ORDRE VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 96 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, regula l'impuls de l'ús de les noves tecnologies i la modernització dels procediments tributaris en el desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències. Així mateix, l'article 92 regula el marc legal de la col·laboració social en aplicació dels tributs, i preveu que aquesta es pugui realitzar mitjançant l'ús de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Per la seva banda, el Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, regula la col·laboració social en els articles 79 a 81, i habilita la persona competent en matèria de tributs per establir altres aspectes als quals es pugui referir la col·laboració social diferents dels que preveu l'article 92.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

El Codi tributari de Catalunya, aprovat per la Llei 17/2017, d'1 d'agost, estableix en el seu article 122-8 que l'Administració tributària de la Generalitat ha de promoure la utilització de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat i l'exercici de les seves competències, exigències també previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest context, l'Agència Tributària de Catalunya té signats convenis o acords de col·laboració amb els diferents col·legis i associacions professionals, ens o empreses de serveis, atès el paper preponderant d'aquests col·lectius dins el cicle tributari, la seva proximitat a la ciutadania i les seves característiques pròpies.

L'Agència Tributària de Catalunya ja va regular, mitjançant l'Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris, i amb l'aprovació d'aquesta Ordre es vol ampliar la col·laboració social al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament, atès que fins ara únicament es permetia el càrrec en el compte de la persona que feia la presentació.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

La finalitat d'aquesta...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA