ORDRE VEH/1/2018, de 15 de gener, per la qual s'aproven els models de subministrament d'informació previstos a l'article 7 del Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny (Ordre de 15 de gener, publicada al BOE núm. 17, de 19 de gener).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radia tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el Parlament de Catalunya va crear l'impost sobre begudes ensucrades envasades i en va regular els elements essencials, de conformitat amb el principi de reserva de llei.

Aquest marc legal s'ha complementat amb el Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny, que regula tots els ítems que restaven pendents. En l'àmbit de la gestió de l'impost, l'article 7 del Reglament desenvolupa els articles 73.3 i 74.2 de la Llei i estableix les obligacions formals inherents a l'obligació tributària principal del contribuent i del substitut del contribuent, que consisteixen en l'obligació de presentar una declaració informativa anual relativa a la informació sobre els subjectes intervinents i els productes subministrats. En el seu apartat quart, l'article 7 del Reglament estableix que les condicions, la forma i el termini de presentació d'aquestes declaracions informatives s'han de determinar mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'Hisenda.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Aprovació dels models de subministrament d'informació

S'aproven els models de subministrament d'informació a què es refereix l'article 7.4 del Reglament de l'impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny. Aquests models, el contingut dels quals s'annexa a aquesta Ordre, són de tres tipus:

  1. Model 523. Declaració informativa que presenta el distribuïdor substitut del contribuent referida a contribuents

  2. Model 524. Declaració informativa que presenta el contribuent referida a distribuïdors no substituts

  3. Model 525. Declaració informativa que presenta el distribuïdor no substitut referida a distribuïdors substituts del contribuent

Article 2

Forma i terminis de presentació

La presentació dels models de subministrament d'informació aprovats en aquesta Ordre s'ha de realitzar de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya, entre els dies 1 a 28 de febrer de cada exercici, ambdós inclosos. Els models de declaració, que han de tenir el contingut que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA