ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d'octubre fins al 13 d'octubre de 2017.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) (amb registre d'entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s'iniciarà el dia 3 d'octubre de 2017 fins al dia 9 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en els centres de treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 2 d'octubre de 2017 i acabarà quan finalitzi el darrer torn de la darrera jornada de vaga, el dia 10 d'octubre, també, durant la jornada del dia 2 d'octubre, cessaran en el seu treball els treballadors i funcionaris que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant la primera jornada de vaga, el dia 3 d'octubre de 2017, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Coordinadora Obrera Sindical (COS) (amb registre d'entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s'iniciarà el dia 3 d'octubre de 2017 fins al dia 9 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en els centres de treball que estiguin organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 2 d'octubre de 2017 i acabarà quan finalitzi el darrer torn de la darrera jornada de vaga, el dia 10 d'octubre, també, durant la jornada del dia 2 d'octubre, cessaran en el seu treball els treballadors i funcionaris que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant la primera jornada de vaga, el dia 3 d'octubre de 2017, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC (amb registre d'entrada de data 22 de setembre de 2017, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), que s'iniciarà el dia 3 d'octubre de 2017 fins al dia 9 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, però, en les empreses amb treball a torns continuats, la vaga començarà amb l'inici del torn de nit del dia 2 d'octubre i acabarà amb la finalització del torn de tarda del dia 9 d'octubre; si el torn de tarda s'inicia el dia 9 d'octubre i finalitza el dia 10 d'octubre, la vaga es realitzarà durant tota la jornada de treball, si al menys el 50% de la jornada de treball correspon amb el dia 9 d`octubre, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) (amb registre d'entrada de data 21 de setembre de 2017, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge), que s'iniciarà el dia 2 d'octubre de 2017 fins al dia 13 d'octubre de 2017, de 0.00 a 24:00, i que afecta tots els treballadors i treballadores, tant funcionaris com laborals, de la Comunitat Autònoma de Catalunya;

Vist que atès que es tracta de varies convocatòries de vaga general, coincidents parcialment en els dies convocats, que afecten totes les activitats que es desenvolupen en el territori de Catalunya i destinades tant personal laboral com funcionari i estatutari, cal un tractament conjunt dels serveis considerats essencials per a la població, que garanteixen drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, i fixar-ne un contingut mínim, indispensable per garantir drets vitals i necessitats bàsiques, efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga;

Vist que, d'acord amb el que estableix el Decret 120/1995, de 24 de març, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies té la facultat per determinar els serveis mínims dins de l'àmbit territorial de Catalunya, en el cas de vagues de personal laboral d'empreses, entitats o institucions encarregades de la prestació de serveis essencials sobre els quals recaigui la titularitat de la competència, així com en cas de vagues de personal funcionari, laboral i estatutari que presti els seus serveis en departaments, organismes o entitats de la Generalitat de Catalunya;

Vist que cal distingir entre la fixació de serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d'aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment, que correspon fixar-los a les empreses una vegada escoltada la representació de les persones treballadores; aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la seguretat de les persones i coses durant la vaga, així com el manteniment i preservació dels locals, maquinària, instal·lacions i matèries primeres, amb l'única finalitat que es pugui reprendre el treball sense dificultat, tan bon punt finalitzi la vaga, tal com estableix l'article 6.7 del Reial decret legislatiu 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i jurisprudència constitucional, entre la qual cal citar la sentència 11/1981, de 8 d'abril;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació;

Vist que els serveis que presten les empreses que cobreixen els números telefònics d'urgències i emergències resulten necessaris i imprescindibles per atendre necessitats vitals i, per això, l'atenció de les urgències d'ordre públic, bombers, policia, violència de gènere, protecció civil, salvament marítim, urgències de serveis sanitaris i altres d'anàlegs s'han de considerar serveis essencials per a la comunitat, i la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats; en aquest sentit, cal ponderar el dret de vaga en relació amb el drets essencials afectats com són la vida i la integritat física reconeguts a l'article 15 de la CE;

Vist que el subministrament d'energia elèctrica, gas, abastament d'aigua potable, evacuació d'aigües residuals i enllumenat públic són elements imprescindibles per al desenvolupament de les necessitats ciutadanes que afecten la salut, la salubritat i la seguretat públiques i són mitjans necessaris per al desenvolupament d'altres drets, així com per donar servei als centres sanitaris i, en general, a totes aquelles empreses i institucions que presten serveis essencials per a la ciutadania;

Vist que els serveis de vigilància i d'extinció d'incendis són indispensables per mantenir la seguretat de la ciutadania, dret reconegut a l'article 17 de la Constitució, s'haurà de prestar aquest servei ininterrompudament durant la durada de la vaga, i també la prestació a d'altres activitats que requereixin custòdia;

Vist que el servei de transports de mercaderies i viatgers que duen a terme les empreses del sector s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits, com són el dret a la circulació que estableix l'article 19 de la Constitució;

Vist que en el cas del transport de mercaderies cal garantir el transport d'aquelles que abasteixen els establiments sanitaris i farmàcies i aquelles que, per la seva naturalesa perible, no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores;

Atès que el moviment més elevat de viatgers i desplaçaments es produeix en les anomenades hores punta, coincidint amb les hores d'entrada i sortida de la feina, dels centres d'ensenyament i centres socials i sanitaris i afecta d'una manera especialment greu les persones sense vehicle particular, les persones grans, les persones amb disminució, i les persones que resideixen a zones més aïllades, que són les que substancialment depenen del mitjà col·lectiu de transport, és pel qual cal garantir el desplaçament durant les anomenades hores punta; pel que fa al transport interurbà i Rodalies i Regionals Renfe s'estima adient un tractament durant tot el dia per garantir una mobilitat territorial específica; i, en tot cas, es dóna la possibilitat als diferents operadors perquè el servei es distribueixi de forma irregular per adaptar-lo a l'afluència d'usuaris; pel que fa al transport de persones amb discapacitat i al transport escolar, es manté el servei habitual;

Vist que per garantir la seguretat del trànsit tant en les poblacions com en les carreteres i els túnels és necessari el control permanent de les instal·lacions i els semàfors, i tenir la capacitat d'actuació immediata en cas de situacions de risc, com poden ser accidents, incendis, etc., per fer front a les incidències o emergències que es produeixin;

Vist que a les autopistes cal assegurar les activitats de control i de manteniment, d'assistència i de senyalització d'incidències a causa de la seva relació directa amb la seguretat, per la qual cosa totes aquestes activitats han de ser considerades essencials;

Vist que els mitjans de comunicació i els ens que en depenen tenen, entre d'altres, una funció informativa que cal considerar un dret essencial de la ciutadania, el qual ha de realitzar-se conforme als principis assenyalats a l'article 20 de la Constitució;

Vist que els serveis funeraris s'han de considerar serveis essencials ja que afecten drets com ara la salut i la salubritat, i altres prestacions bàsiques, recollits a l'article 43 de la Constitució, s'ha de garantir la recollida dels difunts quan no es disposi de les instal·lacions adequades que permetin ajornar-ne el trasllat, d'acord amb el que s'exigeix a la Llei de policia mortuòria sanitària i, en cas...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS