ORDRE TSF/24/2018, d'1 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018 (Ordre d'1 de març, publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación Intersindical (amb registre d'entrada de data 6 de febrer de 2018), que esta prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, i que afecta totes les treballadores i treballadors de l'Estat Espanyol, tant funcionaris com laborals de tots els sectors productius;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel Sindicato de Comisiones de Base, CO.BAS, (amb registre d'entrada de data 7 de febrer de 2018), que està prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, però que, en els centres de treball organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà amb l'inici del darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 8 de març i, igualment, acabarà en finalitzar l'últim torn que s'iniciï el dia de la convocatòria, per tant, l'endemà del dia 8 de març, i que afecta totes les empreses privades i públiques de l'Estat Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC, (amb registre d'entrada de data 12 de febrer de 2018), que està prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, i que afecta totes les treballadores i treballadors dels centres de treball a Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación General del Trabajo, CGT, (amb registre d'entrada de data 12 de febrer de 2018), que està prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, però que, en els centres de treball organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà amb l'inici del darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 8 de març i, igualment, acabarà en finalitzar l'últim torn que s'iniciï el dia de la convocatòria, per tant, l'endemà del dia 8 de març, i que afecta tots els treballadores i treballadores de tots els àmbits sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries de l'Estat Espanyol; també, durant la jornada del dia previ a la convocatòria de vaga, aturaran el seu treball els treballadors y treballadores i funcionaris i funcionàries que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març de 2018;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-CSC, I-CSC, (amb registre d'entrada de data 16 de febrer de 2018), que esta prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, i que afecta totes les treballadores i treballadors assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i d'altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis (amb inclusió de les Administracions Públiques) que prestin el seu treball en l'àmbit de la Comunitat autònoma de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, CCOO, (amb registre d'entrada de data 19 de febrer de 2018), que, prevista amb aturades de dues hores per torn el dia 8 de març de 2018, es concreten, per jornades partides i jornades continuades en torn de matí, d'11.30 a 13.30 hores, per jornades continuades en torn de tarda, de 16.00 a 18.00 hores, i per jornades continuades en torn de nit, la vaga es durà a terme durant les dues primeres hores del torn que comenci la jornada del dia 8, llevat aquells àmbits, sectors o empreses, que es notifiqui expressament un horari diferent, i que afecta totes les activitats laborals i funcionarials desenvolupades pels treballadors i empleats públics de les empreses i organismes establerts dins de l'àmbit geogràfic i jurídic del Estat Espanyol. S'inclouen les activitats laborals i funcionarials desenvolupades pel personal contractat i el personal funcionari en el Servei Exterior Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederación de la Unión General de Trabajadores, UGT, (amb registre d'entrada de data 19 de febrer de 2018), que, prevista amb aturades de dues hores per torn el dia 8 de març de 2018, es concreten, per jornades partides i jornades continuades en torn de matí, d'11.30 a 13.30 hores, per jornades continuades en torn de tarda, de 16.00 a 18.00 hores, i per jornades continuades en torn de nit, la vaga es durà a terme durant les dues primeres hores del torn que comenci la jornada del dia 8, llevat aquells àmbits, sectors o empreses, que es notifiqui expressament un horari diferent, i que afecta totes les activitats laborals i funcionarials desenvolupades pels treballadors i empleats públics de les empreses i organismes establerts dins de l'àmbit geogràfic i jurídic del Estat Espanyol. S'inclouen les activitats laborals i funcionarials desenvolupades pel personal contractat i el personal funcionari en el Servei Exterior Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada pel Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores, AST, (amb registre d'entrada de data 20 de febrer de 2018), que està prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, però que, en els centres de treball que l'activitat es realitzi mitjançant un sistema de torns, la vaga començarà amb l'inici del darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 8 de març i, finalitzarà quan acabi el mateix torn, al dia següent, i que afecta tots els treballadors i treballadores de tot l'Estat i de tots els àmbits sectorials públics i privats;

Vista la convocatòria de vaga formulada per al Confederación Nacional del Trabajo, CNT, (amb registre d'entrada de data 20 de febrer de 2018), que està prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, però que, en las empreses, administracions i organismes que tinguin diversos torns de treball, el començament de la vaga s'efectuarà en el primer torn encara que comenci abans de les 0.00 hores del dia 8 de març, i la seva finalització tindrà lloc un cop acabat l'últim torn, encara que es prolongui després de les 24.00 hores del dia 8 de març. Així mateix, en aquelles empreses, administracions i organismes que tinguin un únic torn de treball que comenci abans de les 0.00 hores del dia 8 de març, l'aturada començarà de l'activitat laboral i finalitzarà el dia 8 de març a l'hora en què conclogui el torn, i afectarà a totes les activitats desenvolupades pels treballadors i treballadores d'empreses privades i pels treballadors i treballadores del sector públic, amb vincle funcionarial, estatutari o laboral, així com les treballadores i treballadors al servei de la llar familiar d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar en l'àmbit del territori de l'Estat Espanyol;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Unió Sindical Obrera, USO, (amb registre d'entrada de data 20 de febrer de 2018), que està prevista de 12.00 a 16.00 hores, el dia 8 de març de 2018, i que afecta totes les activitats laborals i funcionarials desenvolupades pels treballadors i empleats públics de les empreses i organismes establerts dins de l'àmbit geogràfic i jurídic de l'Estat Espanyol, també afectarà a les empreses i organismes encarregats de prestar serveis públics i/o essencials per a la comunitat;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, CCOO, i per la Unió General de Treballadors de Catalunya, UGT, (amb registre d'entrada de data 20 de febrer de 2018), que, prevista amb aturades de dues hores per torn el dia 8 de març de 2018, es concreten, per jornades partides i jornades continuades en torn de matí, d'11.30 a 13.30 hores, per jornades continuades en torn de tarda, de 16.00 a 18.00 hores, i per jornades continuades en torn de nit, la vaga es durà a terme durant les dues primeres hores del torn que comenci la jornada del dia 8, llevat aquells àmbits, sectors o empreses, que es notifiqui expressament un horari diferent; així doncs, pel sectors de viatgers: jornades continuades en torn de matí, de 7.00 a 9.00 hores, jornades continuades en torn de tarda, de 18.30 a 20.30 hores; pel sector sanitari: jornades continuades en torn de matí, de 8.00 a 10.00 hores; pel sector de lleure educatiu i sociocultural: jornades continuades en torn de matí, de 12.00 a 14.00 hores, per jornades continuades en torn de tarda, de 18.00 a 20.00 hores; per les escoles bressol (excepte les escoles bressol municipals): la vaga serà 15.00 a17.00 hores; pels centres d'ensenyament ordinaris, instituts, ensenyament reglat, ensenyament no reglat, universitat, centres especials de treball: la vaga serà d'11.30 a 13.30 hores a excepció d'aquelles persones treballadores que fan especialitat només a la tarda en els que la vaga serà de 15.00 a 17.00 hores; per residències de discapacitats, llars residencials i centres de dia de discapacitats: per a les jornades continuades del matí, la vaga serà de 10.00 a 12.00 hores; i que afecta totes les activitats laborals i funcionarials exercides pels treballadors i treballadores i empleats i empleades públics de les empreses i organismes establerts dins de tot l'àmbit territorial de Catalunya;

Vista la convocatòria de vaga formulada per la Federación Estatal de Sindicatos de la Industria Siderometalúrgica de la Confederación General del Trabajo, FESIM-CGT, (amb registre d'entrada de data 22 de febrer de 2018), que està prevista de 0.00 a 24.00 hores, el dia 8 de març de 2018, però que, en els centres de treball organitzats mitjançant sistema de torns, la vaga començarà amb l'inici del darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia 8 de març i, igualment, acabarà en finalitzar l'últim torn que s'iniciï el dia de la convocatòria, per tant, l'endemà del dia 8 de març, i que afecta tots els treballadores i treballadores de tots els àmbits sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries de l'Estat Espanyol; també, durant la jornada del dia previ a la convocatòria de vaga, aturaran el seu treball els treballadors y treballadores i funcionaris i funcionàries que prestin els seus serveis en sectors de producció de productes, béns, serveis i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA