ORDRE TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 30 de novembre de 2018 es va publicar, l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa referent d'ocupació juvenil (DOGC núm. 7759A, de 30.11.2018).

El Programa referent d'ocupació juvenil ha permès establir unes unitats especialitzades en el territori integrades per tècnics i tècniques referents, que duen a terme principalment dues funcions. Per una banda, tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves i per una altra banda, tota actuació desenvolupada amb els professionals dels centres educatius i/o d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials i salut i que indirectament impacten sobre la situació dels i les joves d'un territori.

En aquest sentit, s'ha vist que els i les referents d'ocupació juvenil han començat a donar atenció a les persones més joves i vulnerables, que alhora presenten problemàtiques personals i/o socials que queden fora del sistema educatiu, i que tenen baixes probabilitats de tenir accés a recursos laborals degut sobretot a la falta de formació. Per aquest motiu, la figura del referent d'ocupació juvenil esdevé una peça clau per crear vincle amb les persones joves, i per oferir una atenció de qualitat que doni resposta a les necessitats d'aquest col·lectiu.

A més, els i les referents d'ocupació juvenil han desenvolupat actuacions de coordinació amb els diferents agents del territori, com Educació, Salut, Oficines de treball, Oficines de Joventut i Serveis socials; enfocades al treball en xarxa per millorar la situació tant de persones joves concretes com de millores estructurals al territori amb la creació d'un mapa de recursos.

Per això, i per facilitar la continuïtat del servei ofert durant la convocatòria del Programa referent d'ocupació juvenil 2018, s'ha de poder prorrogar les persones contractades com a referents fins a un màxim de 36 mesos, comptabilitzant el contracte inicial més les pròrrogues. En aquest sentit es modifica el primer paràgraf de la base 5 de l'Ordre.

Per altra banda, en relació amb les despeses no subvencionables, la redacció actual dóna peu a confusió. Concretament, el complement salarial en funció del resultat de l'empresa, segons l'Ordre de bases només és subvencionable si es troba fixat en el conveni col·lectiu o el contracte de la persona treballadora, d'acord amb el que preveu la base 9.3 de l'esmentada Ordre. Aquest complement, d'acord amb la normativa comunitària que regula el Fons Social Europeu, si bé és subvencionable, no pot ser considerat, en cap supòsit, com a despesa directa de personal...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA