho especifica així el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions laborals, que atorga les competències a l'autoritat governativa per assegurar el funcionament d'aquests serveis;

Vist que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com disposen els articles 28 i 37 de la Constitució espanyola;

Vist que el servei que presten els centres docents i no docents d'assistència i educació infantil, com a centres que tenen cura d'infants en edat preescolar, és un servei essencial per a la població, ja que, si bé no afecta el dret a l'educació dels infants, sí que afecta el dret al treball dels pares i mares que deixen els seus fills sota la tutela del centre, la qual cosa possibilita que la població adulta de la qual depenen els infants exerceixi el seu dret al treball en aquells casos en què és difícil trobar altres vies de solució per fer-lo efectiu, i poder així conciliar la vida familiar amb la laboral, i que en tot cas els centres han d'informar els usuaris de la situació excepcional;

Vist que, davant la possibilitat que quedi interromput el servei educatiu i de tutela dels infants en aquests centres, tenint en compte que es podria produir una situació de manca de vigilància o d'atenció als infants, és necessari, per a la deguda seguretat i per evitar incidències greus, que es prestin uns serveis mínims consistents en la presència d'una persona de l'equip directiu dels centres i, a més, un terç de de la plantilla de cada centres i una persona més de reforç durant l'horari de menjador;

Vist que s'ha sol·licitat a les parts...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA