ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020 estableix, entre d'altres mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que fomentin el desenvolupament local i l'activitat econòmica dels territoris i dels sectors per tal de millorar les possibilitats d'inserció de les persones desocupades. Aquest mateix document assumeix com a col·lectius prioritaris d'intervenció els següents: persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys, joves, persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social, i immigrants, respecte a la legislació d'estrangeria, o altres que es puguin determinar.

El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació, estableix a l'apartat 4.e) Eix 5 del seu article 10, que els serveis públics d'ocupació tenen entre d'altres objectius, el foment de les activitats “encaminades a la generació d'ocupació, activitat empresarial i dinamització i impuls del desenvolupament econòmic local”.

L'article 3 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, estableix els principis rectors als quals s'han d'ajustar totes les entitats que integren el sistema d'ocupació de Catalunya, alguns dels quals ja es recollien en l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació. Així, en el seu apartat a) diu que “...les persones han de poder accedir a l'ocupació i als serveis que ofereix el sistema d'ocupació de Catalunya en condicions d'igualtat i no-discriminació, sens perjudici de prioritzar les persones i els col·lectius amb més dificultats per a accedir a l'ocupació, per a contribuir a la cohesió social i promoure un mercat del treball que fomenti la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació.”

Cal entendre el desenvolupament local com el conjunt d'iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l'economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l'aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors, estimulin, fomentin i diversifiquin l'activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

En aquest sentit, el Govern intervé d'una manera prioritària en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l'Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri social i territorial del territori català.

El Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, posa a disposició de les entitats beneficiàries d'aquest programa un conjunt d'accions en l'àmbit de l'ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que li són conferides d'acord amb l'article 27.e. bis de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Les bases reguladores es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició derogada per aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de juliol de 2018

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d'un pla d'execució anual, que els permetin d'intervenir sobre les persones en situació d'atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d'actuació d'acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

Base 2

Actuacions subvencionables

Les actuacions que es subvencionaran per donar compliment a l'objecte del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris són:

ÀMBIT/SERVEI MESURES ACTUACIONS
Desenvolupament econòmic local Impuls a projectes integrats de reequilibri territorial i social Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris

Base 3

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions corresponents al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d'intervenció integral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l'empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, així com els seus organismes autònoms i entitats dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Base 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que es determinen tot seguit:

  1. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d'informar sobre la concurrència d'ajuts per la mateixa activitat.

  2. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, en cas de realitzar l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

  3. Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA