ORDRE TSF/4/2018, de 25 de gener, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que l'empresa Eulen, SA, presta a l'empresa Endesa (Ordre de 25 de gener de 2018, publicada al BOE núm. 24, de 27 de gener).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga presentada pel Comitè d'Empresa d'Eulen ,SA (amb registre d'entrada de 15 de gener de 2018 als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Barcelona), que està previst que s'iniciï a les 22.00 hores del dia 28 de gener de 2018, amb una durada de 24 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores de l'empresa que efectuen el servei de contact center;

Vist que el servei que presta l'empresa, entre d'altres, consisteix a cobrir, fonamentalment, l'atenció telefònica d'urgències de gas a l'empresa Endesa, servei que resulta necessari i imprescindible per atendre necessitats vitals. Per això, l'atenció de les comunicacions telefòniques de les urgències i de les emergències, com són les d'avaries de gas, s'ha de considerar essencial per a la comunitat, perquè la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com ara els drets a la vida i a la salut, que reconeixen els articles 15 i 43 de la Constitució espanyola respectivament.

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per mantenir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha d'estar justificada i ser proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que no tota l'activitat de l'empresa té la consideració d'essencial i només cal fixar serveis mínims en les comunicacions d'urgències d'avaries de gas que s'hagin de gestionar sense demora, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats i cal ponderar el dret de vaga en relació amb els drets essencials, adaptant els criteris seguits en altres ordres de serveis mínims en el sector i a d'altres empreses, a les circumstàncies concretes de la vaga present;

Vist que en l'acte de mediació de 19 de gener de 2018 les parts en conflicte han formulat les seves propostes de serveis mínims, tal com consta a l'expedient;

És en atenció a les circumstàncies esmentades que per donar la cobertura adequada a les comunicacions d'avaries urgents en el servei de gas que efectua l'empresa, es necessària una presència reduïda de treballadors i es considera adient fixar una persona des de l'inici de la vaga a les 22.00 hores fins a les 8.00 hores del matí, i tres persones des de les 8.00 hores fins a les 22.00 hores en què finalitza la vaga;

Vist que s'ha demanat informe a la Direcció General d'Energia...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA