ORDRE TSF/151/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'estratègia Europa 2020 fixa cinc objectius que s'han d'assolir tant en el conjunt de la Unió Europea com a cadascun dels estats membres, que fan referència a l'ocupació, la recerca i el desenvolupament, el canvi climàtic i l'energia, l'educació, i la lluita contra la pobresa i l'exclusió social; en aquest marc l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) integra les actuacions dels plans sectorials dels departaments de la Generalitat amb què es transposa l'estratègia Europa 2020 a Catalunya.

El primer eix estratègic en que s'estructura l'ECAT 2020 és la millora de l'ocupabilitat, en especial a través de l'orientació professional i la formació. L'accés personalitzat a serveis d'orientació professional és un factor clau per a la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació de desocupació i, amb l'objectiu de gestionar amb eficàcia i eficiència aquests serveis, es configuren com elements imprescindibles la definició de l'objectiu professional i la identificació del grau d'ocupabilitat d'aquestes persones, que condicionaran les actuacions que configuraran el seu itinerari d'inserció laboral.

La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, estableix que els serveis ocupacionals han de cobrir, entre altres àmbits, el de l'orientació professional i, en aquest àmbit, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya gestiona els serveis d'informació i d'orientació professional que es desenvolupen a la seva xarxa d'oficines de Treball, en un primer nivell d'informació i assessorament a les persones demandants d'ocupació, i els que es desenvolupen en un segon nivell complementari i especialitzat en col·laboració amb entitats privades.

En el segon nivell de gestió dels serveis d'informació i orientació, el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció ofereix a les persones demandants d'ocupació recursos per a la recerca de feina mitjançant accions d'orientació i d'informació professional i tutories de suport, articulades en itineraris personalitzats. En el desenvolupament de les actuacions grupals i individuals que configuren el procés d'orientació s'acompanya la persona demandant d'ocupació en la definició o millora del seu projecte professional, es treballen les necessitats detectades i les competències necessàries per millorar la seva ocupabilitat i es promouen actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral, seguint les línies directrius de l'ECAT 2020.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27.e.bis) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre TSF/301/2016, de 4 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de setembre de 2018

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular les accions d'informació i orientació per a l'ocupació i d'acompanyament a la inserció que identifiquin i desenvolupin les competències necessàries en el context laboral per millorar la posició en el mercat de treball de les persones demandants d'ocupació, i que facilitin la detecció i dinamització d'iniciatives d'autoocupació.

Base 2

Actuacions subvencionables

2.1 Les actuacions que se subvencionaran per donar compliment a l'objecte del programa són d'orientació individual i grupal així com de tutorització de suport durant la seva execució articulades en itineraris personalitzats d'acord amb les necessitats específiques d'orientació de les persones participants.

2.2 Les actuacions subvencionables es financen amb càrrec als fons rebuts del Ministeri que tingui les competències d'Ocupació.

Base 3

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Base 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiaria

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que es determinen tot seguit:

  1. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d'informar sobre la concurrència d'ajuts per la mateixa activitat.

  2. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, en cas de realitzar l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

  3. En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

  4. Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

  5. Complir amb l'obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores, i també d'acord amb el que indica l'article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, referit a les mesures específiques per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.

  6. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  7. En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol i haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil.

  8. En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA