ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'eix 2 del Pla de Govern XI legislatura, anomenat “Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones” estableix en el seu primer objectiu que és el del Treball, promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina.

El Pla General d'Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l'Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d'aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d'ocupació és l'orientació professional. L'orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l'èxit d'una inserció professional i social satisfactòria de la persona.

D' acord amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2017-2018, un dels criteris que han d'orientar les línies d'actuació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) durant aquest període és l'acompanyament en el procés d'orientació per a l'ocupació de les persones beneficiàries de les polítiques d'ocupació. La tutorització es considera un element fonamental per l'èxit de les intervencions, per a realitzar una bona diagnosi de les necessitats de la persona, per assegurar la traçabilitat de les actuacions i les derivacions adequades d'un servei o programa a un altre i per acompanyar-la fins a la seva inserció laboral.

El PDPO també recull altres criteris que han d'estar presents en les línies d'actuació del SOC com són: l'adequació de les actuacions a les necessitats dels diferents col·lectius de persones i als territoris per assegurar-ne la utilitat i millorar-ne els resultats, i la “flexibilitat”, per assegurar l'adaptació de les actuacions als diferents grups de persones i a les diverses realitats territorials.

Uns dels objectius principals del PDPO durant el aquest període 2017-2018, és avançar cap a un model d'orientació que pugui implementar-se en el conjunt del Sistema d'ocupació de Catalunya.

Tal i com estableix a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'orientació professional integra els serveis i programes personalitzats d'informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten conèixer-ne les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, i gestionar-ne l'itinerari de qualificació, la recerca d'ocupació o la posada en marxa d'iniciatives empresarials. Cal, doncs, oferir serveis especialitzats per assolir aquestes fites.

D'acord amb els principals objectius i criteris d'actuació previstos al PDPO, amb aquesta nova normativa el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya contribueix a que els agents públics d'ocupació que formen part del sistema d'ocupació, desenvolupin una política d'orientació molt més adaptada a les persones i als territoris. Les transformacions que s'han produït en el mercat de treball comporten necessàriament un canvi en la relació de la persona usuària amb els serveis públics d'ocupació i, per aquest motiu, cal definir en termes qualitatius les exigències d'una orientació professional més adaptada a aquest nou marc de les relacions laborals i mercat de treball.

L'orientació esdevé un element central de les polítiques d'ocupació en un mercat de treball i context socioeconòmic en constant transformació i incertesa. La seva vinculació amb l'aprenentatge permanent i els requeriments de constant adaptabilitat als llocs de treball, fa necessària potenciar l'accessibilitat i la integració de les estructures dels serveis d'orientació. En aquest sentit es requereixen estructures estables a nivell local que permetin generar les bases d'un sistema d'orientació que, respectant les especificitats de cada institució i territori, donin coherència i unitat al servei que s'ofereix.

Per tal de poder adaptar-se a aquest nou context, la regulació del Programa preveu:

-Flexibilitat en la intervenció: s'ofereixen un conjunt d'eines per poder desenvolupar l'actuació d'orientació sense cap tipus d'obligatorietat en relació al tipus de recurs, el moment en que cal oferir-lo i la intensitat en la seva aplicació. Aquesta flexibilitat ha de permetre adaptar l'orientació de forma molt específica a les necessitats de cada persona participant.

-Importància del personal tècnic orientador: aquesta és una figura clau per assolir els objectius previstos en el procés d'orientació. Atès que es valora com essencial focalitzar la seva funció exclusivament en aspectes tècnics relatius al contingut de la pròpia orientació, es dóna la possibilitat de contractació de personal de suport que realitzi tasques administratives per alliberar-lo d'aspectes vinculats només a la gestió. Així mateix i amb la finalitat de reforçar les seves competències tècniques, la normativa preveu accions de formació específica adreçades a la millora professional dels tècnics orientadors d'acord amb les necessitats dels participants de cada territori.

- Suport a la qualitat del servei: aquesta normativa preveu la continuïtat dels projectes aprovats i la seva consolidació mitjançant una pròrroga, sempre i quan s'acreditin els resultats previstos. En aquest sentit, també es contemplen mecanismes per assegurar l'estabilitat de les persones contractades com a tècnics d'orientació, atès que és considera fonamental l'experiència adquirida pel personal tècnic; aquest és un capital que l'entitat beneficiària ha de preservar i consolidar per assolir un servei de qualitat i uns estàndards d'excel·lència en la seva actuació. Així mateix, amb l'objectiu de respondre a les necessitats especials de determinades persones participants també es preveu la contractació de recursos i serveis específics de suport a l'orientació.

- Promoció de dinàmiques col·laboratives de l'entitat beneficiària amb el territori i el mercat de treball: les actuacions de coneixement de l'entorn productiu i d'apropament a les empreses, reforcen el vincle de les entitats beneficiàries amb el teixit empresarial del territori i són un element clau que complementa l'orientació entesa des d'una perspectiva integral. En aquest sentit, amb aquestes actuacions es pretén: consolidar l'arrelament de les entitats beneficiàries al territori, reforçar la tasca del personal tècnic orientador proporcionant-li informació i coneixements actualitzats respecte el mercat de treball local i, alhora, establir instruments per poder apropar la persona participant a la realitat de les empreses.

- Donar resposta a totes les persones treballadores (desocupades i ocupades): segons les dades del nostre mercat de treball, es detecten diferents tipus de persones susceptibles de ser usuàries dels serveis ocupacionals. L'Ordre preveu poder treballar amb totes elles l'orientació professional, i anar perfilant en cada moment, mitjançant les corresponents resolucions de convocatòria, a qui caldrà donar una especial prioritat.

Així doncs, es pot donar resposta, en primer lloc, a les persones en situació de desocupació, prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat; en segon lloc, a aquelles persones inactives que, no tenen feina malgrat necessitar-la, l'han deixat de buscar perquè tenen poca confiança en trobar-la; i finalment, a aquelles persones treballadores que d'acord amb les condicions precàries del mercat de treball, no han resolt les seves necessitats mínimes o les seves perspectives laborals. Aquest Programa també podrà ser un recurs ocupacional per a les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

En aquest sentit, d'acord amb un context socioeconòmic en constant transformació i incertesa, es considera que l'orientació és un procés que ha de ser constant al llarg de la vida ja que permet a les persones desenvolupar-se com a individus i ciutadans en totes les seves dimensions i fomenta la seva inclusió i l'equitat social.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27.e.bis) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA